• TRISOMIA CHROMOSOMU 18

  zob. ZESPÓŁ EDWARDSA

 • TRISOMIA 21

  zob. ZESPÓŁ DOWNA

 • TRANSLITERACJA

  Odwzorowanie tekstu napisanego w jednym alfabecie za pomocą liter innego alfabetu na podstawie ściśle ustalonych reguł odpowiedniości między literami, pozwalającymi przeprowadzić transliterację mechanicznie (bez znajomości języka tekstu...

 • TRANSKOROWA ECHOLALICZNA AFAZJA CZUCIOWA

  zob. AFAZJA TRANSKOROWA CZUCIOWA

 • TRANSKOROWA AFAZJA MIESZANA

  zob. AFAZJA CAŁKOWITA

 • TOROWANIE SEMANTYCZNE

  zob. POPRZEDZANIE SEMANTYCZNE

 • TORBIEL KRTANI

  /LARYNGOCELE, TORBIEL KIESZONKI KRTANIOWEJ/ ang. laryngeal cyst / laryngocele /, niem. Zyste am Kehlkopf / Laryngozele /, fr. cystes du larynx / laryngocèle /, ros. киста гортани / ларингоцеле / ang. laryngocele (z łac. larynx ‘krtań’, -cele ‘guz,...

 • TORBIEL KIESZONKI KRTANIOWEJ

  zob. TORBIEL KRTANI

 • TONUS

  /NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE/ W neurologii – napięcie mięśniowe; w logopedii – rozpatrywany bardzo często w kontekście typów jąkania. Tonus to charakterystyczny dla jąkającego się wzrost napięcia mięśniowego, znajdujący się między eutonią (optymalnym napięciem...

 • TON PROSTY

  Zob. TON CZYSTY

 • TON PODSTAWOWY

  /CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA GŁOSU, FORMANT ZEROWY/ ang. fundamental frequency Składowa częstotliwość tonu krtaniowego, dźwięku złożonego, powstającego w krtani, odpowiadająca bezpośrednio częstotliwości drgań fałdów głosowych. W akustyce bywa określana...

 • TON KRTANIOWY

  ang. glottal tone Dźwięk złożony powstający w krtani, wytwarzany przez drgające fałdy głosowe, o przebiegu zbliżonym do regularnego wielotonu harmonicznego. Składa się z tonu podstawowego o częstotliwości drgań bezpośrednich fałdów głosowych oraz tonów...

 • TON CZYSTY

  /TON PROSTY, PRZEBIEG PROSTY/ ang . pure tone Dźwięk składający się z jednej, izolowanej, ściśle określonej częstotliwości. Na oscylogramie przebiegi proste zawsze przyjmują kształt sinusoidy, a na widmie pojawia się jeden prążek w miejscu dokładnie...

 • TETYZM

  ang. tetism , niem. Tetismus , ros. тетизм Termin oparty na wrażeniu akustycznym – w wypowiedzi słychać przewagę głoski [t]. Zaburzenie artykulacji charakteryzujące się znacznym uproszczeniem systemu konsonantycznego. W wypowiedzi przeważają głoski,...

 • TESTY DO BADANIA AFAZJI

  /TESTY DIAGNOZY AFAZJI/ ang. diagnostic aphasia examination ang. test ‘próba, sprawdzian’; łac. testum ‘naczynie gliniane, pokrywka’; grec. p h á sis ‘wypowiedź’ ; łac. phasia ‘mowa’; grec. a- ‘brak’; łac. aphasia ‘niemota’ Testy do badania afazji...

 • TESTY DIAGNOZY AFAZJI

  zob. TESTY DO BADANIA AFAZJI

 • TERMINOLOGIA

  /SŁOWNICTWO FACHOWE/ ang. terminology , niem. Terminologie , fr. terminologie Ogół terminów przyjętych w obrębie konkretnej dziedziny wiedzy lub działalności ludzkiej. Terminologia jest częścią słownictwa w znacznym stopniu ustalaną arbitralnie,...

