• PÓŁDZWIECZNA SPÓŁGŁOSKA

  ang. partially voiced consonant , devoiced consonant Spółgłoski półdźwięczne artykulacyjnie charakteryzują się obecnością drgań fałdów głosowych lub, z punktu widzenia fonetyki akustycznej, obecnością niskoczęstotliwościowych składowych harmonicznych...

 • POWIĄZANIE

  zob. LINK

 • POSTĘPOWANIE LOGOPEDYCZNE

  zob. TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • PORAŻENIE KRTANI

  zob. LARYNGOPLEGIA

 • POPRZEDZANIE SEMANTYCZNE

  /TOROWANIE SEMANTYCZNE/ ang. semantic priming grec. sema ‘znak’; łac. primus ‘pierwszy’ Jeden z rodzajów torowania, tj. wpływu poprzedzającego kontekstu na szybkość rozpoznawania ujrzanego lub usłyszanego słowa. Badania psycholingwistyczne dowodzą, że...

 • POPRZECZNE WADY SZCZĘKOWO – ZGRYZOWE

  Poprzeczne wady szczękowo-zgryzowe dzielą się na: Zgryz krzyżowy (łac. vestibulocclusio ) – charakterystyczną cechą tej nieprawidłowości jest zachodzenie części łuku dolnego na łuk górny; wada ta jest często powiązana z przesunięciem linii środka...

 • POŁYKANIE WISCERALNE

  zob. POŁYKANIE NIEMOWLĘCE

 • POŁYKANIE TRZEWNE

  zob. POŁYKANIE NIEMOWLĘCE

 • POŁYKANIE SOMATYCZNE

  zob. POŁYKANIE DOJRZAŁE

 • POŁYKANIE NIEMOWLĘCE

  /POŁYKANIE TRZEWNE, POŁYKANIE INFANTYLNE, POŁYKANIE WISCERALNE/ łac. viscera ‘wnętrzności, brzuch, wnętrze’ Ten typ połykania ma charakter odruchu bezwarunkowego, wyzwalanego odruchem ssania. Aktywizuje się, gdy porcja pokarmu wypełni tylną część jamy...

 • POŁYKANIE INFANTYLNE

  zob. POŁYKANIE NIEMOWLĘCE

 • POŁYKANIE DOROSŁE

  zob. POŁYKANIE DOJRZAŁE

 • POŁYKANIE DOJRZAŁE

  /POŁYKANIE DOROSŁE, POŁYKANIE SOMATYCZNE/ Typ połykania, który powinien pojawić się u dziecka w wieku ok. 3 lat. U 10-15% populacji nie wykształca się, notuje się wówczas patologicznie przetrwałe połykanie niemowlęce. Cechami dojrzałego połykania są:...

 • POLISEMIA

  /WIELOZNACZNOŚĆ/ ang. polysemy , niem. Polysemie , fr. polys ѐmie , ros. полиемия grec. polys ‘liczny’ + sema ‘znak’ Zjawisko polegające na występowaniu w języku jednostek (przede wszystkim wyrazów) wieloznacznych. Przykładami wyrazów polisemicznych w...

 • POLIP FAŁDU GŁOSOWEGO

  zob. POLIP KRTANI

 • POLIMORFIZM GŁOSEK

  /ARTYKULACYJNE POLE GŁOSEK/ Możliwość wymawiania tej samej głoski w różny sposób przez różnych użytkowników danego języka. Właściwość ta wynika z elastyczności i ruchliwości narządów mowy. W każdej społeczności językowej przeważa pewien ustalony sposób...

 • POLA PIERWSZO-, DRUGO- I TRZECIORZĘDOWE

  / POLA PIERWSZORZĘDOWE – POLA, OKOLICE PROJEKCYJNE; POLA DRUGORZĘDOWE – OKOLICE KOJARZENIOWE, ASOCJACYJNE, WTÓRNE, POLA GNOSTYCZNE; POLA TRZECIORZĘDOWE - OKOLICE NAKŁADANIA SIĘ, ASOCJACYJNE WYŻSZEGO RZĘDU, WŁAŚCIWE POLA ASOCJACYJNE/ ang. primary...

 • POLA CZUCIOWE

  ang. sensory areas Pola czuciowe (sensoryczne) są obszarami kory mózgowej, które odbierają i przetwarzają informacje pochodzące ze zmysłów. W pierwotnych polach czuciowych dokonywana jest wstępna analiza bodźców zmysłowych o określonej modalności. Pola...

