• NAGŁOS

  Początkowy segment wyrazu, sylaby, morfemu. Może to być pojedynczy segment fonologiczny, ale również ciąg segmentów fonologicznych (sylaba lub grupa spółgłoskowa), np. w wyrazie pstrykać określenia tego można użyć zarówno w odniesieniu do fonemu /p/,...

 • NADMIERNIE PRZYSPIESZONA MOWA

  zob. TACHYLALIA

 • MUZYKOTERAPIA

  ang. music therapy łac. musica ‘sztuka, zwłaszcza śpiewu i gry na instrumentach’; grec. therapeuein ‘opiekować się, oddawać cześć, leczyć’ Forma psychoterapii, która wykorzystuje muzykę i jej elementy jako środki stymulacji, strukturalizacji oraz...

 • MUTYZM AKINETYCZNY

  zob. APRAKSJA MOWY

 • MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

  ang. infantile cerebral palsy Zespół przewlekłych i niepostępujących zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, głównie ośrodkowego neuronu ruchowego. Inaczej, zespół ewoluujących zaburzeń ruchowych, będących wynikiem niepostępującego uszkodzenia...

 • MÓWIENIE BARDZIEJ PŁYNNE

  /MODYFIKOWANIE SPOSOBU MÓWIENIA W TERAPII JĄKANIA/ ang. speak more fluently; fluency-shaping therapy; fluency-enhancing strategies, fluency facilitating speaking skills (FS) z ang. fluency-shaping ‘kształtowanie’; ‘płynności’ Mówienie bardziej płynne...

 • MOWA ZAMAZANA

  zob. BEŁKOTANIE

 • MOWA SPOWOLNIAŁA

  zob. BRADYLALIA

 • MOWA SPIESZCZONA

  zob. MOWA SKIEROWANA DO DZIECKA

 • MOWA SKIEROWANA DO DZIECKA

  /JĘZYK NIANIEK, JĘZYK DZIECIĘCY, JĘZYK MATEK, MOWA MATCZYNA, JĘZYK PIASTUNEK, MOWA SPIESZCZONA/ ang. baby talk ( BT ), motherese , caregiver/caretaker speech/register , parentese , nursery language , input language , child-directed speech (CDS) ,...

 • MOWA ROZSZCZEPOWA

  ang. cleft speech Mowa osób z rozszczepem podniebienia. Do niedawna termin mowa rozszczepowa miał raczej charakter metaforyczny i dotyczył nienormatywnej realizacji fonemów, w której na pierwszy plan wysuwało się nosowanie otwarte, realizacje poza jamą...

 • MOWA PALCOWA

  zob. ALFABET PALCOWY (DAKTYLNY)

 • MOWA NOSOWA

  zob. NOSOWANIE

 • MOWA NADMIERNIE WOLNA

  zob. BRADYLALIA

 • MOWA NADMIERNIE SZYBKA

  zob. TACHYLALIA

 • MOWA MATCZYNA

  zob. MOWA SKIEROWANA DO DZIECKA

 • MOWA DZIECKA

  ang. child language , niem. Kindersprache , fr. langage enfantin , ros. детская речь Proces, w którym dziecko nabywa sprawności w komunikowaniu się z otoczeniem za pomocą języka (środków werbalnych), przyswaja sobie język jako system oraz reguły...

 • MOWA BEZŁADNA

  zob. BEŁKOTANIE

 • MOWA BEZDŹWIĘCZNA

  /ubezdźwięcznianie, wymowa bezdźwięczna/ ang. devoice , niem. stimmlos werden , fr. assourdissement , ros. дефект звонкости łac. psithyrismus ‘bezdźwięczna mowa, szept’ Typ dyslalii, w którym zniekształceniu ulega fonologiczna korelacja dźwięczności,...

 • MORFOLOGIA

  ang. morphology , niem. Morphologie , fr. morphologie , ros. морфология grec. morphe ‘kształt’, logos ‘słowo’ Dział językoznawstwa zajmujący się budową gramatyczną wyrazu. Struktura gramatyczna wyrazu zakłada występowanie w niej minimalnych jednostek...