 • TERMIN

  ang. scientific term , niem. Fachwort , fr. terme scientifiqe Elementarna jednostka stylu naukowego (rzeczownik, nominalna grupa wyrazowa), używana w określonej dziedzinie wiedzy lub działalności ludzkiej w odniesieniu do obiektów specyficznych...

 • TERATOGEN

  grec. teratos ‘potwór’ Czynnik zewnętrzny mogący spowodować trwałe zaburzenie struktury lub funkcji organizmu, jeśli narażenie na jego działanie wystąpi w okresie życia płodowego. Jednym z pierwszych preparatów, któremu udowodniono działanie...

 • TERAPIA SZTUKĄ

  zob. ARTTERAPIA

 • TERAPIA POŚREDNIA W OTĘPIENIU ALZHEIMEROWSKIM

  ang. indirect theraphy ( in Alzheimer’s dementia ) Jest prowadzona w kontakcie z osobami z najbliższego otoczenia pacjenta (rodziną, stałymi opiekunami, personelem domu dziennego pobytu itp.). Jej celem jest usprawnianie funkcjonowania osoby chorej...

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

  /REEDUKACJA/ ang. pedagogic therapy ; ros. педагогическая терапия Całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych w odniesieniu do dzieci mających trudności w uczeniu się. Mają one charakter oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych, ukierunkowanych z...

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  /LOGOTERAPIA, POSTĘPOWANIE LOGOPEDYCZNE, LOGOPEDYCZNE POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE, LOGOPEDYCZNE POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE/ ang. speech therapy Całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań naprawczych, ukierunkowanych na usunięcie patologicznych zjawisk...

 • TERAPIA GŁOSU

  ang. voice therapy grec. therapeiá ‘leczenie’ Działania zmierzające do usunięcia zaburzeń głosu, ukierunkowane przez wyniki badań diagnostycznych. Logopedyczna diagnoza i terapia osób z zaburzeniami głosu prowadzone są równolegle z leczeniem...

 • TERAPIA BEZPOŚREDNIA W OTĘPIENIU ALZHEIMEROWSKIM

  ang. direct theraphy ( in Alzheimer’s dementia ) Jest prowadzona w relacji logopeda–pacjent, w formie indywidualnej lub grupowej (z udziałem pacjentów o podobnych problemach w zakresie komunikacji, w grupie kilkuosobowej). Ma dwa zasadnicze cele: 1)...

 • TERAPIA BEHAWIORALNA

  ang. behavioural therapy , niem. Verhaltenstherapie , fr. thérapie comportementale , ros. поведенческая терапия ang. behaviour ‘zachowanie się’ Kierunek psychologii eksperymentalnej, który formował się na początku ubiegłego wieku i zakładał, rozwój...

 • TEMPO MÓWIENIA

  /SZYBKOŚĆ MÓWIENIA, TEMPO MOWY/ ang. speed of utterance, tempo of speech; niem. Sprechtempo; fr. tempo; ros. темп речи, движение речи; wł. tempo z łac. tempus – czas Szybkość wymawiania elementów mowy: głosek, sylab, wyrazów. Może być mierzona liczbą...

 • TEMPO MOWY

  zob. TEMPO MÓWIENIA

 • TELEWIZJA

  ang. t elevision, TV Środek komunikacji masowej służący do bezprzewodowego przekazywania zarejestrowanego przez kamerę dźwięku i obrazu (audycji, filmów, muzyki itp.) przetworzonego przez urządzenie nazywane nadajnikiem na falę elektromagnetyczną (o...

 • TELEPROMPTER

  /PROMPTER, AUTOCUE/ ang. teleprompter Urządzenie służące do wyświetlania wcześniej przygotowanego tekstu czytanego przed stojącą kamerą. Ekran telepromptera wyświetlający tekst montowany jest poziomo przed kamerą, a wyświetlany przez niego tekst odbija...

