• ROZSZCZEP WARGI, WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO I PODNIEBIENIA

  zob. ROZSZCZEP PODNIEBIENIA PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO

 • ROZSZCZEP WARGI I WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO

  /ROZSZCZEPIENIE WARGI I WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO/ ang. cleft lip and alveolus Wada wrodzona, która zazwyczaj ma charakter jednostronny (lewostronny, prawostronny) lub obustronny. Polega na częściowym lub całkowitym przerwaniu ciągłości elementów...

 • ROZSZCZEP WARGI I PODNIEBIENIA – DIAGNOZA WIELOSPECJALISTYCZNA

  ang. cleft lip and palate - the multispecialistic diagnosis Rozszczep wargi i podniebienia to wada wrodzona, jedna z najczęściej występujących wad w środkowej części twarzy. W etiologii wady rozszczepowej wskazuje się zarówno na czynniki endogenne, jak...

 • ROZSZCZEP WARGI I PODNIEBIENIA – DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

  ang. cleft lip and palate – the diagnosis speech therapist Diagnoza logopedyczna nie ma charakteru statycznego, ale jest dynamiczna. Powinna być stale aktualizowana, co oznacza bieżącą weryfikację występujących trudności oraz mocnych stron pacjenta, na...

 • ROZSZCZEP WARGI I PODNIEBIENIA – CECHY PROTOTYPOWE

  ang. cleft lip and palate - prototype guilds Charakteryzując właściwości osób z wadą rozszczepową, można wykorzystać termin prototyp , który określa cechy najbardziej typowe, reprezentacyjne, występujące w danej grupie osób. Prototyp jest jednak...

 • ROZSZCZEP WARGI I PODNIEBIENIA - KLASYFIKACJE

  ang. cleft lip and palate – classifications Rozszczep wargi i podniebienia to jedna z wad rozwojowych w obrębie twarzoczaszki polegająca na przerwaniu ciągłości anatomicznej tkanek (błony śluzowej, skóry, mięśni, kości) w miejscach, w których wystąpiły...

 • ROZSZCZEP WARGI

  /ROZSZCZEPIENIE WARGI/ ang. cleft lip Jedna z wad rozwojowych w obrębie środkowej części twarzoczaszki. Może przyjąć postać rozszczepu częściowego, całkowitego lub podskórno-podśluzówkowego. Rozszczepy wargi mogą być jednostronne (lewostronne,...

 • ROZSZCZEP UKRYTY

  zob. ROZSZCZEP PODŚLUZÓWKOWY

 • ROZSZCZEP PODŚLUZÓWKOWY

  /ROZSZCZEP UKRYTY/ ang. submucous cleft Wada rozwojowa, która polega, najogólniej ujmując, na przerwaniu tkanek (np. mięśni) przy zachowaniu ciągłości skóry, błony śluzowej. Morfologia wady powoduje, że rozszczep podśluzówkowy nie zawsze jest...

 • ROZSZCZEP PODNIEBIENIA WTÓRNEGO

  ang. cleft of secondary palate Zgodnie z typologią opracowaną przez Desmonda Kernahana i Richarda Starka wśród rozszczepów w obrębie środkowej części twarzoczaszki wyróżnia się – obok rozszczepów podniebienia pierwotnego – rozszczepy podniebienia...

 • ROZSZCZEP PODNIEBIENIA PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO

  /ROZSZCZEP WARGI, WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO I PODNIEBIENIA/ ang. cleft of primary and secondary palate Jedna z wad rozwojowych w obrębie twarzoczaszki polegająca na przerwaniu ciągłości anatomicznej tkanek (błony śluzowej, skóry, mięśni, kości) w...

 • ROZSZCZEP PODNIEBIENIA PIERWOTNEGO

  /ROZSZCZEPIENIE WARGI I WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO/ ang. cleft of primary palate Rozszczep w obrębie wargi górnej i wyrostka zębodołowego. Generalnie polega na częściowym lub całkowitym przerwaniu ciągłości elementów anatomicznych wargi górnej i wyrostka...

 • ROZSZCZEP PODNIEBIENIA

  ang. cleft palate Wada wrodzona, która – ujmując ogólnie – dotyczy podniebienia twardego i miękkiego lub tylko podniebienia miękkiego. Wśród rozszczepów podniebienia wyróżnia się także rozszczep podśluzówkowy. Uwzględniając embriologię, rozszczepy w...

 • ROZROST MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH

  /PRZEROST MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH/ ang. tonsillar hypertrophy , niem. Hypertrophie der Gaumenmandeln , fr. hypertrophie des amygdales palatines , ros. гипертрофия небных миндалин Przerost migdałków podniebiennych Migdałki podniebienne są jednym z...

