• ŻYCZLIWY SPISEK

  ang. „benevolent conspiracy” Fenomen obserwowany w komunikacji osób pełnosprawnych z osobami o (zakładanej) niższej sprawności językowej/intelektualnej; polega na dostosowaniu przez osobę pełnosprawną swoich własnych zachowań językowych do...

 • ŻARGONAFAZJA

  zob. ŻARGON AFATYCZNY

 • ŻARGON AFATYCZNY

  /AFAZJA ŻARGONOWA, ŻARGONAFAZJA, SAŁATKA SŁOWNA/ ang. jargon aphasia fr. jardonière ‘mieszanka z jarzyn’; grec. p h á sis ‘wypowiedź’ , łac. phasia ‘mowa’; grec. a- ‘brak’; łac. aphasia ‘niemota’ Zaburzenia w realizacji wypowiedzi występujące po...

 • ZWROT FRAZEOLOGICZNY

  zob. FRAZEOLOGIZM

 • ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY

  zob. FRAZEOLOGIZM

 • ZWARCIE PODNIEBIENNO-GARDŁOWE

  ang. palatopharyngeal closure Ułożenie podniebienia miękkiego i tylnej ściany gardła, które – prowadząc do oddzielenia jamy ustnej od jamy nosowej – umożliwia akt połykania oraz wypowiadanie głosek ustnych. Udział w zwarciu bierze zwieracz...

 • ZWARCIE CENTRALNE

  zob. ZGRYZ PRAWIDŁOWY

 • ZWARCIE

  zob. ZGRYZ

 • ZROSTEK

  zob. AFIKS

 • ZNIEKSZTAŁCENIE GŁOSKI

  zob. DEFORMACJA GŁOSKI

 • ZNIEKSZTAŁCENIA STRUKTURY WYRAZU

  zob. ZABURZENIA STRUKTURY WYRAZU

 • ZNAK JĘZYKOWY

  ang. sign , niem. Zeichen , fr. signe , ros. языковый знак psł. znakъ (od znati ‘znać); język-owy Coś, co znaczy w języku. Jakakolwiek jednostka z poziomu znaczącego języka (w przeciwieństwie do jednostek z poziomu nieznaczącego, takich jak głoski,...

 • ZNAK GRAFICZNY

  ang. graphic symbol grec. gràphein ‘pisać, rysować’ Różne rodzaje znaków związanych z rozwojem pisma, funkcjonujących w systemach piktograficznych, ideograficznych, sylabicznych czy alfabetycznych. Aleksander Gieysztor dokonuje systematyki pisma od...

 • ZMNIEJSZONY JĘZYK

  zob. MIKROGLOSJA

 • ZMIĘKCZENIE

  zob. PALATALNOŚĆ

 • ZMIANY W KRTANI W PRZEBIEGU CHORÓB ENDOKRYNOLOGICZNYCH

  ang. pathological changes of the larynx in endocrine diseases / laryngeal pathology in endocrine diseases /, niem. pathologischen Veränderungen des Kehlkopfes bei endokrinen Krankheiten , fr. pathologiques du larynx dans les maladies endocriniennes ,...

 • ZIARNINIAK POINTUBACYJNY

  ang. post-intubation laryngeal granuloma / intubation granuloma of the larynx , laryngeal granuloma /, niem. Stimmlippengranulom /Intubationsgranulom/, fr. granulome post-intubation / granulome d'intubation /, ros. постинтубационная гранулема /...

 • ZIARNINIAK KONTAKTOWY

  zob. OWRZODZENIE KONTAKTOWE

 • ZGRYZ PRAWIDŁOWY

  /OKLUZJA PRAWIDŁOWA, OKLUZJA CENTRALNA, ZWARCIE CENTRALNE, MAKSYMALNE ZAGUZKOWANIE, OKLUZJA STATYCZNA/ ang. normal occlusion Termin określający wielopunktowy kontakt zębów przeciwstawnych, który powstaje w wyniku obustronnego równomiernego skurczu...

 • ZGRYZ OTWARTY

  ang. apertognathia , non-occlusion Grupa wad zgryzu, w których występują zaburzenia wysokości (skrócenia i wydłużenia) różnych partii szczęki i żuchwy. Na tym tle powstaje szereg szpar niedogryzowych, czyli brak kontaktu w obrębie określonych grup...

 • ZGRYZ

  /ZWARCIE, OKLUZJA, ARTYKULACJA ZWARCIOWA/ ang. occlusion Termin określający wzajemny statyczny i dynamiczny kontakt powierzchni żujących zębów znajdujących się w przeciwstawnych łukach. Literatura: S. Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy...