 • TECHNIKA ZNIKAJĄCYCH SYGNAŁÓW

  zob. METODA ZANIKAJĄCYCH PODPOWIEDZI

 • TAKT

  ang. time łac. tactus ‘dotyk’ Jednostka akcentowa odpowiadająca wyrazowi lub grupie wyrazów scalonych jednym akcentem głównym. Termin nawiązuje do muzycznej definicji taktu rozumianego jako jednostki, w obrębie której realizuje się schemat metryczny,...

 • TAJNY JĘZYK DZIECI

  Specyficzny socjolekt, w którym ujawnia się twórcze podejście dzieci do systemu językowego, wymagające jednak od nich dobrego wyczucia językowego. Język ten zaliczany jest do tajnych, kryptozabawowych socjolektów o prymarnej funkcji ekspresywnej....

 • TACHYPHEMIA

  zob. TACHYLALIA

 • TACHYPH(R)ASIA

  zob. TACHYLALIA

 • TACHYLALIA

  /TACHYPH(R)ASIA, TACHYPHEMIA, PRZYSPIESZENIE MOWY, PRZYSPIESZENIE TEMPA MÓWIENIA, MOWA NADMIERNIE SZYBKA, NADMIERNIE PRZYSPIESZONA MOWA, ANORMALNIE SZYBKA MOWA/ ang. tachylalia , niem. Tachylalie , fr. tachylalie , ros. тахилалия ( баттаризм , полтерн...

 • TACHYFRAZJA

  zob. BATARYZM

 • TABU JĘZYKOWE

  Tabu językowe jest związane z konkretną kulturą. Wyraz tabu zapożyczony jest z języka polinezyjskiego za pośrednictwem języka angielskiego. W każdej społeczności mamy do czynienia z czynnościami i przedmiotami, których wykonywanie i dotykanie przez...

 • ŚWIADOMOŚĆ METALINGWISTYCZNA

  zob. ŚWIADOMOŚĆ METAJĘZYKOWA

 • ŚWIADOMOŚĆ METAJĘZYKOWA

  /ŚWIADOMOŚĆ METALINGWISTYCZNA/ ang . metalinguistic awareness, ros. метаязыковое сознание gr. meta ‘poza’, ‘ponad’ Pojęcie szeroko stosowane na gruncie psycholingwistyki. W znaczeniu językoznawczym wiąże się bezpośrednio z terminem „metajęzyk”,...

 • ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA DZIECKA

  /DZIECIĘCA ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA, DZIECIĘCA ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKA/ ang. linguistic awareness, language awareness , niem. Sprachbewusstein, ros. языковоe сознание Pojęcie rozumiane wieloznacznie. Temat licznych dyskusji toczących się na gruncie różnych...

 • ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA

  ang. linguistic awareness łac. lingua ‘język’; st.-germ. war / wer ‘czuwać, pilnować się’ Poczucie społecznych norm językowych umożliwiające wybór środków językowych ze względu na określone cele komunikacyjne oraz formułowanie sądów na temat języka i...

 • ŚWIADOMOŚĆ FONOLOGICZNA

  ang. phonological awareness Świadomość fonologiczna jest definiowana jako: rodzaj świadomości metajęzykowej – procesu metapoznawczego (refleksja percepcyjna dotycząca poziomu fonologicznego języka), podtyp świadomości językowej (zdolności do...

 • ŚRÓDGŁOS

  Niepoczątkowa i niekońcowa część złożonego fonologicznie elementu językowego, np. wyrazu. Literatura: L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia , Kraków 1995.