 • ROZPODOBNIENIE

  zob. DYSYMILACJA

 • ROZGRANICZAJĄCA FUNKCJA DŹWIĘKÓW

  zob. DELIMITACYJNA FUNKCJA DŹWIĘKÓW

 • ROTACYZM WELARNY

  zob. RERANIE PODNIEBIENNE

 • ROTACYZM WARGOWY

  zob. RERANIE WARGOWE

 • ROTACYZM UWULARNY

  zob. RERANIE JĘZYCZKOWE

 • ROTACYZM TYLNOJĘZYKOWY

  zob. RERANIE PODNIEBIENNE

 • ROTACYZM POLICZKOWY

  zob. RERANIE POLICZKOWE

 • ROTACYZM PODNIEBIENNY

  zob. RERANIE PODNIEBIENNE

 • ROTACYZM MIĘDZYZĘBOWY

  zob. RERANIE MIĘDZYZĘBOWE

 • ROTACYZM LABIALNY

  zob. RERANIE WARGOWE

 • ROTACYZM JĘZYCZKOWY

  zob. RERANIE JĘZYCZKOWE

 • ROTACYZM INTERDENTALNY

  zob. RERANIE MIĘDZYZĘBOWE

 • ROTACYZM GARDŁOWY

  zob. RERANIE GARDŁOWE

 • ROTACYZM FARYNGEALNY

  zob. RERANIE GARDŁOWE

 • ROTACYZM

  zob. RERANIE

 • RODZAJE JĄKANIA

  zob. TYPY JĄKANIA

 • RHOTACISMUS

  zob. RERANIE

 • RHINOLALIA

  zob. NOSOWANIE

 • REZONATOR

  fr. résonateur Termin rezonator ma kilka znaczeń. W ujęciu wynikającym z fizyki można go określić generalnie jako „układ elektryczny, akustyczny, optyczny lub mechaniczny zdolny do drgań rezonansowych, wykorzystywany w różnych urządzeniach do...

 • REZONANSOWOŚĆ

  Jeśli przyjąć za Danutą Ostaszewską i Jolantą Tambor, że miękkość/twardość głosek to pochodna wobec miejsca artykulacji, gdyż „każda spółgłoska środkowojęzykowa jest miękka i odwrotnie – każda spółgłoska o innym miejscu artykulacji jest twarda lub co...

 • REZONANS NOSOWY

  /NOSOWOŚĆ/ ang. the nasal resonance Jeśli przyjmie się, że układem rezonansowym jest jama ustna lub jama nosowa (a także nosogardziel), które w zależności od potrzeb tworzonych głosek mogą być włączane lub wyłączane z artykulacji, tworząc różną...

 • REZONANS AKUSTYCZNY

  ang. the acoustic resonance Z jawisko fizyczne odbywające się w rezonatorze, który ma zdolność do drgań rezonansowych, wywołanych działaniem fal odbitych w przestrzeni ograniczonej. W takim ujęciu medium zdolne do drgań rezonansowych, do wzmacniania,...

 • REZONANS

  fr. résonance W Uniwersalnym słowniku języka polskiego w pierwszej kolejności przywołuje się następujące znaczenia tego terminu: „zjawisko akustyczne polegające na przedłużaniu czasu trwania dźwięku, wywołane działaniem fal odbitych w pomieszczeniu...

 • RETRUZJA

  ang. retrusion Wada odwrotna do protruzji. Polega na przechyleniu ku tyłowi zębów siecznych. Tak ustawione zęby określa się jako znajdujące się w pozycji retruzyjnej, w retruzji lub przechylone. Terminem tym określa się także dotylny ruch żuchwy...

 • RETROFLEKSJA

  /CEREBRALNOŚĆ, KAKUMINALNOŚĆ/ ang. retroflexion tyłowi (rys. 1). Termin retrofleksja odnosi się do uformowania masy języka, a nie do konkretnego miejsca artykulacji, gdyż może być ono usytuowane pomiędzy obszarem zadziąsłowym a prepalatalnym. Głoski...

 • RETENCJA

  ang. denture retention Rodzaj postępowania, podczas którego utrwala się stan uzyskany w trakcie aktywnego leczenia. Aby uzyskać stabilną relację podstaw szczęk po leczeniu ortodontycznym, konieczne jest doprowadzenie do okluzji neutralnej i...