 • MORFERM POBOCZNY

  zob. AFIKS

 • MORFEM SŁOWOTWÓRCZY

  zob. FORMANT SŁOWOTWÓRCZY

 • MORFEM GRAMATYCZNY

  zob. AFIKS

 • MORFEM

  ang. morpheme , niem. Morpheme , fr. morpheme , ros. mорфема grec. morphe ‘kształt, forma’ Najmniejsza jednostka znacząca języka, dająca się wyodrębnić w budowie wyrazu, np. w wyrazie chodnik można wydzielić morfem chod - o znaczeniu równym...

 • MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA

  ang. Munich Functional Developmental Diadnosis for the First, Second, and Third Year of Life Zbiór testów rozwojowych znany jako Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa opracowany został w latach 80-tych w Centrum Zdrowia Dziecka w Monachium pod...

 • MOGILALIA

  /OPUSZCZANIE DŹWIĘKÓW MOWY/ ang. mogilalia , niem. Mogilalie , fr. mogilalie , ros. Могилалия łac. mogilalia (z grec. mogis ‘trudno’, lalia ‘gadanie, mówienie, sposób mówienia’) Jedna z trzech form dyslalii, obok paralalii i dyslalii właściwej...

 • MOGIGRAFIA

  ang. mogigraphia grec. mogis ‘z trudem, ciężko’, grapho ‘piszę’ Termin wprowadzony do polskiej logopedii przez Leona Kaczmarka, oznaczający opuszczanie liter podczas pisania. W korelacyjnej klasyfikacji zaburzeń słownego i pisemnego porozumiewania się...

 • MODYFIKOWANIE SPOSOBU MÓWIENIA W TERAPII JĄKANIA

  zob . MÓWIENIE BARDZIEJ PŁYNNE

 • MODYFIKOWANIE SPOSOBU JĄKANIA SIĘ

  zob. JĄKANIE SIĘ BARDZIEJ PŁYNNE

 • MODYFIKOWANIE SPOSOBU JAKANIA SIĘ

  zob . JĄKANIE SIĘ BARDZIEJ PŁYNNE

 • MODEL PRZESZUKIWANIA

  ang. search model z łac. modulus ‘miara, wzór’ Jeden z typów teorii dostępu leksykalnego, tj. wyszukiwania słów w leksykonie umysłowym. W modelu przeszukiwania rozpoznawanie słów jest wynikiem sukcesywnego sprawdzania kolejnych pozycji słownikowych....

 • MODEL KOHORTY

  ang. cohort model z łac. modulus ‘miara, wzór’, cohors ‘jednostka taktyczna w wojsku rzymskim, stanowiąca dziesiątą część legionu’; dawn. ‘pole ogrodzone, część obozu wojskowego’ Jeden z modeli dostępu leksykalnego, tj. teoretycznych ujęć procesu...

 • MODEL DOSTĘPU (LEKSYKALNEGO)

  ang. model of lexical access z łac. modulus ‘miara, wzór’, leksis ‘wyraz’ Propozycja teoretycznego ujęcia procesu rozpoznawania lub wydobywania słowa przechowywanego w słowniku umysłowym. Dostęp leksykalny uzależniony jest od charakterystycznych cech...

 • MODALNOŚĆ

  /SPOSÓB ARTYKULACJI GŁOSKI/ z łac. modus ‘sposób’ Jeśli przyjmiemy za Danutą Ostaszewską i Jolantą Tambor, że miękkość/twardość głosek to pochodna wobec miejsca artykulacji, gdyż „każda spółgłoska środkowojęzykowa jest miękka i odwrotnie – każda...

 • MODALANOŚĆ

  zob. DYSMODALNOŚĆ

 • MLASKI

  ang. clicks Spółgłoski, które powstają przy udziale welarnego mechanizmu wywołania przepływu powietrza o kierunku ingresywnym (wdechowym). W produkcji mlasków dźwięcznych uczestniczą jednocześnie dwa mechanizmy: płucny egresywny i welarny ingresywny....

 • MIMIKA

  ang. mimicry (gr. mimikos ‘naśladujący’) Ruchy mięśni twarzy stanowiące rodzaj komunikacyjnych zachowań niewerbalnych sytuowanych w obrębie kinezyki. Ruchy mimiczne manifestują się przede wszystkim w obrębie ust (np. uśmiech, skrzywienie, wysunięcie),...

