SYSTEM KLASYFIKACJI FUNKCJI MOTORYKI DUŻEJ

ang. Gross Motor Function Classification System – GMFCS

Wystandaryzowana skala służąca klasyfikowaniu stopnia niepełnosprawności ruchowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest to test bazujący na ocenie ruchu, który inicjuje samo dziecko, ze szczególnym naciskiem na siedzenie i chodzenie. Bierze się pod uwagę także potrzebę korzystania z pomocy przyrządów, takich jak chodziki czy wózki inwalidzkie. Podstawowym kryterium dla 5-poziomowego systemu klasyfikacji było to, aby różnice między poziomami miały znaczenie w życiu codziennym. Skala pozwala na ocenę możliwości ruchowych dzieci w przedziałach wiekowych: do 2 lat, od 2 do 4 lat, od 4 do 6 lat, od 6 do 12 lat oraz od 12 do 18 lat. Jeśli rozpatruje się przypadki dzieci przedwcześnie urodzonych, stosuje się wiek skorygowany.

System Klasyfikacji Funkcji Motoryki Dużej pozwala na ocenę funkcji motoryki dużej na podstawie opisu zdolności motorycznych na jednym z pięciu poziomów. Dokonując porównania poziomów skrajnych, należy stwierdzić, iż dzieci, w przypadku których stwierdza się funkcjonowanie na poziomie I, są w stanie wykonać wszystkie czynności co ich rówieśnicy, choć obserwuje się u nich pewne trudności z tempem, równowagą i koordynacją. Dzieci na poziomie V mają problemy z kontrolowaniem położenia głowy i tułowia w większości pozycji oraz z osiągnięciem świadomej kontroli ruchu. Ujmując ogólnie, dziecko na:

poziomie I – chodzi bez ograniczeń,

poziomie II – chodzi z ograniczeniami,

poziomie III – chodzi z użyciem ręcznego przyrządu,

poziomie IV – samodzielnie porusza się z ograniczeniami, może korzystać z urządzenia elektrycznego,

poziomie V – jest wożone ręcznym wózkiem inwalidzkim.

Skala nie uwzględnia dokładnego opisu sprawności i funkcjonowania rąk.

 

Literatura:

E. Gajewska: Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu dziecięcym, [w:] „Neurologia Dziecięca” 2009, vol. 18, nr 35, s. 67–72.

Fizjoterapia w pediatrii, red. W. Kuliński, K. Zeman, Warszawa 2012.

GMFCS (Gross Motor Function Classification System) [online], [dostęp: 28.09.2013]. Dostępny w Internecie:.