 • ŚRODKOWOJĘZYKOWY

  zob. PALATALNY

 • ŚRODKI RETORYCZNE

  grec. rhetorike ‘sztuka przekonywania, wymowy’ Stosowane w ramach elokucji – działu retoryki zajmującego się celowym i odpowiednim do myśli użyciem słów. Służą także argumentacji, zwiększając funkcjonalność tekstu. Można je podzielić na tropy i figury...

 • SZYBKOŚĆ MÓWIENIA

  zob. TEMPO MÓWIENIA

 • SZTUKA ŻYWEGO SŁOWA

  /KULTURA ŻYWEGO SŁOWA/ Stanowi element kultury języka. Dotyczy języka mówionego: sprawności technicznej mówcy, kwestii estetyki wygłaszanego tekstu oraz umiejętności klarownego i sugestywnego przekazu treści. Na sztukę żywego słowa składa się również...

 • SZIAKANIE

  zob. JABŁONKOWANIE

 • SYSTEM KLASYFIKACJI FUNKCJI MOTORYKI DUŻEJ

  ang. Gross Motor Function Classification System – GMFCS Wystandaryzowana skala służąca klasyfikowaniu stopnia niepełnosprawności ruchowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest to test bazujący na ocenie ruchu, który inicjuje samo dziecko, ze...

 • SYSTEM JĘZYKOWY

  /STRUKTURA JĘZYKA/ ang. language system , niem. Sprachsystem , fr. syst é me de langage , ros. языковая система grec. systema ‘zorganizowana całość’; język-owy Pojęcie języka przedstawianego jako zorganizowana całość. W takim ujęciu język nie jest...

 • SYNTAKTYKA

  zob. SKŁADNIA

 • SYNTAKTYCZNE SŁOWO

  zob. LEMMA

 • SYNAPTOGENEZA

  ang. synaptogenesis P roces tworzenia się sieci neuronalnej. Układ nerwowy człowieka tworzy się i doskonali począwszy od 3 tygodnia życia płodowego. W jego rozwoju wyróżnia się następujące etapy: 1. tworzenie się prekursorów komórek nerwowych i...

 • SYMBOLE PROZODYCZNE

  zob. SUPRASEGMENTALNE SYMBOLE

 • SYMBOLE BLISSA

  ang. Blissymbols or Blissymbolics Nazwa systemu alternatywnego porozumiewania się, w którym słowa przedstawione są w postaci rysunku. Zamiarem twórcy było zbudowanie systemu graficznego, który mógłby być stosowany przez uczestników międzynarodowych...

 • SYGMATYZM ŚWISZCZĄCY

  zob. SEPLENIENIE ŚWISZCZĄCE

 • SYGMATYZM NOSOWY

  zob. SEPLENIENIE NOSOWE

 • SYGMATYZM LATERALNY

  zob. SEPLENIENIE BOCZNE

 • SYGMATYZM LARYNGALNY

  zob. SEPLENIENIE KRTANIOWE

 • SYGMATYZM LABIODENTALNY

  zob. SEPLENIENIE WARGOWO-ZĘBOWE

 • SYGMATYZM INTERDENTALNY

  zob. SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

 • SYGMATYZM ADDENTALNY

  zob. SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE

 • SYGMATYZM

  zob. SEPLENIENIE

 • SURDOPEDAGOGIKA

  ang. surdopedagogy /deaf education/ , niem. Gehörlosenpädagogik, ros. cурдопедагогика łac. surdus ‘głuchy’ + gr. paideia ‘wychowanie, kształcenie’ (z gr. pais ‘dziecko, chłopiec’, gr. ago ‘prowadzę’) Subdyscyplina pedagogiki. Dział pedagogiki...

 • SURDOPEDAGOG

  ang. surdo-pedagogue /teacher of the deaf/ , ros. сурдопедагог łac. surdus ‘głuchy’, gr. paidagogos ‘prowadzący dziecko’ (z gr. pais ‘chłopiec, dziecko’, ago ‘prowadzić’) Specjalista posiadający wykształcenie w zakresie surdopedagogiki. Pedagog...