 • ZGRUBIENIA

  /AUGMENTATIVA, NAZWY AUGMENTATYWNE/ ang. augmentatives , niem. Augmentativen , fr. augmentatifs , ros. у величительные z-grubi-enie (od gruby ‘duży, obszerny’); jako przeciwne do zdrobnienia ; na wzór łac. augmentativum (od augmento ‘powiększam’)...

 • ZĘBY

  ang. teeth Twory tkanki mezodermalnej (z wyjątkiem szkliwa, które jest pochodzenia ektodermalnego). Służą do rozdrabniania i chwytania pokarmu, są narządem czucia: dotyku i temperatury. Odgrywają rolę w mowie artykułowanej. Ich stan i budowa zależą nie...

 • ZESTRÓJ AKCENTOWY ŚCIĄGNIĘTY

  Rodzaj zestroju akcentowego, w którego skład wchodzi kilka wyrazów ortotonicznych połączonych w pojedynczą jednostkę akcentową za pomocą jednego tylko akcentu głównego. Wyrazy ortotoniczne krótsze lub o słabszym znaczeniu tracą akcent główny na rzecz...

 • ZESTRÓJ AKCENTOWY PRYMARNY

  zestrajać ‘doprowadzić do zgodności, jednolitości’ Zestrój akcentowy składający się z jednego wyrazu ortotonicznego (np. fili żan ka , doje cha li ), wyrazu ortotonicznego i proklityki (np. do szko ły , na ur lop , nie zro bią ) lub wyrazu...

 • ZESTRÓJ AKCENTOWY

  /GRUPA AKCENTOWA/ ang. stress group zestrajać ‘doprowadzić do zgodności, jednolitości’ Podstawowa jednostka rytmiczna mowy. W jej skład wchodzi obligatoryjna sylaba akcentowana (na której spoczywa akcent główny), będąca centrum struktury, oraz...

 • ZESPÓŁ ZABURZEŃ SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNYCH

  zob. ZABURZENIE SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE

 • ZESPÓŁ ZABURZEŃ PROGRAMOWANIA FONOLOGICZNEGO

  zob. ZABURZENIE PROGRAMOWANIA FONOLOGICZNEGO

 • ZESPÓŁ ZABURZEŃ LEKSYKALNO-SYNAKTYCZNYCH

  zob. ZABURZENIE LEKSYKALNO-SYNTAKTYCZNE

 • ZESPÓŁ ZABURZEŃ FONOLOGICZNO-SYNAKTYCZNYCH

  zob. ZABURZENIE FONOLOGICZNO-SYNTAKTYCZNE

 • ZESPÓŁ WILLIAMSA-BEURENA

  zob. ZESPÓŁ WILLIAMSA (ZW)

 • ZESPÓŁ WILLIAMSA (ZW)

  /ZESPÓŁ WILLIAMSA–BEURENA/ ang. Williams syndrome , Williams-Beuren syndrome Nazwa zespołu pochodzi od nazwiska lekarza – Johna Cypriana Phippsa Williamsa – który w 1961 roku po raz pierwszy opisał jego cechy kliniczne. Rzadkie schorzenie uwarunkowane...

 • ZESPÓŁ USHERA-HALLGRENA

  zob. USHERA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ USHERA

  zob. USHERA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ STERSU POURAZOWEGO

  /PTSD/ ang. posttraumatic stress disorder – PTSD Zespół stresu pourazowego jest efektem stresu o bardzo dużym natężeniu związanym z doświadczeniem przekraczającym zwykłe ludzkie przeżycia, np. wojna, gwałt, przemoc, bezpośrednie zagrożenie życia czy...

 • ZESPÓŁ SJÖGRENA–LARSSONA

  zob. SJÖGRENA–LARSSONA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ SJÖGRENA

  zob. SJÖGRENA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ RUDA

  zob. SJÖGRENA–LARSSONA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ PRADERA–WILLIEGO

  ang . Prader-Willi syndrome , PWS Nazwa zespołu pochodzi od nazwisk dwóch szwajcarskich lekarzy endokrynologów – Andrei Pradera i Heinricha Williego – którzy jako pierwsi w 1956 roku opisali jego objawy. Uwarunkowane genetycznie schorzenie, występujące...