 • POJĘCIE

  ang. concept, idea, notion łac. conceptus ‘pojęcie, myśl, wyobrażenie’; grec. idea ‘wygląd, wyobrażenie’ W ujęciu psychologicznym jedna z form reprezentacji umysłowych, tj. niewerbalnych postaci wiedzy będącej rezultatem poznania (do reprezentacji...

 • PODWÓJNA ARTYKULACJA JĘZYKA

  zob. DWUSTOPNIOWOŚĆ JĘZYKA

 • PODWOJENIE SPÓŁGŁOSEK

  zob. GEMINACJA

 • PODŚLUZÓWKOWY ROZSZCZEP PODNIEBIENIA

  ang. submucous cleft palate Jeden z rodzajów rozszczepu podniebienia wtórnego, jeśli w typologii rozszczepów korzysta się z kryterium związanego z embriologią, lub – gdy korzysta się z kryterium anatomicznego typologii rozszczepów – jeden z rodzajów...

 • PODPARCIE ODDECHOWE

  /APPOGGIO/ Specyficzna technika oddechowa wypracowana na gruncie wokalistyki, następnie przeniesiona do logopedii i foniatrii. Jest aktem wyjątkowym i nie przypomina żadnej innej czynności ruchowej człowieka. Jej celem jest wydłużenie fazy wydechowej,...

 • PODNIEBIENNY

  zob. PALATALNY

 • PODNIEBIENIE WYSOKIE

  zob. PODNIEBIENIE GOTYCKIE

 • PODNIEBIENIE TWARDE

  zob. PODNIEBIENIE

 • PODNIEBIENIE NADMIERNIE WYSKLEPIONE

  zob. PODNIEBIENIE GOTYCKIE

 • PODNIEBIENIE MIĘKKIE

  zob. PODNIEBIENIE

 • PODNIEBIENIE GOTYCKIE

  /PODNIEBIENIE WYSOKIE, NADMIERNIE WYSKLEPIONE/ Podniebienie twarde nadmiernie wysklepione i wąskie. Jego wystąpienie może utrudniać karmienie dziecka w okresie noworodkowym i niemowlęcym, powodując problemy w szczelnym dociskaniu piersi. Przy...

 • PODNIEBIENIE

  /PODNIEBIENIE MIĘKKIE, PODNIEBIENIE TWARDE/ łac. palatum Górna ściana jamy ustnej, oddzielająca ją od jamy nosowej, wyścielona błoną śluzową. Dzieli się na podniebienie twarde (łac. palatum durum ) oraz podniebienie miękkie (łac. palatum molle = velum...

 • PODEJŚCIE INTERAKCYJNE RODZIC-DZIECKO W JĄKANIU

  zob. PALIN PCI

 • PODEJŚCIE BEZPOŚREDNIE W JĄKANIU U DZIECI

  zob. LIDCOMBE PROGRAM

 • POCZUCIE JĘZYKOWE

  /INTUICJA JĘZYKOWA/ ang. sense of language z łac. sentire ‘czuć, odczuwać’, lingua ‘język’ Jeden z przejawów świadomości językowej. Pojęcie wyróżniane już przez starożytnych gramatyków greckich jako przeciwstawne wobec praktyki językowej, użycia...

 • POALKOHOLOWE ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE

  zob. ARND

 • PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY

  zob. FAS

 • PLOZJA

  /WYBUCH/ ang. plosion , burst Zjawisko fonetyczne, które występuje w artykulacji spółgłosek zwartych w wyniku nagłego uwolnienia skompresowanego powietrza. Podczas plozji tworzy się krótki dźwięk o charakterze wybuchu w formie jednego lub kilku...

 • PLIK

  ang. file Uporządkowany zbiór danych zapisany w systemie plików (ang. file system – metoda przechowywania plików), stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość o skończonej długości. Nazwa pliku nie jest jego częścią, lecz jest przechowywana...

 • PISMO ZWIERCIADLANE

  zob. PISMO LUSTRZANE

 • PISMO LUSTRZANE

  /PISMO ZWIERCIADLANE/ ang. mirror writing Wiąże się ze specjalnym sposobem zapisu tekstu, dokonywanym od prawej do lewej strony, z odwróceniem każdej zapisywanej litery w taki sposób, że zyskuje ona, a także całość zapisywanego tekstu, formę swojego...