 • SUPRASEGMENTALNY FONEM

  zob. FONEM SUPRASEGMENTALNY

 • SUPRASEGMENTALNY

  /PROZODYCZNY/ ang. suprasegmental łac. supra ‘nad’ + pol. segmentalny Termin odnosi się do prozodii mowy, której jednostki realizują się w obrębie ciągów jednostek segmentalnych – pojedynczej sylaby lub grupy sylab. Relewantnymi cechami jednostek...

 • SUPRASEGMENTALNE SYMBOLE

  /SYMBOLE PROZODYCZNE/ ang. suprasegmental symbols łac. supra ‘nad’ + pol. segmentalny Symbole służące charakterystyce w piśmie zjawisk prozodycznych. W międzynarodowym alfabecie fonetycznym IPA (The International Phonetic Alphabet) wyróżnia się...

 • SUBSTYTUCJA

  /zastępowanie/ ang. substitution , niem. Substitution, Ersetzung, fr. substitution, ros. замена łac. substitutio ‘podstawienie’ Substytucja to zjawisko lingwistyczne, fonetyczne, polegające na zastępowaniu segmentu (głoski, sylaby, wyrazu) w wypowiedzi...

 • STYL

  Sposób ukształtowania wypowiedzi polegający na określonym wyborze, interpretacji i konstrukcji materiału językowego ze względu na cel przyświecający mówiącemu czy piszącemu. Wybór ten zależy od wielu czynników obiektywnych i subiektywnych. W...

 • STRUNY GŁOSOWE

  zob. FAŁDY GŁOSOWE

 • STRUKTURALIZM

  ang. structuralism , niem. Strukturalismus , fr. structuralisme , ros. структурализм z fr. structuralisme lub z ang. structuralism (od łac. structura ‘budowa’) Główny kierunek w językoznawstwie XX wieku. Zakłada opis języka jako struktury złożonej ze...

 • STRUKTURA POWIERZCHNIOWA

  ang. surface structure , niem. Oberfl ä chenstruktur , fr. structure de surface , ros. поверхностная структура kalka ang. surface structure ; łac. structura ‘budowa’; powierzchni-owy W teorii gramatyki generatywnej to, co składa się na zewnętrzną...

 • STRUKTURA JĘZYKA

  zob. SYSTEM JĘZYKOWY

 • STRUKTURA GŁĘBOKA

  ang. deep structure , niem. Tiefenstruktur , fr. structure pofonde , ros. глубинная структура na wzór ang. deep structure ; łac. structura ‘budowa’; psł. glǫbok ъ ‘głęboki’ W gramatyce generatywnej sens zdania, czyli znaczeniowy odpowiednik ciągu...

 • STEREOTYPIE RUCHOWE

  grec. stereotypos , stereos ‘stężały, twardy’ Zgodnie z ICD-10 są to celowe, powtarzające się, stereotypowe, niefunkcjonalne (i często rytmiczne) ruchy. W klasyfikacji tej podkreśla się, że nie tworzą one obrazu żadnego ze znanych zaburzeń psychicznych...

 • SPRAWNOŚCI GRAFOMOTORYCZNE

  ang. graphomotor skills grec. gràphein ‘pisać, rysować’; łac. motor ‘ten, kto porusza’ Odnoszą się do pisania/kreślenia znaków graficznych, a stanowią o nich zasadniczo: sprawność manualna, percepcja wzrokowa oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Są...

 • SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-TRĄCE

  zob. SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-SZCZELINOWE

 • SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-SZCZELINOWE

  /SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-TRĄCE, AFRYKATY/ ang. affricate Złożone (wielosegmentalne, polisegmentalne) spółgłoski podstawowe składające się z elementu zwarcia w obrębie jamy ustnej, po uwolnieniu którego powstaje szczelina między artykulatorami tworzącymi...