 • ZESPÓŁ POMIJANIA STRONNEGO

  /ZANIEDBYWANIE PRZESTRZENNE, PRZESTRZENNE PÓŁZAPOMINANIE, ZESPÓŁ NIEUWAGI STRONNEJ, NIEUWAGA POŁOWICZA, ZESPÓŁ IGNOROWANIA JEDNEJ STRONY PRZESTRZENI/ ang. unilated spatial neglect – USN, visual neglect grec. syndromè ‘zbieganie się, połączenie’ Rodzaj...

 • ZESPÓŁ NIEUWAGI STRONNEJ

  zob. ZESPÓŁ POMIJANIA STRONNEGO

 • ZESPÓŁ KORSAKOWA

  / OTĘPIENIE KORSAKOWA, DEMENCJA KORSAKOWA, PSYCHOZA KORSAKOWA, ZESPÓŁ AMNESTYCZNO-UROJENIOWY, ALKOHOLOWY ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA, ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA/ ang. Korsakoff's syndrome , Korsakoff's dementia , Korsakoff's psychosis ,...

 • ZESPÓŁ KOCIEGO KRZYKU

  zob. ZESPÓŁ CRI DU CHAT

 • ZESPÓŁ IGNOROWANIA JEDNEJ STRONY PRZESTRZENI

  zob. ZESPÓŁ POMIJANIA STRONNEGO

 • ZESPÓŁ HALLGRENA

  zob. USHERA ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ GOLDENHARA

  /D YSPLAZJA OCZNO-USZNA/ ang. Goldenhar syndrome , hemifacial microsomia , HFM , Oculo-Auriculo-Vertebral syndrome , OAV syndrome Nazwa zespołu pochodzi od Maurice’a Goldenhara – szwajcarskiego lekarza, który opisał go po raz pierwszy. Zespół wad...

 • ZESPÓŁ EDWARDSA

  /TRISOMIA CHROMOSOMU 18/ ang. Edwards syndrome , chromosome 18 duplication , trisomy 18 Nazwa zespołu pochodzi od nazwiska autora – Johna Hiltona Edwardsa – który go pierwszy opisał. W każdej komórce człowieka znajdują się 23 pary, czyli 46...

 • ZESPÓŁ DYSKONEKSJI

  ang. disconnection syndrome grec. syndromè ‘zbieganie się, połączenie; łac. conexio ‘powiązanie’ od con(n)ectere ‘wiązać, łączyć’ Termin został wprowadzony przez Normana Geschwinda na określenie zespołu zaburzeń związanych z uszkodzeniami szlaków...

 • ZESPÓŁ DOWNA

  /TRISOMIA 21/ ang. Down’s Syndrome Jedno z najlepiej poznanych zaburzeń genetycznych i najczęstsza aberracja ludzkich chromosomów autosomalnych. Pierwszy opis przypadku dziecka z cechami wskazującymi na to zaburzenie genetyczne przedstawił w 1938 roku...

 • ZESPÓŁ DELECJI CHROMOSOMU 5P

  zob. ZESPÓŁ CRI DU CHAT

 • ZESPÓŁ CRI DU CHAT

  /ZESPÓŁ KOCIEGO KRZYKU, ZESPÓŁ DELECJI CHROMOSOMU 5P/ ang. Cri du chat syndrome , 5p-syndrome , Lejeune’s syndrome Nazwa zespół kociego krzyku jest związana z charakterystycznym, wysokim, przypominającym miauczenie kota dźwiękiem wydawanym przez...

 • ZESPÓŁ CORNELII DE LANGE

  zob. CORNELIA DE LANGE ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ BRACHMANN-DE LANGE

  zob. CORNELIA DE LANGE ZESPÓŁ

 • ZESPÓŁ BECKWITHA–WIEDEMANNA (EMG)

  ang. Beckwith-Wiedemann syndrome Nazwa zespołu pochodzi od nazwisk dwóch autorów, którzy w roku 1963 (John Bruce Beckwith) oraz 1964 (Hans Rudolf Wiedemann) opisali go po raz pierwszy. Nazwa EMG wynika ze skrótu trzech podstawowych obserwowanych...

 • ZESPÓŁ APERTA

  ang. Apert’s syndrome łac. acrocephalosyndactylia Rzadkie schorzenie uwarunkowane genetycznie, uważane za jedno z najcięższych klinicznie zespołów z kraniosynostozą. Zależnie od rasy częstość występowania wynosi od 1 : 44 000 do 1 : 130 000 wśród żywo...