 • MIKROLARYNGOSKOPIA

  zob. LARYNGOSKOPIA

 • MIKROGRAFIA

  ang. micrographia ang. micrographia grec. micròs ‘mały’, gràphein ‘pisać, rysować’grec. micròs ‘mały’, gràphein ‘pisać, rysować’ Jedno z niepożądanych zjawisk dotyczących wielkości pisma. Polega na tym, że pismo jest stale zbyt małe bądź zmniejsza się...

 • MIKROGLOSJA

  /MICROGLOSSIA, ZMNIEJSZONY JĘZYK/ ang. microglossia , niem. Mikroglossie / hypoplastische Zunge /, fr. microglossie , ros. Микроглоссия ang . microglossia (z grec. mikros ‘mały’, glōssa ‘język’) Mikroglosja (język płatkowaty) Rzadka anomalia języka,...

 • MIKROFON

  ang. microphone, mike Urządzenie przetwarzające fale akustyczne (np. dźwięki mowy, muzyki) na sygnały elektryczny. Ze względu na zasadę działania wyróżniamy dwa typy mikrofonów. Mikrofony dynamiczne gdzie drgania powietrza wytwarzane przez fale...

 • MIGDAŁEK TRZECI

  zob. MIGDAŁEK GARDŁOWY , MIGDAŁEK (ADENOID)

 • MIGDAŁEK GARDŁOWY

  /ADENOID, TRZECIAK, MIGDAŁEK TRZECI, PRZEROST MIGDAŁKA GARDŁOWEGO/ ang. pharyngeal tonsil / adenoid , third tonsil /, niem. Rachenmandel / Adenoide / łac. amygdalum ‘migdał’ Tkanka adenoidalna odpowiedzialna za obronę młodego organizmu przed chorobami....

 • MIGDAŁEK (ADENOID)

  /MIGDAŁEK GARDŁOWY, MIGDAŁEK TRZECI, WYROŚLA ADENOIDALNE/ ang. adenoids /pharyngeal tonsil, nasopharyngeal tonsil/ , niem. Adenoide Vegetationen /Rachenmandeln /, fr. végétations adénoïdes , ros. Аденоиды /аденоидные разрастания, аденоидные вегетации/...

 • MIĘDZYNARODOWY ALFABET FONETYCZNY

  /ALFABET FONETYCZNY (MIĘDZYNARODOWY), IPA/ ang. International Phonetic Alphabet Uniwersalny, mający zastosowanie we wszystkich językach świata, zestaw symboli fonetycznych służący zapisowi wymowy. Podstawowe znaki międzynarodowej transkrypcji...

 • MIESZANIE JĘZYKÓW

  zob. DWUJĘZYCZNOŚC SUBTRAKTYWNA

 • MIEJSCE ARTYKULACJI GŁOSEK

  Miejsce w górnej części jamy ustnej, w której dochodzi do największego zbliżenia (szczeliny lub zwarcia albo ich kombinacji) narządów mowy, istotnego dla zasadniczej barwy artykułowanej spółgłoski i w efekcie determinującego jej cechy funkcjonalne,...

 • MICROGLOSSIA

  zob. MIKROGLOSJA

 • METRUM

  grec. metron ‘miara’ Czynnik porządkujący grupy rytmiczne w muzyce za pomocą regularnie powtarzających się akcentów metrycznych. Akcenty te podkreślają dźwięki o pewnym określonym położeniu w stosunku do dźwięków sąsiednich i są punktem oparcia dla...

 • METODY BADANIA POŁYKANIA

  Osoba badająca układa kciuk jednej ręki na mięśni żwaczu. Pozostałe palce tejże dłoni kładzie na krtani i mięśniu żuchwowo-gnykowym. Poleca, aby osoba badana przełknęła ślinę lub niewielką ilość podanego jej płynu. W momencie wyczucia uniesienia krtani...

 • METODA ZANIKAJĄCYCH ZNAKÓW

  zob. METODA ZANIKAJĄCYCH PODPOWIEDZI

 • METODA ZANIKAJĄCYCH PODPOWIEDZI

  / METODA ZANIKAJĄCYCH ZNAKÓW, TECHNIKA ZNIKAJĄCYCH SYGNAŁÓW / ang. the fading cues method Metoda ta jest polecana jako metoda usprawniania funkcjonowania umysłowego pacjentów z otępieniem. Sytuowana jest wśród niefarmakologicznych metod oddziaływania...