 • RERANIE WELARNE

  zob. RERANIE PODNIEBIENNE

 • RERANIE WARGOWE

  /rotacyzm wargowy, rotacyzm labialny, reranie labialne, r kuczerskie, r furmańskie/ ang. labial rhotacism , fr. rhotacisme labial łac. rhotacismus ‘nieprawidłowa wymowa głoski [r]’; pol. wargowy (łac. labialis ) Rodzaj rotacyzmu właściwego polegający...

 • RERANIE UWULARNE

  zob. RERANIE JĘZYCZKOWE

 • RERANIE POLICZKOWE

  /rotacyzm policzkowy/ ang. buccal rhotacism łac. rhotacismus ‘nieprawidłowa wymowa głoski [r]’; pol. policzkowy (łac. buccalis ) Rodzaj rotacyzmu właściwego polegający na tym, że podczas artykulacji głoski [r] silny strumień powietrza skierowany jest w...

 • RERANIE PODNIEBIENNE

  /reranie welarne, rotacyzm podniebienny, rotacyzm welarny, rotacyzm tylnojęzykowy/ ang. velar rhotacism łac. rhotacismus ‘nieprawidłowa wymowa głoski [r]’; pol. podniebienny ( podniebienie miękkie , łac. velum – część podniebienia człowieka w części...

 • RERANIE MIĘDZYZĘBOWE

  /rotacyzm międzyzębowy, rotacyzm interdentalny, reranie interdentalne/ ang. interdental rhotacism , fr. rhotacisme interdental łac. rhotacismus ‘nieprawidłowa wymowa głoski [r]’; pol. między (łac. inter ), zębowy (łac. dentalis ) Rodzaj rotacyzmu...

 • RERANIE LABIALNE

  zob. RERANIE WARGOWE

 • RERANIE JĘZYCZKOWE

  /RERANIE UWULARNE, ROTACYZM JĘZYCZKOWY, ROTACYZM UWULARNY, [R] JĘZYCZKOWE, [R] UVULARNE, [R] FRANCUSKIE/ ang. uvular rhotacism , uvular r , uvular trill , ros. увулярный ротацизм łac. rhotacismus ‘nieprawidłowa wymowa głoski [r]’; pol. języczkowy (...

 • RERANIE INTERDENTALNE

  zob. RERANIE MIĘDZYZĘBOWE

 • RERANIE GARDŁOWE

  /reranie faryngealne, rotacyzm gardłowy, rotacyzm faryngealny, grasejowanie/ ang. pharyngeal rhotacism , niem. pharyngeal Rhotazismus , fr. rhotacisme pharyngé , ros. ротацизм фарингеальный łac. rhotacismus ‘nieprawidłowa wymowa głoski [r]’; pol....

 • RERANIE FARYNGEALNE

  zob. RERANIE GARDŁOWE

 • RERANIE

  /NIEPRAWIDŁOWA WYMOWA GŁOSKI R, WADLIWA WYMOWA GŁOSKI R/ ng. rhotacism , niem. Rhotazismus , fr. rhotacisme , ros. ротацизм łac. rhotacismus (grec. rhōtakizein ‘niewłaściwe użycie litery r ’, od grec. ῥῶ / rho / – litera r ), -ismus (grec. -ismos ) –...

 • RENTGENOGRAFIA

  Rejestrowanie ruchów narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem promieni Roentgena. Promieniowanie X zostało odkryte przez Wilhelma Konrada Roentgena w 1895 roku i do chwili obecnej jest wykorzystywane w diagnostyce medycznej. Do badania narządów mowy w...

 • RELEWANCJA

  Jedna z zasad językoznawstwa strukturalistycznego, postulująca wyodrębnianie w opisie języka elementów i cech istotnych, tzn. cech pełniących określone funkcje w komunikacji językowej, oraz elementów i cech nieistotnych dla komunikatywnej funkcji...

 • RELATYWIZM JĘZYKOWY

  Teoria zakładająca nieograniczone i nieprzewidywalne zróżnicowanie języków. Myśl tę reprezentowali strukturaliści, zwłaszcza amerykańscy, przeciwstawiając się rozmaitym koncepcjom gramatyki uniwersalnej. Klasycznym przykładem relatywizmu językowego...

 • REGIONALIZMY

  /PROWINCJONALIZMY/ Cechy, które różnią mowę Polaków, dzielą się na regionalizmy i dialektyzmy. Regionalizmy to wyrazy lub cechy wymowy, formy gramatyczne, zwroty frazeologiczne, konstrukcje składniowe właściwe codziennej mowie ludności niemówiącej...

 • REEDUKACJA

  zob . TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • REDUPLIKACJA

  ang. reduplication, fr. réduplication, niem. Reduplikation, Verdoppelung, ros. редупликация, повтор, удвоение łac . reduplicatio ‘powtórzenie’ Powtórzenie, w bezpośredniej odległości czasowej, określonych jednostek językowych, np. sylaby, wyrazu lub...