 • ZESPÓŁ AMNESTYCZNY KORSAKOWA

  zob. ZESPÓŁ KORSAKOWA

 • ZESPÓŁ AMNESTYCZNO-UROJENIOWY

  zob. ZESPÓŁ KORSAKOWA

 • ZESPÓŁ „IZOLOWANEGO OBSZARU MOWY”

  zob. AFAZJA CAŁKOWITA

 • ZERO AUDIOMETRYCZNE

  zob. AUDIOGRAM

 • ZDROBNIENIA

  /DEMINUTIWUM, DEMINUTIVA, NAZWY DEMINUTYWNE/ ang. diminutives , niem. Diminutiven , fr. diminitifs , ros. уменьшительные pol. zdrobni-enie (od zdrabniać ; na wzór łac. deminutivum ‘zmniejszone’, deminuere ‘zmniejszyć’) Jedna z żywych (produktywnych) w...

 • ZDANIE

  /WYPOWIEDZENIE/ ang. sentence , niem. Satz , fr. phrase , ros. предложение pol. zdanie (na wzór łac. sententia ‘mniemanie, sąd, opinia’) Podstawowa jednostka poziomu składniowego języka. To konstrukcja złożona z wyrazów (niekiedy jednowyrazowa), której...

 • ZASTĘPOWANIE GŁOSKI R INNĄ

  zob. PARAROTACYZM

 • ZASTĘPOWANIE GŁOSKI L INNĄ

  zob. PARALAMBDACYZM

 • ZASTĘPOWANIE

  zob. SUBSTYTUCJA

 • ZASADY POPRAWNEJ WYMOWY POLSKIEJ

  Zasady/reguły dotyczące wymowy połączeń głoskowych, wyrazów i połączeń wyrazowych w języku polskim. Zasady te, nazywane prawidłami ortofonicznymi, zawarte są w Prawidłach poprawnej wymowy polskiej (1995, wydanie VIII) oraz w Zasadach poprawnej wymowy...

 • ZANIEDBYWANIE PRZESTRZENNE

  zob. ZESPÓŁ POMIJANIA STRONNEGO

 • ZAMIENIANIE GŁOSKI R NA INNĄ

  zob. PARAROTACYZM

 • ZAMIENIANIE GŁOSKI L NA INNĄ

  zob. PARALAMBDACYZM

 • ZAKŁÓCENIE ROZWOJU MOWY

  zob. SAMOISTNE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (SORM)

 • ZAHAMOWANIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO

  zob. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • ZAHAMOWANIE ROZWOJU PSYCHICZNEGO

  zob. NIEPEŁNOSPRWNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • ZABURZENIE SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE

  /ZESPÓŁ ZABURZEŃ SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNYCH, DEFICYT SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNY, TRUDNOŚCI SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE/ ang. semantic-pragmatic disorder/semantic-pragmatic difficulties/SPD Jeden z podtypów zaburzeń w klasyfikacji zaburzeń rozwoju mowy...

 • ZABURZENIE RUCHU DOWOLNEGO

  zob. APRAKSJA

 • ZABURZENIE ROZWOJU MOWY

  zob. NIESAMOISTNE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (NORM)

 • ZABURZENIE PROGRAMOWANIA FONOLOGICZNEGO

  /ZESPÓŁ ZABURZEŃ PROGRAMOWANIA FONOLOGICZNEGO/ ang . phonologic programming deficit disorder Jeden z podtypów zaburzeń w klasyfikacji zaburzeń rozwoju mowy Isabelle Rapin i Dorris A. Allen, zaliczany przez autorki do tzw. podtypu C – zaburzeń...

 • ZABURZENIE POŁYKANIA

  zob. DYSFAGIA

 • ZABURZENIE LEKSYKALNO-SYNTAKTYCZNE

  /ZESPÓŁ ZABURZEŃ LEKSYKALNO-SYNTAKTYCZNYCH/ ang. lexical-syntactic disorder/language programming disorder Jeden z podtypów zaburzeń w klasyfikacji zaburzeń rozwoju mowy Isabelle Rapin i Dorris A. Allen, zaliczany przez autorki do tzw. grupy B –...

 • ZABURZENIE FONOLOGICZNO-SYNTAKTYCZNE

  /ZESPÓŁ ZABURZEŃ FONOLOGICZNO-SYNTAKTYCZNYCH/ ang. phonologic-syntactic disorder W klasyfikacji zaburzeń rozwoju mowy Isabelle Rapin i Dorris A. Allen jeden z najliczniej reprezentowanych, zdaniem autorek, podtyp zaliczany do typu A – mieszanych...