 • METODA WZORCÓW WEDŁUG DOMANA–DELACATO

  zob. METODA GLENNA DOMANA I CARLA DELACATO

 • METODA SYMBOLI DŹWIĘKOWYCH

  ang. METHOD OF SOUND SYMBOLS Metoda wykorzystująca zajęcia o charakterze muzykoterapeutycznym. P rzeznaczona jest dla dzieci 5 i 6-letnich z zaburzeniami w rozwoju (opóźnienia rozwoju spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, opóźnienia rozwoju umysłowego,...

 • METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

  /RUCH ROZWIJAJĄCY/ ang. Developmental Movement W. Sherborne rozumiała swoją metodę jako podejście pedagogiczne, umożliwiające doświadczenie ruchu i kontaktu fizycznego, emocjonalnego i społecznego. w Polsce metoda ruchu rozwijającego została...

 • METODA NEUROFUNKCJONALNEJ REORGANIZACJI BEATRIZ PADOVAN

  Metoda stosowana w terapii osób z różnego typu niepełnosprawnościami i dysfunkcjami, wynikających z uszkodzeń lub zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego. Autorką metody jest pochodząca z Sao Paulo Brazylijka, Beatriz Padovan (ur. 1927). Ukończyła ona...

 • METODA NDT-BOBATH

  ang. Neurodevelopmental Treatment – Bobath Metoda NDT-BOBATH powstała w latach czterdziestych XX wieku w Londynie. Pomysłodawcami byli Berta Bobath – fizjoterapeutka i jej mąż Karel Bobath – lekarz neurolog. K. Bobath jako neurofizjolog zaobserwował,...

 • METODA MARIANNY I CHRISTOPHERA KNILL’ÓW

  ang. M. & Ch. Knill method , Programy zostały opracowane przez Mariannę i Christophera Knill’ów, pracowników Norweskiego Instytutu Edukacji Specjalnej. Na metodę składają się cztery programy, Program Wprowadzający oraz program Specjalny (SPH),...

 • METODA GLENNA DOMANA I CARLA DELACATO

  /METODA FILADELFIJSKA, METODA WZORCÓW WEDŁUG DOMANA–DELACATO/ Glenn Doman, fizjoterapeuta, ukończył Uniwersytet w Pensylwanii w 1946 roku. W latach 1947 – 1950 wraz z neurochirurgiem Templem Fay’em, swoim bratem Robertem Domanem (doktorem nauk...

 • METODA FONOGESTÓW

  zob. FONOGESTY

 • METODA FILADELFIJSKA

  zob. METODA GLENNA DOMANA I CARLA DELACATO

 • METODA CASTILLO MORALESA

  N eurofizjologiczna metoda stymulacyjna stworzona w latach 70. XX wieku przez Rodolfo Castillo Moralesa (1940–2011), argentyńskiego lekarza, specjalistę z zakresu rehabilitacji. Jest to całościowa neurofizjologiczna koncepcja lecznicza, która...

 • METODA CARLA ORFFA

  Carl Orff (1895–1982) to niemiecki kompozytor, pedagog i dyrygent. Opracował własną metodę wychowania muzycznego dzieci, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład którego...

 • METAJĘZYKOWA ŚWIADOMOŚĆ

  ang. metalinguistic awareness grec. meta ‘poza, po’ Jeden z aspektów świadomości językowej dotyczący możliwości wypowiadania się o języku, tj. świadomość samozwrotności języka. Metajęzyk służy opisowi języka przedmiotowego, wobec którego pozostaje w...

 • METAJĘZYK

  ang. metalanguage grec. meta ‘poza, po’, z łac. lingua ‘język’ Termin wprowadzony przez Alfreda Tarskiego do logiki matematycznej w celu odróżnienia dwóch poziomów języka: odnoszącego się do rzeczywistości pozajęzykowej (język przedmiotowy, język...

 • MELODIA ZDANIA

  /INTONACJA ZDANIA/ ang. sentence melody , sentence intonation grec. melikós ‘dotyczący śpiewu, muzyczny’ Przebieg intonacji (rozumianej jako zjawisko powstałe w wyniku zmian wysokości głosu) w obrębie wypowiedzenia. Termin nawiązuje do melodii w muzyce...

