• SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-WYBUCHOWE

    / SPÓŁGŁOSKI ZWARTE, SPÓŁGŁOSKI PLOZYWNE, SPÓŁGŁOSKI EKSPLOZYWNE / ang. stop consonants , plosive consonants Spółgłoski sklasyfikowane ze względu na stopień zbliżenia narządów mowy (sposób artykulacji). Wielosegmentalna artykulacja spółgłosek...

  • SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA

    zob. SPÓŁGŁOSKA DENTALNA

  • SPÓŁGŁOSKA TWARDA

    Spółgłoska inna niż miękka (palatalna, środkowojęzykowa) i zmiękczona (spalatalizowana), w trakcie realizacji której dochodzi do powstania szczeliny lub zwarcia w innym miejscu niż obszar między środkowym grzbietem języka i podniebieniem twardym –...

  • SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA

    zob. SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA

  • SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA

    zob. SPÓŁGŁOSKA DENTALNA

  • SPÓŁGŁOSKA PALATALNA

    zob. SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA

  • SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA

    /SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA/ Spółgłoska, w trakcie artykulacji której dochodzi do szczeliny lub zwarcia między środkowym grzbietem języka i podniebieniem twardym (jest to jej główne miejsce artykulacji). Większość głosek miękkich...

  • SPÓŁGŁOSKA DENTALNA

    /SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA/ Spółgłoska, której głównym miejscem artykulacji są zęby. W trakcie jej realizacji dochodzi do utworzenia szczeliny lub zwarcia (albo ich kombinacji) z udziałem górnych zębów i przedniej części...

  • SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA

    Spółgłoska, w czasie artykulacji której nie dochodzi do drgania wiązadeł głosowych w krtani – wiązadła pozostają rozsunięte, nie tworząc przeszkody dla przepływającego między nimi swobodnie powietrza, które tym samym nie wprawia ich w ruch. Barwa...

  • SPÓLGŁOSKI LABIALNE

    /SPÓŁGŁOSKI WARGOWE, SPÓŁGŁOSKI BILABIALNE, SPÓŁGŁOSKI DWUWARGOWE, SPÓŁGŁOSKI LABIODENTALNE, SPÓŁGŁOSKI WARGOWO-ZĘBOWE/ ang. labial consonants Spółgłoski wymawiane z udziałem jednej lub obu warg (łac. labium ‘warga’). Należą do nich spółgłoski...

  • SPOSTRZEGANIE

    zob. GNOZJA

  • SPOSÓB ZAPOCZĄTKOWANIA DŹWIĘKU

    zob. ATAK DŹWIĘKU

  • SPOSÓB WYMAWIANIA

    zob. DYKCJA

  • SPOSÓB ARTYKULACJI GŁOSKI

    zob. MODALNOŚĆ

  • SPIRANTYZACJA

    ang. spirantization Proces fonetyczny zmieniający spółgłoski zwarto-wybuchowe w spółgłoski zwarto-szczelinowe lub szczelinowe. Przykładem spirantyzacji w historii języka polskiego są alternacje typu rąk : rączek (zwarto-wybuchowe [k] zmienia się w...

  • SPEKTRUM OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z EKSPOZYCJĄ NA ALKOHOL W OKRESIE CIĄŻY

    zob. FASD

  • SPECYFICZNE ZABURZENIE ROZWOJU JĘZYKOWEGO

    zob. SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

  • SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

    /SLI, SPECYFICZNE ZABURZENIE ROZWOJU JĘZYKOWEGO/ ang. specific language impairment Zaburzenie rozwoju mowy polegające na swoistych trudnościach w nabywaniu języka ojczystego, które wydają się pierwotne, niespowodowane żadnymi większymi zaburzeniami...