 • ZABURZENIA WYMOWY

  zob. DYSLALIA

 • ZABURZENIA SYNTAGAMTYCZNE

  zob. ZABURZENIA STRUKTURY WYRAZU

 • ZABURZENIA STRUKTURY WYRAZU

  /ZABURZENIA SYNTAGMATYCZNE, ZNIEKSZTAŁCENIA STRUKTURY WYRAZU, ODKSZTAŁCENIA STRUKTURY WYRAZU/ ang. word formation disorder , ros. нарушения структуры слова Zaburzenia odnoszące się do wyrazu jako określonej struktury. Dotyczą struktury sylabicznej,...

 • ZABURZENIA SPOSTRZEGANIA

  zob. AGNOZJA

 • ZABURZENIA SPOSOBU ARTYKULACJI GŁOSKI

  zob. DYSMODALNOŚĆ

 • ZABURZENIA SŁUCHU POCHODZENIA KOROWEGO

  zob. GŁUCHOTA KOROWA

 • ZABURZENIA RUCHOWE W OBRĘBIE JAMY USTNEJ

  ang. movement disorders in the oral cavity , niem. Bewegungsst ö rungen in der Mundh ö hle , fr. troubles de la motricité orale , ros . нарушение двигательной функции в ротовой полости Szczękościsk - skurcz toniczny mięśni żwaczy Powodują trudności w...

 • ZABURZENIA RUCHOWE KRTANI

  ang. laryngeal movement disorders , niem. Larynx Bewegungsstörungen , fr. trouble de la motricité du larynx , ros. двигательные расстройства гортани Krtań jest unerwiona przez dwa nerwy: krtaniowy górny i krtaniowy wsteczny. Nerw krtaniowy górny...

 • ZABURZENIA RUCHOWE GARDŁA

  ang. pharyngeal motor disorders , niem. Bewegungsstörungen des Pharynx , fr. trouble de la motricité du pharynx , ros. нарушение двигательной функции глотки Mięśnie gardła dzielą się na dźwigacze (łac. levatores) i zwieracze (łac. constrictores ). W...

 • ZABURZENIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO

  /ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE/ ang. psychomotor development disorders, niem. Psychomotorische Entwicklungsstörungen, Störungen der psychomotorischen Entwicklung, fr. troubles du développement psychomoteur , ros. pасстройство психомоторного развития...

 • ZABURZENIA ROZWOJU MOWY

  ang. developmental disorders of speech , language impairment , niem. Entwicklungsstörungen der Sprache / Sprachentwicklungsstörungen , fr. les troubles du développement du langage , ros. Нарушения развития речи Trudności w opanowaniu systemu językowego...

 • ZABURZENIA ROZWOJOWE KRTANI

  zob. WADY WRODZONE KRTANI

 • ZABURZENIA REZONANSU GŁOSKI

  zob. DYSREZONANSOWOŚĆ

 • ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE

  zob. ZABURZENIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO

 • ZABURZENIA PROGRESYWNOŚCI WYPOWIEDZI W OTĘPIENIU ALZHEIMEROWSKIM

  Zaburzenia dotyczące sukcesywnego rozwijania się wypowiedzi w toku interakcji: 1) zaburzenia konstytutywnych wymiarów interakcji – językowej sprawności społecznej oraz sytuacyjnej; 2) zaburzenia logicznotreściowej struktury wypowiedzi; 3) zaburzenia...

 • ZABURZENIA PRAGMATYKI WYPOWIEDZI

  zob. PRAGNOZJA

 • ZABURZENIA PRAGMATYCZNE

  zob. PRAGNOZJA

 • ZABURZENIA PERCEPCJI

  zob. AGNOZJA

 • ZABURZENIA NAZYWANIA

  zob. ANOMIA

 • ZABURZENIA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO - HIPOTONIA

  Hipotonia – obniżone napięcie mięśniowe Napięcie obniżone, objawiające się zmniejszonym oporem na bierne przesuwanie kończyn (Singer, Mink, Gilbert, Jankowic 2011, s. 14) powstaje wskutek: uszkodzenia łuku odruchowego (drogi, jaką przebiega bodziec),...

 • ZABURZENIA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO - HIPERTONIA

  Hipertonia – podwyższone napięcie mięśniowe Napięcie wzmożone (hipertonia) występuje w przypadkach, kiedy mięśnie otrzymują więcej bodźców pobudzających niż hamujących, to znaczy wtedy, kiedy zmniejsza się hamujący wpływ specyficznych włókien nerwowych...

 • ZABURZENIA MOWY W ROZSZCZEPIE PODNIEBIENIA

  zob. PALATOLALIA


Rezultaty wyszukiwania 1 - 100 z 1000