 • SPÓŁGŁOSKI ZWARTE

  zob. SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-WYBUCHOWE

 • SPÓŁGŁOSKI Z REZONANSEM NOSOWYM

  zob. SPÓŁGŁOSKI NOSOWE

 • SPÓŁGŁOSKI WIBRACYJNE

  zob. SPÓŁGŁOSKI DRŻĄCE

 • SPÓŁGŁOSKI WARGOWO-ZĘBOWE

  zob. SPÓLGŁOSKI LABIALNE

 • SPÓŁGŁOSKI WARGOWE

  zob. SPÓLGŁOSKI LABIALNE

 • SPÓŁGŁOSKI UDERZENIOWE

  /SPÓŁGŁOSKI JEDNOUDERZENIOWE/ ang. tap or flap consonants Określane są, z uwagi na brak odpowiedników terminologicznych w języku polskim, zgodnie z angielskim nazewnictwem jako tap i flap . Ze względu na iloczas zaliczane są do dźwięków chwilowych,...

 • SPÓŁGŁOSKI TRĄCE

  zob. SPÓŁGŁOSKI SZCZELINOWE

 • SPÓŁGŁOSKI SZCZELINOWE

  /SPÓŁGŁOSKI FRYKATYWNE, SPÓŁGŁOSKI TRĄCE, SPIRANTY/ Głoski właściwe (obstruenty), w trakcie artykulacji których powietrze napotyka na przeszkodę w postaci szczeliny między narządami mowy, w wyniku czego następuje tarcie powietrza. Tworzeniu szczeliny...

 • SPÓŁGŁOSKI PLOZYWNE

  zob. SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-WYBUCHOWE

 • SPÓŁGŁOSKI NOSOWE

  /SPÓŁGŁOSKI Z REZONANSEM NOSOWYM/ ang. nasal consonants Spółgłoski półotwarte, których wymowa polega na tym, że następuje zwarcie w różnych miejscach jamy ustnej lub pomiędzy nią a jamą gardłową i strumień powietrza przedostaje się na zewnątrz przez...

 • SPÓŁGŁOSKI LARYNGALNE

  /SPÓŁGŁOSKI KRTANIOWE, SPÓŁGŁOSKI GLOTTALNE/ ang. laryngeal consonants , glottal consonants W przypadku głosek laryngalnych (łac. larynx ‘krtań’) głównym narządem artykulacji jest krtań i znajdujące się w niej fałdy głosowe, dlatego określa się je...

 • SPÓŁGŁOSKI LABIODENTALNE

  zob. SPÓLGŁOSKI LABIALNE

 • SPÓŁGŁOSKI KRTANIOWE

  zob. SPÓŁGŁOSKI LARYNGALNE

 • SPÓŁGŁOSKI JEDNOUDERZENIOWE

  zob. SPÓŁGŁOSKI UDERZENIOWE

 • SPÓŁGŁOSKI GLOTTALNE

  zob. SPÓŁGŁOSKI LARYNGALNE

 • SPÓŁGŁOSKI FRYKATYWNE

  zob. SPÓŁGŁOSKI SZCZELINOWE

 • SPÓŁGŁOSKI EKSPLOZYWNE

  zob. SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-WYBUCHOWE

 • SPÓŁGŁOSKI DWUWARGOWE

  zob. SPÓLGŁOSKI LABIALNE

 • SPÓŁGŁOSKI DRŻĄCE

  /SPÓŁGŁOSKI WIBRACYJNE, WIBRANTY/ ang. trill consonant Jedyna grupa głosek realizowanych z wykorzystaniem ponadkrtaniowych drgań narządów artykulacyjnych (języka, języczka lub warg). Wspólną cechą wszystkich tego typu dźwięków, pomimo istniejących...

 • SPÓŁGŁOSKI BILABIALNE

  zob. SPÓLGŁOSKI LABIALNE


Rezultaty wyszukiwania 201 - 300 z 1000