 • MELODIA MOWY

  ang. speech melody , speech intonation grec . melikós ‘dotyczący śpiewu, muzyczny’ Termin traktowany jako równoważny intonacji, czyli zjawisku powstałemu w wyniku zmian wysokości głosu. Obecnie w fonetyce i fonologii traci popularność na rzecz...

 • MELODIA

  grec. melodia ‘sposób śpiewania, szereg zespołów dźwięków’, meloidia ‘śpiew’ Następstwo dźwięków o określonej wysokości, ujętych w logiczną strukturę formalną, opartych na określonej prawidłowości rytmiczno-metrycznej. Jeden z podstawowych elementów...

 • MCI – ŁAGODNE ZABURZENIA POZNAWCZE

  / LEKKIE ZABURZENIA POZNAWCZE / ang. mild cognitive impairment – MCI Na gruncie medycyny są traktowane jako heterogenny zespół zaburzeń. Jego przyczyną może być wiele różnych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Jak wskazuje Tomasz Gabryelewicz,...

 • MAZURZENIE

  /CAKANIE/ Mazurzenie – dawniej zwane również mazurowaniem, sakaniem, cakaniem – to jedna z podstawowych i najbardziej wyrazistych cech większości dialektów polskich. Mazurzeniem nazywa się występujące w niektórych dialektach języka polskiego zjawisko...

 • MASKA

  Określenie używane w nauce śpiewu, oznaczające przestrzenie powietrzne w czaszce, wykorzystywane jako rezonatory. Są to jama nosowa wraz z zatokami czołowymi, szczękowymi i komórkami sitowymi. Ich układ wraz z górną częścią twarzy przypomina maskę...

 • MASAŻ SHANTALI

  ang. Shantala Massage Tradycyjna, wywodząca się z Indii, technika masowania dzieci, którą na grunt europejski przeniósł w 1976 roku francuski położnik, Frederique Leboyer. Masaż ten został nazwany imieniem hinduskiej matki, którą Leboyer spotkał w...

 • MAPA WYOBRAŻENIOWA

  zob. MAPA KOGNITYWNA

 • MAPA POZNAWCZA

  zob. MAPA KOGNITYWNA

 • MAPA MENTALNA

  zob. MAPA KOGNITYWNA

 • MAPA KOGNITYWNA

  /MAPA POZNAWCZA, MAPA MENTALNA, MAPA WYOBRAŻENIOWA/ ang. Cognitive Map /abstract map, cognitive configuration, cognitive image, cognitive representations, cognitive schemata, cognitive system, conceptual representation, configurational representation,...

 • MANUAL ABILITY CLASSIFICATION SYSTEM (MACS)

  System klasyfikacji zdolności manualnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 4. do 18. roku życia. W ocenie możliwości dziecka bierze się pod uwagę samodzielnie podejmowane czynności manualne, ze szczególną uwagą traktując posługiwanie...

 • MAKSYMALNE ZAGUZKOWANIE

  zob. ZGRYZ PRAWIDŁOWY

 • MAKROGRAFIA

  ang. macrographia grec. macròs ‘wielki, długi’, gràphein ‘pisać, rysować’ Jedno z niepożądanych zjawisk dotyczących wielkości pisma. Polega na tym, że pismo jest stale zbyt duże bądź zwiększa się stopniowo w toku pisania. W edukacji szkolnej...

 • MAKROGLOSJA

  ang. macroglossia , niem. Makroglossie , fr. macroglossie , ros. макроглоссия ang. macroglossia (z grec. macro ‘wielki’, glossa ‘język’) Makroglosja Stan chorobowy, w którym język jest nieproporcjonalnie duży. W makroglosji język nie mieści się w jamie...

 • ŁEŁANIE

  Zaburzenie mowy (dyslalia) polegające na niewłaściwym, nieprawidłowym wymawianiu głoski [u̯]. Najczęściej jest to wymowa [i] ̯ lub [v] zamiast [u̯], ewentualnie, bardzo rzadko, wymienianie na inną głoskę; pomijanie głoski [u̯], wymowa nienormatywnego...