  • SPECYFICZNE ZABURZENIA CZYTANIA I PISANIA

    zob. DYSLEKSJA ROZWOJOWA

  • SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU

    zob. DYSLEKSJA ROZWOJOWA

  • SONANTYCZNOŚĆ

    /UDZIAŁ WIĄZADEŁ GŁOSOWYCH PRZY ARTYKULACJI GŁOSKI/ z łac . sonans, D. ~antis – dźwięczący Jeśli przyjąć za Danutą Ostaszewską i Jolantą Tambor (1997), że miękkość/twardość głosek to pochodna wobec miejsca artykulacji, gdyż „każda spółgłoska...

  • SŁUCHONIEMOTA RUCHOWA

    zob. DYSLALIA CAŁKOWITA

  • SŁUCHONIEMOTA MOTORYCZNA

    zob. DYSLALIA CAŁKOWITA

  • SŁUCHONIEMOTA

    Zob. ALALIA

  • SŁUCHACZ

    ang. listener /hearer/ pie. klu ‘słyszenie’; st.-germ. khauzjan ‘słyszeć’ Odbiorca w procesie komunikacji ustnej. Zadaniem słuchacza jest dekodowanie komunikatu w celu dotarcia do sensu wypowiedzi. Zgodnie z modelem przetwarzania informacji dekodowanie...

  • SŁUCH MOWNY

    od rzeczownika mowa Zdolność odbioru dźwięków mowy, dla której istotne są: recepcja dźwięków (polegająca na dostrzeżeniu działania bodźca lub tego, że bodziec przestał działać, równoważna ze słyszeniem), rozróżnianie dźwięków (odnoszące się do...

  • SŁUCH FONOLOGICZNY

    Zdolność odbioru (wyodrębniania oraz identyfikowania) elementów fonologicznie relewantnych w płaszczyźnie segmentalnej oraz suprasegmentalnej wypowiedzi, na podstawie ich cech dystynktywnych i delimitacyjnych. Na słuch fonologiczny składają się dwa...

  • SŁUCH FONETYCZNY

    Zdolność odbioru informacji pozasystemowych płaszczyzny segmentalnej i suprasegmentalnej ciągu fonicznego (określone zjawiska fonetyczne, pozasystemowe w danym języku, mogą być konstytutywne dla innych języków). Słuch fonetyczny stanowi część słuchu...

  • SŁUCH FONEMOWY

    od rzeczownika fonem Jeden z rodzajów słuchu fonologicznego (a szerzej – mownego), odnoszący się do podsystemu fonologicznego języka w jego wymiarze segmentalnym. Słuch fonemowy jest zdolnością odbioru dźwięków mowy dotyczącą ich struktury fonemowej, w...

  • SŁOWOTWÓRSTWO

    /DERYWACJA/ ang. word formation , word-building , niem. Wortbildung , fr. formation des mots , ros. cловообразование pol. słow-o-twór-stwo (od słowo i tworzyć ) Dział wiedzy o języku będący częścią morfologii. Zajmuje się opisem budowy wyrazów i...

  • SŁOWOFORMA

    zob. FORMA WYRAZOWA

  • SŁOWO KLUCZOWE

    W informacji naukowej wyraz lub wyrażenie wybrane z tytułu lub tekstu dokumentu w celu najbardziej ogólnego scharakteryzowania jego treści. W wypadku automatycznego indeksowania dokumentu za słowa kluczowe uważa się te wyrazy, które najczęściej są...

  • SŁOWO

    Termin współcześnie używany jako synonim wyrazu, natomiast w starej tradycji terminologicznej był to synonim czasownika. Wyraz jest najważniejszą obok zdania jednostką językową, która służy do przekazywania informacji za pomocą środków językowych. Jest...

  • SŁOWNIK UMYSŁOWY

    zob. LEKSYKON UMYSŁOWY

  • SŁOWNICTWO FACHOWE

    zob. TERMINOLOGIA

  • SŁABOSŁYSZĄCY

    ang. hard-of-hearing, partially deaf Określenie osób z uszkodzeniami słuchu, u których odbiór mowy drogą słuchową jest możliwy, ale w istotnym stopniu ograniczony. Wprowadzone do powszechnego użycia na mocy rozporządzenia w sprawie kształcenia...

