• UPODOBNIENIA FONETYCZNE MIĘDZYWYRAZOWE

  Ujednolicanie się cech artykulacyjnych głosek pod wpływem ich bezpośredniego sąsiedztwa na granicy międzywyrazowej (w wygłosie wyrazu pierwszego i nagłosie wyrazu następnego), powodowane ergonomią pracy aparatu artykulacyjnego. Upodobnienia...

 • UPODOBNIENIA FONETYCZNE

  Ujednolicanie się cech artykulacyjnych głosek pod wpływem ich bezpośredniego sąsiedztwa, powodowane ergonomią pracy aparatu artykulacyjnego. Do upodobnień może dochodzić zarówno wewnątrz wyrazu (upodobnienia wewnątrzwyrazowe), jak i na granicy wyrazów....

 • UNOSOWIENIE

  zob. NAZALIZACJA

 • UKŁAD RĄBKOWY

  zob. UKŁAD LIMBICZNY

 • UKŁAD LIMBICZNY

  /UKŁAD BRZEŻNY, UKŁAD RĄBKOWY/ ang. limbic system łac. limbus ‘brzeg, krawędź, granica’; fr. limbique ‘obręcz’ Umowne określenie zespołu struktur korowych i podkorowych mózgu, umiejscowionych między korą nową, pniem mózgu i podwzgórzem, związanych z...

 • UKŁAD BRZEŻNY

  zob. UKŁAD LIMBICZNY

 • UDŹWIĘCZNIENIE MIĘDZYWYRAZOWE OGÓLNOPOLSKIE

  Wygłos absolutny w języku polskim jest zawsze bezdźwięczny. Zasada ta dotyczy wymowy wyrazów zakończonych na spółgłoskę właściwą lub grupę spółgłoskową złożoną ze spółgłosek właściwych, np.: obraz [obras], radź [rać], bryzg [brysk]. Dźwięczność przed...

 • UDZIAŁ WIĄZADEŁ GŁOSOWYCH PRZY ARTYKULACJI GŁOSKI

  zob. SONANTYCZNOŚĆ

 • UBEZDŹWIĘCZNIENIE

  /DESONORYZACJA/ ang. devoicing Proces fonetyczny polegający na utracie dźwięczności przez głoskę dźwięczną pod wpływem sąsiedztwa fonetycznego głosek bezdźwięcznych lub pauzy. Do ubezdźwięcznienia może dojść w nagłosie lub śródgłosie wyrazu, pod...

 • UBEZDŹWIĘCZNIANIE

  zob. MOWA BEZDŹWIĘCZNA

 • TYPY JĄKANIA

  /RODZAJE JĄKANIA, KLASYFIKACJA JĄKANIA/ Wyróżnienie typów jąkania jest kwestią otwartą w balbutologii i balbutologopedii. Głównym problemem jest ustalenie jasnych kryteriów podziału. Można wskazać trzy podstawowe kryteria: fizjologiczne, lingwistyczne,...

 • TYŁOZGRYZ

  ang.: distocclusion Grupa wad zgryzu polegających na cofnięciu żuchwy w stosunku do szczęki. Zob. także: WADY DOTYLNE Literatura: Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów , red. I. Karłowska, Warszawa 2009.

 • TYFLOPEDAGOGIKA

  ang. typhlopedagogy , niem. der Blindenpädagogik grec. typhlos ‘ niewidomy ’ Dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz...

 • TYFLOPEDAGOG

  ang. typhlopedagog grec. typhlos ‘ niewidomy ’ Pedagog specjalny pracujący z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. W cyklu kształcenia zdobywa wiedzę o prawidłowościach rozwoju oraz zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących oraz o ich...

 • TWARDOPODNIEBIENNY

  zob. PALATALNY

 • TRZY SZEREGI

  We współczesnej polszczyźnie kulturalnej występują trzy szeregi głosek: [s, z, c,  ] – szereg zębowy (syczący), odziedziczony z praindoeuropejskiego, [š, ž, č,  ] – szereg dziąsłowy (szumiący), odziedziczony z prasłowiańskiego, [ś, ź, ć,  ] – szereg...

 • TRZECIAK

  zob. MIGDAŁEK GARDŁOWY

 • TRUDNOŚCI SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE

  zob. ZABURZENIE SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE

 • TRÓJKĄT SAMOGŁOSKOWY

  /TRÓJKĄT BENNIEGO/ ang. vowel triangle Schemat przedstawiający system wokaliczny danego języka z uwzględnieniem kryteriów artykulacyjnej klasyfikacji samogłosek. Jego twórcą dla języka polskiego był wybitny językoznawca, fonetyk Tytus Benni (trójkąt...

 • TRÓJKĄT BENNIEGO

  zob. TRÓJKĄT SAMOGŁOSKOWY


Rezultaty wyszukiwania 181 - 200 z 1000