 • PISMO GŁOSKOWE

  zob. PISMO ALFABETYCZNE

 • PISMO FONOLOGICZNE

  zob. PISMO ALFABETYCZNE

 • PISMO ALFABETYCZNE

  /PISMO FONOLOGICZNE/ ang. segmental writing system , alphabet od rzeczownika alfabet Pismo, w którym poszczególnym fonemom/głoskom odpowiadają określone znaki graficzne (litery). Istnieją dwa rodzaje pisma alfabetycznego: pismo głoskowe i starsze od...

 • PISMO

  ang. writing system , handwriting 1) System znaków graficznych służący do zastąpienia lub utrwalenia języka mówionego; substancja graficzna języka pisanego, stanowiącego wtórną wersję języka mówionego. Wtórną wersją tak rozumianego pisma jest pismo...

 • PIERWOTNE OTĘPIENIE DYSFATYCZNE

  zob. AFAZJA PIERWOTNA POSTĘPUJĄCA

 • PHONOPONOSIS

  zob. CZYNNOŚCIOWE ZABURZENIA GŁOSU

 • PHONONEUROSIS

  zob. CZYNNOŚCIOWE ZABURZENIA GŁOSU

 • PĘCZEK GESCHWINDA

  zob. PĘCZEK ŁUKOWATY

 • PĘCZEK ŁUKOWATY

  /PĘCZEK GESCHWINDA/ ang. arcuate fascicle , AF łac. fasciculus arcuatus Wiązka włókien kojarzeniowych, łącząca boczną część płata skroniowego z dolną częścią kory czołowej, przebiegająca w sąsiedztwie ciała migdałowatego, przedmurza i wyspy. Jest jedną...

 • PERCEPCJA SŁUCHOWA

  Proces rozpoznawania, różnicowania, zapamiętywania, analizowania i syntetyzowania dźwięków. Na percepcję słuchową składają się: słuch fizjologiczny – możliwość odbioru bodźców akustycznych z otoczenia za pomocą narządu słuchu, słuch fonemowy – zdolność...

 • PERCEPCJA

  zob. GNOZJA

 • PEDOLINGWISTYKA

  zob. LINGWISTYKA EDUKACYJNA

 • PAUZA PSYCHOLOGICZNA

  ang. psychological pause grec. psukhe ‘dusza, duch’ (dawn. ‘oddech’), logos ‘mowa, rozum’, pausis ‘zatrzymanie się, zaprzestanie’ Pauza umotywowana semantycznie, służąca wydzielaniu z wypowiedzi ważniejszych słów czy wyrażeń i podnosząca ekspresywność...

 • PAUZA LOGICZNA

  ang. logical pause z gr. logikos ‘zgodny z rozumowaniem’, pausis ‘zatrzymanie się, zaprzestanie’ Pauza, która służy skoncentrowaniu uwagi odbiorcy na występujących po niej wyrazach (inaczej: cezura, średniówka) lub wyodrębnia z wypowiedzi struktury...

 • PAUZA

  ang. pause grec. pausis ‘zatrzymanie się, zaprzestanie’ Zróżnicowana pod względem formalnym i funkcjonalnym rzeczywista lub potencjalna przerwa w wypowiedzi słownej. Składnik prozodycznego, semantycznego i stylistycznego ukształtowania tekstu...

 • PATOLOGICZNIE ZWOLNIONE TEMPO MOWY

  zob. BRADYLALIA

 • PATOLOGICZNE SPOWOLNIENIE MÓWIENIA

  zob. BRADYLALIA

 • PASMO PRZENOSZENIA

  zob. PASMO

 • PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI

  zob. PASMO

 • PASMO

  /PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI, PASMO PRZENOSZENIA/ ang. band, ~ częstotliwości - frequency band Słowo oznaczające pewien określony lub wybrany zakres jakiegoś zjawiska fizycznego lub grupę szeregu podobnych rzeczy zwykle wyróżniających się pewnym stopniem...

 • PAROKSYTONON

  /PAROKSYTONEZA/ ang. paroxytone grec. paroksytonon – w gramatyce greckiej wyraz z akcentem akutowym na ostatniej sylabie Termin zaczerpnięty z gramatyki greckiej, oznaczający wyraz z akcentem akutowym na ostatniej sylabie, charakteryzującej się...

 • PAROKSYTONEZA

  zob. PAROKSYTONON

 • PARASYGMATYZM

  ang. parasigmatism , niem. Parasigmatismus , fr. parasigmatisme , ros. парасигматизм łac. parasigmatismus (z grec. para ‘obok, koło’; łac. sigmatismus ) Jeden z rodzajów sygmatyzmu. Zaburzenie mowy (dyslalia) polegające na wymawianiu zamiast głoski lub...