  • SLI

    zob. SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

  • SKURCZ GŁOŚNI

    /LARYNGOSPASMUS/ ang. laryngospasm , niem. Stimmritzenkrampf / Glottiskrampf , Laryngospasmus /, fr. laryngospasme , ros. Ларингоспазм ang. laryngospasm (z łac. larynx ‘krtań’, spasmus ‘skurcz’) Zwężenie szpary głośni w czasie fonacji Nagłe, odruchowe...

  • SKRÓCENIE TUŁOWIA

    zob. ODRUCH GALANTA

  • SKŁADNIA

    /SYNTAKTYKA/ ang. syntax , niem. Syntax , fr. syntaxe , ros. синтаксис pol. skład-nia (od składać ‘łączyć’) Dział gramatyki zajmujący się regułami łączenia wyrazów w jednostki językowe wyższego rzędu, jakimi są wypowiedzenia. To jednocześnie podsystem...

  • SKALA DYZARTRII. WERSJA DLA DZIECI

    Logopedyczna technika diagnostyczna opracowana przez Urszulę Mirecką i Katarzynę Gustaw, przeznaczona do badania osób w wieku 6-15 lat, u których podejrzewa się lub stwierdza występowanie dyzartrii. Jest narzędziem pomocnym w określaniu rodzaju i...

  • SJÖGRENA–LARSSONA ZESPÓŁ

    /ZESPÓŁ RUDA/ ang. Sjögren–Larsson syndrome / Rud's syndrome /, niem. Sjögren – Larsson Syndrom , fr. syndrome de Sjögren–Larsson , ros. синдром Шегрена–Ларсона Zespół Sjögrena–Larssona, rybia łuska Rzadka choroba genetyczna z grupy rybiej łuski,...

  • SJÖGRENA ZESPÓŁ

    / CHOROBA MIKULICZA-RADECKIEGO/ ang. Sjögren's syndrome / Mikulicz disease , Sicca syndrome /, niem. Sjögren-Syndrom / Sicca-Syndrome /, fr. syndrome de Sjögren / syndrome de Gougerot-Sjögren /, ros. Синдро ́ м Шегре ́ на Choroba autoimmunologiczna o...

  • SIGMATISMUS STRIDENS

    zob. SEPLENIENIE ŚWISZCZĄCE

  • SIAKANIE

    zob. JABŁONKOWANIE

  • SERWER

    zob. KOMPUTER

  • SEPLENIENIE WARGOWO-ZĘBOWE

    /sygmatyzm labiodentalny/ ang. labiodental sigmatism , niem. Sigmatismus labio-dentalis , fr. sigmatisme labiodental , ros. сигматизм губно-зубной , сигматизм лабиодентальный łac. sigmatismus labio-dentalis Rodzaj sygmatyzmu właściwego, który może...

  • SEPLENIENIE ŚWISZCZĄCE

    /SYGMATYZM ŚWISZCZĄCY, SIGMATISMUS STRIDENS / ang. sigmatism strident , niem. Sigmatismus stridens , ros. сигматизм свистящий , свистящая шепелявость łac. sigmatismus stridens Rodzaj sygmatyzmu właściwego, częściej dotyczy szeregów syczącego i...

  • SEPLENIENIE ŚRÓDZĘBNE

    zob. SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

  • SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE

    /sygmatyzm addentalny, seplenienie dozębne, seplenienie przyzębne, seplenienie dentalne/ ang. addental sigmatism fr. sigmatisme addental, niem. Sigmatismus addentalis, ros. сигматизм адденталъный , призубная шепелявость łac. sigmatismus addentalis...

  • SEPLENIENIE PRZYZĘBNE

    zob. SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE

  • SEPLENIENIE NOSOWE

    / sygmatyzm nosowy/ ang. sigmatism nasal , niem. Sigmatismus nasalis , fr. sigmatisme nasal , ros. сигматизм назальный , носовая шепелявость łac. sigmatismus nasalis Rodzaj sygmatyzmu właściwego, który może dotyczyć wszystkich głosek dentalizowanych....

  • SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

    / sygmatyzm interdentalny, seplenienie śródzębne/ ang. interdental sigmatism , niem. Sigmatismus interdentalis , fr. sigmatisme interdental , ros. сигматизм интердентальный , межзубная шепелявость łac. sigmatismus interdentalis Rodzaj sygmatyzmu...

  • SEPLENIENIE KRTANIOWE

    /sygmatyzm laryngalny/ ang. laryngeal sigmatism , niem. Sigmatismus laryngealis , fr. sigmatisme latéral , ros. сигматизм гортанный łac. sigmatismus laryngealis Rzadko spotykany rodzaj sygmatyzmu właściwego, który może dotyczyć wszystkich głosek...

  • SEPLENIENIE DOZĘBNE

    zob. SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE

  • SEPLENIENIE DENTALNE

    zob. SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE

  • SEPLENIENIE BOCZNE

    /sygmatyzm lateralny/ ang. lateral sigmatism , niem. Sigmatismus lateralis , fr. sigmatisme latéral , ros. сигматизм боковой , шепелявость латеральный łac. sigmatismus lateralis Rodzaj sygmatyzmu właściwego, który może dotyczyć wszystkich głosek...

  • SEPLENIENIE

    /sygmatyzm/ ang. sigmatism , lisp , niem. Sigmatismus , Lispeln , Schetismus , fr. sigmatisme , zozotement , ros. сигматизм , шепелявость łac. sigmatismus (od grec. σ /sigma/ ‘litera s ’) Zaburzenie mowy polegające na niewłaściwej artykulacji głosek...

  • SEKWENCJA PIERRE’A ROBINA

    ang. Pierre Robin syndrome, Pierre Robin sequence, Robin's anomaly Nazwa sekwencji pochodzi od imienia i nazwiska lekarza – Pierre’a Robina – który opisał ją po raz pierwszy. Sekwencja wad wrodzonych twarzoczaszki wiążąca się z niedorozwojem struktur I...

  • SCHWA

    zob. SAMOGŁOSKA NEUTRALNA

  • SCENY WSPÓLNEJ UWAGI

    zob. EPIZODY WSPÓLNEGO ZAANGAŻOWANIA

  • SAMOISTNE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (SORM)

    /PROSTE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY, ALALIA PROLONGATA, WYCINKOWE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY, OPÓŹNIONY ROZKWIT MOWY, OPÓŹNIONE ROZPOCZĘCIE MOWY, OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY CZYNNEJ, OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY, ZAKŁÓCENIE ROZWOJU MOWY/ ang. late bloomers Zjawisko...

  • SAMOGŁOSKI ZAOKRĄGLONE

    /SAMOGŁOSKI LABIALIZOWANE/ ang. rounded vowels Wymowie samogłosek zaokrąglonych towarzyszy zbliżenie oraz wysunięcie do przodu warg, co określane jest również jako labializacja (łac . labia – wargi). Opisana konfiguracja warg bywa dodatkowo dzielona w...

  • SAMOGŁOSKI ZAMKNIĘTE

    /SAMOGŁOSKI PRZYMKNIĘTE, SAMOGŁOSKI ŚCIEŚNIONE, SAMOGŁOSKI POCHYLONE/ ang. raised vowels Samogłoski zamknięte (ścieśnione) pojawiły się w języku polskim w pierwszej połowie XVI wieku jako kontynuanty dawnych samogłosek długich, jeszcze przed zanikiem...

  • SAMOGŁOSKI TYLNE

    /SAMOGŁOSKI CIEMNE/ ang. back vowels Artykulację samogłosek tylnych wyróżnia przesunięcie i maksymalne wzniesienie masy języka ku tyłowi jamy ustnej, co skutkuje zwężeniem kanału głosowego w okolicach podniebienia miękkiego. Środkowa i przednia części...