 • REDUNDANCJA

  Nadmiar informacji w komunikacie sformułowanym w danym kodzie. Informacja może tu być rozumiana w sensie ścisłym, definiowanym na gruncie teorii informacji, a także w sensie potocznym. W wypadku pierwszym redundancję definiuje się wzorem algebraicznym...

 • RECEPCYJNO-EKSPRESYJNE ZABURZENIA MOWY I JĘZYKA (TYP ROZWOJOWY I NABYTY)

  zob. ALALIA SENSORYCZNA

 • RAK KRTANI

  zob. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KRTANI

 • RADIO

  ang. radio , wireless łac. radius ‘promień’ Środek komunikacji masowej służący do bezprzewodowego przekazywania dźwięku (mowy, muzyki, audycji itp.), przetworzonego przez urządzenie nazywane nadajnikiem na falę elektromagnetyczną (o częstotliwości z...

 • R KUCZERSKIE

  zob. RERANIE WARGOWE

 • R FURMAŃSKIE

  zob. RERANIE WARGOWE

 • PTSD

  zob. ZESPÓŁ STERSU POURAZOWEGO

 • PSYCHOZA KORSAKOWA

  zob. ZESPÓŁ KORSAKOWA

 • PSYCHOTERAPIA

  ang. psychotherapy grec. psyche ‘dusza’ + therapeia ‘terapia’ Specjalistyczna metoda leczenia środkami psychologicznymi osób z zaburzeniami uwarunkowanymi przede wszystkim czynnikami psychogennymi: z zaburzeniami nerwicowymi, psychosomatycznymi,...

 • PSYCHASTENIA

  zob. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • PRZYTOCZENIE

  Włączenie do wypowiedzi relacji o słowach wypowiedzianych przez siebie lub innego mówiącego. Dokładne w intencji przytoczenie nazywa się cytatem. W wypadku cytowania pełnego wypowiedzenia lub ich ciągu powstaje schemat mowy niezależnej (mowy wprost,...

 • PRZYSPIESZENIE TEMPA MÓWIENIA

  zob. TACHYLALIA

 • PRZYSPIESZENIE MOWY

  zob. TACHYLALIA

 • PRZYDECH

  /ASPIRACJA/ Zjawisko fonetyczne polegające na dodaniu delikatnej głoski [x] do spółgłosek zwartych [b, d, g, p, t, k]. Dzieje się tak poprzez zastosowanie ataku chuchającego (przydechowego) w czasie tworzenia tych głosek. W niektórych językach świata...

 • PRZYCISK

  zob. AKCENT

 • PRZESTRZENNE PÓŁZAPOMINANIE

  zob. ZESPÓŁ POMIJANIA STRONNEGO

 • PRZESTANKOWANIA I PAUZY

  ang. interruptions and pauses łac. interrumpere ‘wtrącać, włączać (się)’; grec. pauein ‘przestawać, zatrzymywać (się)’ Składniki prozodycznego ukształtowania wypowiedzi. John Lyons zalicza przestankowanie do zjawisk parajęzykowych. Przestankowanie...

 • PRZEROST MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH

  zob. ROZROST MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH

 • PRZEROST MIGDAŁKA GARDŁOWEGO

  zob. MIGDAŁEK GARDŁOWY

 • PRZEBIEG PROSTY

  zob. TON CZYSTY

 • PRYMARNA DYSFAZJA

  zob. ALALIA

 • PROZODYCZNY

  zob. SUPRASEGMENTALNY

 • PROZODYCZNA OPOZYCJA

  ang. prosodic opposition łac. oppositio ‘opór’, opponere ‘przeciwstawiać’ Kontrast dotyczący cech prozodycznych: częstotliwości podstawowej (odbieranej jako wysokość głosu), amplitudy drgań (natężenia, percypowanego jako głośność) oraz czasu trwania...

 • PROZODIA

  ang. prosody grec. prosōdia ‘akcent, przyśpiew’ Za podstawowe zjawiska prozodyczne uznaje się intonację, akcent i rytm mowy. Niektórzy badacze wskazują również na wysokość głosu (ton) oraz iloczas, które w języku polskim znajdują się poza systemem...

 • PROZODEM

  od prozodia , na wzór terminu fonem Termin oznaczający w teorii fonologicznej Nikołaja Trubieckiego elementarną jednostkę (sylabę lub morę) będącą nosicielem cech prozodycznych. Zob. także: FONEM SUPRASEGMENTALNY , PROZODIA , SUPRASEGMENTALNY...