 • LOKACJA

  /GŁÓWNE MIEJSCE ARTYKULACJI GŁOSKI/ ang. location łac. locatio ‘ulokowanie, umieszczenie, rozmieszczenie’ Jeśli przyjmiemy za Danutą Ostaszewską i Jolantą Tambor, że miękkość/twardość głosek to pochodna wobec miejsca artykulacji, gdyż „każda spółgłoska...

 • LOGOTERAPIA

  zob. TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • LOGORYTMIKA

  Jedna z metod stosowana od lat 70. XX wieku najpierw w terapii, a następnie również w profilaktyce logopedycznej oraz wczesnej edukacji. Pierwsza jej definicja, autorstwa Elżbiety Kilińskiej-Ewertowskiej, pochodzi z 1978 roku i określa logorytmikę jako...

 • LOGOPEDYCZNE POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE

  zob. TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • LOGOPEDYCZNE POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE

  zob. TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • LOGOPEDYCZNE POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYZNE

  zob. [DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA]

 • LOGOPEDIA MEDIALNA

  zob. LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA

 • LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA

  /LOGOPEDIA MEDIALNA/ Dział logopedii, wymieniany przez twórcę polskiej logopedii L. Kaczmarka już od początków kształtowania się dyscypliny w Polsce. Przedmiotem logopedii artystycznej (l. a.) jest doskonalenie kompetencji i sprawności językowych i...

 • LINK

  / HIPERŁĄCZE, ODNOŚNIK, POWIĄZANIE/ ang. hyperlink Zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem i...

 • LINGWOGRAFIA

  Metoda pozwalająca ustalić, jaka część grzbietu języka bierze udział w artykulacji poszczególnych głosek. Polega na posmarowaniu podniebienia, dziąseł i zębów substancją kontrastującą, a następnie wymówieniu głoski. Zabarwiona część języka poprzez...

 • LINGWISTYKA PEDAGOGICZNA

  zob. LINGWISTYKA EDUKACYJNA

 • LINGWISTYKA EDUKACYJNA

  /PEDOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA PEDAGOGICZNA/ ang. educational linguistics /paedolinguistics/ z łac. educare ‘wychowywać, kształcić’, z gr. paidagogia ‘wychowanie i nauczanie’ Wyodrębniona z językoznawstwa stosowanego lingwistyka heteronomiczna badająca...

 • LIDCOMBE PROGRAM

  /BEHAWIORALNA METODA TERAPII JĄKANIA WCZESNODZIECIĘCEGO, PODEJŚCIE BEZPOŚREDNIE W JĄKANIU U DZIECI/ ang. Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention ang. Lidcombe ‘nazwa dzielnicy w Sydney’ Forma terapii bezpośredniej stosowana w jąkaniu u dzieci...

 • LEMMA

  /SYNTAKTYCZNE SŁOWO/ ang. lemma z gr. lemma ‘treść, temat, tytuł’ Połączenie cech semantycznych i syntaktycznych jednostki leksykalnej w słowniku umysłowym. Cechy semantyczne odpowiadają pojęciom, natomiast cechy syntaktyczne to informacje dotyczące...

 • LELANIE

  zob. LAMBDACYZM

 • LEKSYKON MENTALNY

  zob. LEKSYKON UMYSŁOWY

 • LEKSYKON UMYSŁOWY

  /SŁOWNIK UMYSŁOWY, LEKSYKON MENTALNY/ ang. mental lexicon z łac. leksikón ‘słownik’; leksis ‘wyraz’; mentalis ‘umysłowy’ Funkcjonujący w umyśle system słownictwa, na który składają się hasła odpowiadające poszczególnym jednostkom leksykalnym....

 • LEKSEM

  /WYRAZ SŁOWNIKOWY/ ang. lexeme , niem. Lexem , fr. lex é me , ros. лексема grec. leksis ‘wyraz’ (na wzór terminów morfem , fonem ) Jednostka systemu językowego, którą jest wyraz rozumiany jako część zasobu słownikowego danego języka (w odróżnieniu od...

 • LEKKIE ZABURZENIA POZNAWCZE

  zob. MCI – ŁAGODNE ZABURZENIA POZNAWCZE


Rezultaty wyszukiwania 801 - 900 z 1000