  • SAMOGŁOSKI ŚCIEŚNIONE

    zob. SAMOGŁOSKI ZAMKNIĘTE

  • SAMOGŁOSKI PRZYMKNIĘTE

    zob. SAMOGŁOSKI ZAMKNIĘTE

  • SAMOGŁOSKI PRZEDNIE

    /SAMOGŁOSKI JASNE, PALATALNE/ ang. front vowels Ich artykulacja charakteryzuje się przesunięciem masy języka ku przodowi, co skutkuje zwężeniem kanału głosowego w tej części jamy ustnej. Środkowa część języka jest wysklepiona w kierunku przedniej...

  • SAMOGŁOSKI PODSTAWOWE

    ang. cardinal vowels Oryginalny opis artykulacji samogłosek Daniela Jonesa dzieli je na samogłoski podstawowe pierwotne (ang. Primary Cardinal Vowels ) i, dodane później, samogłoski podstawowe wtórne (ang. Secondary Cardinal Vowels ). Jonesonowski...

  • SAMOGŁOSKI POCHYLONE

    zob. SAMOGŁOSKI ZAMKNIĘTE

  • SAMOGŁOSKI PŁASKIE

    /SAMOGŁOSKI NIEZAOKRĄGLONE/ ang. spread vowels Samogłoski, podczas wymawiania których wargi przyjmują kształt spłaszczony. W fonetyce ze względu na konfigurację warg tradycyjnie wyróżnia się trzy typy samogłosek: płaskie (spłaszczone), obojętne...

  • SAMOGŁOSKI PALATALNE

    zob. SAMOGŁOSKI PRZEDNIE

  • SAMOGŁOSKI NOSOWE WTÓRNE

    Samogłoski [ą, i  , y  , u  ,  , ę], które są uwarunkowanymi kontekstowo wariantami wymowy śródgłosowych połączeń wyrazowych o strukturze: samogłoska (V) + spółgłoska nosowa (N) + spółgłoska szczelinowa (S), występujących w wyrazach obcego...

  • SAMOGŁOSKI NOSOWE

    ang. nasal vowels , niem. nasale Vokalen , fr. voies nasales , ros. носовые гласные Samogłoski wymawiane zarówno z udziałem jamy ustnej, jak i nosowej. Podczas artykulacji samogłosek nosowych powietrze wydychane z płuc przepływa przez tchawicę, krtań,...

  • SAMOGŁOSKI NISKIE

    ang. low vowels Samogłoski niskie (obok średnich i wysokich) wyróżnia się ze względu na ruchy języka w płaszczyźnie pionowej. W języku polskim samogłoską niską jest [a] (podczas jej wymowy język znajduje się w położeniu niskim, na dnie jamy ustnej). W...

  • SAMOGŁOSKI NIEZAOKRĄGLONE

    zob. SAMOGŁOSKI PŁASKIE

  • SAMOGŁOSKI LABIOWELARNE

    ang. labio-velar vowels Artykułowane są przy jednoczesnym zaokrągleniu i wysunięciu warg (łac. labia ) oraz przesuwaniu się i unoszeniu tylnej części języka ku podniebieniu miękkiemu (łac. velum ). Omawiane położenie narządów mowy nazywane jest...

  • SAMOGŁOSKI LABIALIZOWANE

    zob. SAMOGŁOSKI ZAOKRĄGLONE

  • SAMOGŁOSKI JASNE

    zob. SAMOGŁOSKI PRZEDNIE

  • SAMOGŁOSKI CIEMNE

    zob. SAMOGŁOSKI TYLNE

  • SAMOGŁOSKI

    /WOKOIDY/ ang. vowels Zgodnie z postulatem Kennetha Lee Pike’a z 1962 roku samogłoskami nazywa się te dźwięki mowy, które można wyodrębnić w oparciu o kryterium funkcjonalne, gdyż w odróżnieniu od spółgłosek tworzą sylaby. Wydzielanie ich na podstawie...