 • PROWINCJONALIZMY

  zob. REGIONALIZMY

 • PROTRUZJA

  ang.: protrusion Doprzednie wychylenie siekaczy i wachlarzowate ich ustawienie. Zęby takie określa się jako ustawione w pozycji protruzyjnej, ustawione protruzyjnie lub wychylone. Termin protruzja oznacza także doprzedni ruch żuchwy (wysunięcie). Zob....

 • PROTEZY GŁOSOWE

  Proteza to etymologicznie nieuzasadniona głoska występująca przed samogłoską najczęściej w nagłosie wyrazu. W polskich dialektach obserwuje się występowanie protez półsamogłoski [] przed samogłoskami tylnymi [o], [u] (np. łokno , łobiad , łucho , kłoza...

 • PROSTE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY

  zob. SAMOISTNE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (SORM)

 • PROPAGANDA

  Nieuczciwe manipulowanie zbiorową świadomością, agitacja, która polega na nachalnym szerzeniu poglądów i haseł ideologicznych, politycznych lub ekonomicznych, dzięki czemu kształtowane są określone postawy dużej grupy ludzi ulegających głoszonym...

 • PROMPTER

  zob. TELEPROMPTER

 • PROKSEMIKA

  ang. proxemics 1) interdyscyplinarny kierunek badań dotyczący kulturowych, behawioralnych i socjologicznych aspektów relacji przestrzennych między ludźmi oraz między człowiekiem a otoczeniem materialnym; 2) postrzeganie, wykorzystanie i...

 • PROKLIZA

  zob. PROKLITYKA

 • PROKLITYKA

  /PROKLIZA/ ang. proclitic grec. proklitikón od proklino ‘chylę się do tyłu’ Wyraz atoniczny, pozbawiony akcentu gramatycznego, który łączy się w zestroju akcentowym z następującym po nim wyrazem ortotonicznym. Wyrazowy akcent główny jest zrealizowany w...

 • PROGNACJA

  ang.: prognathism Wada zgryzu polegająca na nadmiernym wzroście szczęki powodując jej doprzednią pozycję w stosunku do żuchwy. Literatura: Zarys współczesnej ortodoncji.Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów, red. I. Karłowska, Warszawa 2009.

 • PROGENIA

  ang. mesiocclusion Przodożuchwie morfologiczne. W klasyfikacji wad zgryzu jest to wada doprzednia, powstająca na tle nadmiernego doprzedniego wzrostu żuchwy. Literatura: Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów , red....

 • PROFIL SPRAWNOŚCI GRAFOMOTORYCZNYCH

  Technika diagnostyczna, autorstwa Anety Domagały i Urszuli Mireckiej, służąca do rozpoznawania możliwości i ograniczeń w sferze grafomotoryki na podstawie analizy pozyskiwanych próbek pisma i wzorów literopodobnych oraz obserwacji przebiegu czynności...

 • PROCESY PRZETWARZANIA INFORMACJI

  ang. information processing łac. informare ‘kształtować, tworzyć pojęcie czegoś’, procedere ‘postępować naprzód’ W psychologii poznawczej jeden ze sposobów ujmowania procesów umysłowych będących podstawą myślenia, odbioru bodźców i zachowania się...

 • Prawidłowa wymowa dzieci

  {HTML()} {HTML}

 • PRAKSJA

  /RUCHY DOWOLNE/ ang. praxia grec. pràksis ‘działanie, czynność’ Zdolność do wykonywania ruchów celowych zgodnie z różnymi strategiami ukierunkowanymi na określony cel i modyfikowanymi ze względu na określone warunki zewnętrzne i wewnętrzne. Możliwość...

 • PRAGNOZJA

  /ZABURZENIA PRAGMATYCZNE, ZABURZENIA PRAGMATYKI WYPOWIEDZI, DYSPRAGMATYZM, NIEAFATYCZNE ZABURZENIA/ ang. pragnosia grec . gnôsis ‘poznanie’, pràgma ‘czyn, zajęcie’ Odrębna jednostka nozologiczna, w opozycji do afazji określana jest jako „nieafatyczne”...

 • PÓŁSAMOGŁOSKI

  /GLAJDY/ Głoski sonorne wyodrębniane spośród pozostałych jako najbardziej, na poziomie artykulacyjnym, zbliżone w tej grupie do samogłosek, klasyfikowane z tego powodu również jako półsamogłoski lub samogłoski niezgłoskotwórcze. Na poziomie fonemicznym...


Rezultaty wyszukiwania 401 - 500 z 1000