 • PARAROTACYZM

  /ZAMIENIANIE GŁOSKI [R] NA INNĄ, ZASTĘPOWANIE GŁOSKI [R] INNĄ/ ang. pararhotacism , niem. Pararhotazismus , fr. rhotacisme , ros. Параротацизм łac. pararhotacismus (z grec. para ‘obok, koło’), rhotacismus ‘nieprawidłowa wymowa głoski [r]) Jeden z...

 • PARAPHRASIA PRAECEPS

  zob. BATARYZM

 • PARALAMBDACYZM

  /PARALAMBDACISMUS, ZAMIENIANIE GŁOSKI [l] NA INNĄ, ZASTĘPOWANIE GŁOSKI[l] INNĄ, REALIZOWANIE FONEMU /l/ JAKO INNY FONEM/ ang. paralambdacism , niem. Paralambdazismus , fr. paralambdacisme , ros. параламбдацизм łac. paralambdacismus (z grec. para ‘obok,...

 • PARALAMBDACISMUS

  zob. PARALAMBDACYZM

 • PARALALIA

  ang. pararalia , niem . Paralalie , fr. paralalie , ros. паралалия łac. paralalia (grec. para ‘obok, koło’, lalia ‘mowa, gadanie, mówienie, sposób mówienia’) Jedna z trzech form dyslalii, obok mogilalii i dyslalii właściwej (deformacji). Polega na...

 • PARAGRAFIA

  ang. paragraphia grec. para ‘przy, obok, poza czym’, grapho ‘piszę’ Termin niejednoznaczny, rozmaicie pojmowany w logopedii, medycynie, neuropsychologii. Najwęższe jego znaczenie można odnaleźć w korelacyjnej klasyfikacji zaburzeń słownego i pisemnego...

 • PARAFUNKCJE

  /CZYNNOŚCI NIETYPOWE/ ang. parafunction , niem. Parafunktion Szkodliwe nawyki wykonywane często nieświadomie i bez zamierzonego celu. Do najczęstszych parafunkcji, mających szkodliwy wpływ na narząd żucia, należą: ssanie (zazwyczaj smoczka, palca,...

 • PANEL STEROWANIA

  zob. PANEL

 • PANEL KONTROLNY

  zob. PANEL

 • PANEL

  /PANEL KONTROLNY, PANEL STEROWANIA/ ang. panel, control panel W technice przednia część jakiegoś urządzenia zawierająca elementy sterownicze. W informatyce aplikacja spotykana w systemach Windows (Microsoft) pod nazwą Panel sterowania. W aplikacji tej...

 • PALUSZKOWE ZABAWY

  ang. Finger plays Paluszkowe zabawy to interesująca forma zabawy z dzieckiem. Angażują one nie tylko dziecko, ale i dorosłego. Podejmuje on zabawę z dzieckiem, które jeszcze samo nie umie mówić, ale reaguje na słowo i dotyk nawet głośnym śmiechem,...

 • PALIN PCI

  /INTERAKCYJNA METODA TERAPII JĄKANIA WCZESNODZIECIĘCEGO, PODEJŚCIE INTERAKCYJNE RODZIC–DZIECKO W JĄKANIU U DZIECI / ang. Intervention for Early Childhood Stammering Palin PCI approach ang. PCI (z ang. p arent-child interaction) ‘rodzic’; ‘dziecko’;...

 • PALATOLALIA

  /ZABURZENIA MOWY W ROZSZCZEPIE PODNIEBIENIA/ ang. palatolalia, palatophonia Tradycyjnie w logopedii terminem palatolalia określa się zaburzenia realizacji fonemów wynikające z rozszczepu podniebienia. Wskazuje się przy tym w szczególności na nosowanie...

 • PALATOGRAM 63

 • PALATOGRAM 62

 • PALATOGRAM 61

 • PALATOGRAM 60

 • PALATOGRAM 59

 • PALATOGRAM 58

 • PALATOGRAM 57

 • PALATOGRAM 56

 • PALATOGRAM 55

 • PALATOGRAM 54

 • PALATOGRAM 53

 • PALATOGRAM 52

 • PALATOGRAM 51

 • PALATOGRAM 50

 • PALATOGRAM 49

 • PALATOGRAM 48

 • PALATOGRAM 47

 • PALATOGRAM 46

 • PALATOGRAM 45

 • PALATOGRAM 44

 • PALATOGRAM 43

 • PALATOGRAM 42

 • PALATOGRAM 41

 • PALATOGRAM 40

 • PALATOGRAM 39


Rezultaty wyszukiwania 501 - 600 z 1000