  • SAMOGŁOSKA NEUTRALNA

    /SCHWA/ ang. neutral vowel Samogłoskę tę cechuje neutralne położenie narządów artykulacyjnych podczas jej wymawiania. Realizowana jest przy swobodnym, obojętnym układzie warg, które są niezaokrąglone. Ze względu na wielkość otworu wargowego określana...

  • SAŁATKA SŁOWNA

    zob. ŻARGON AFATYCZNY

  • RZEKOMY BŁĄD ORTOGRAFICZNY

    ang. (apparent) spelling error grec. orthós ‘prawidłowy’, grápho ‘piszę’ Pojedynczych liter – gdy zniekształcenia formy liter, nieprawidłowości w zespoleniu ich elementów składowych oraz zakłócenia proporcji elementów strukturalnych litery skutkują...

  • RYTMIKA

    grec. rhythmikos ‘dotyczący rytmu’ Termin używany do oznaczenia: nauki o rytmie, całokształtu przebiegu rytmicznego w utworze muzycznym, nauki wyrabiającej poczucie rytmu, opartej na ruchowych ćwiczeniach gimnastyczno-tanecznych. W logopedii...

  • RYTM MOWY

    Jedna z cech prozodycznych. Jest to charakterystyczny przebieg dźwięków w czasie. Aby elementy wypowiedzi (głoski, sylaby, wyrazy, zdania) były prawidłowo zrozumiane przez odbiorcę, muszą następować w określonym rytmie, z zastosowaniem określonych...

  • RYTM

    grec. rhythmos ‘miarowy przebieg’ Pojęcie to funkcjonuje w logopedii zarówno w znaczeniu medycznym, jak i muzycznym. Rytm w medycynie jest rozpatrywany m.in. jako rytm biologiczny, czyli powszechnie występujące periodyczne nasilanie się i zmniejszanie...

  • RYNOLALIA ZAMKNIĘTA

    zob. NOSOWANIE ZAMKNIĘTE

  • RYNOLALIA OTWARTA

    zob. NOSOWANIE OTWARTE

  • RYNOLALIA

    zob. NOSOWANIE

  • RYNIZM

    zob. NOSOWANIE

  • RUCHY DOWOLNE

    zob. PRAKSJA

  • RUCH ROZWIJAJĄCY

    zob. METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

  • ROZZIEW

    zob. HIATUS

  • ROZWÓJ MOWY U OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

    Upośledzenie umysłowe występuje u 1–3% ogólnej populacji. Ogromne zróżnicowanie tej grupy (m.in. etiologiczne, poziomu funkcjonowania, warunków rozwoju i stymulacji) utrudnia opis rozwoju tak istotnej funkcji, jaką jest mowa. Tym niemniej stwierdza...

  • ROZUMIENIE WYPOWIEDZI USTNYCH

    zob. ROZUMIENIE MOWY

  • ROZUMIENIE MOWY

    /ROZUMIENIE WYPOWIEDZI USTNYCH, INTERPRETACJA TEKSTU MÓWIONEGO, DEKODOWANIE KOMUNIKATU/ ang. listening comprehension /understanding utterances, decoding/ Jedna z czterech podstawowych (obok mówienia, czytania i pisania) sprawności językowych...

  • ROZUMIENIE

    ang. understanding /comprehension/ pie. ndhero ‘niżej’, sta ‘stać’; łac. praeda ‘łup, zdobycz’ Podstawowe pojęcie hermeneutyki, którego znaczenie zmieniało się wraz z rozwojem tej dyscypliny filozoficznej. Problematyka hermeneutyczna związana była...

  • ROZSZCZEPIENIE WARGI I WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO

    zob. ROZSZCZEP PODNIEBIENIA PIERWOTNEGO , ROZSZCZEP WARGI I WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO

  • ROZSZCZEPIENIE WARGI

    zob. ROZSZCZEP WARGI


Rezultaty wyszukiwania 301 - 400 z 1000