• SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-WYBUCHOWE

  / SPÓŁGŁOSKI ZWARTE, SPÓŁGŁOSKI PLOZYWNE, SPÓŁGŁOSKI EKSPLOZYWNE / ang. stop consonants , plosive consonants Spółgłoski sklasyfikowane ze względu na stopień zbliżenia narządów mowy (sposób artykulacji). Wielosegmentalna artykulacja spółgłosek...

 • SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA

  zob. SPÓŁGŁOSKA DENTALNA

 • SPÓŁGŁOSKA TWARDA

  Spółgłoska inna niż miękka (palatalna, środkowojęzykowa) i zmiękczona (spalatalizowana), w trakcie realizacji której dochodzi do powstania szczeliny lub zwarcia w innym miejscu niż obszar między środkowym grzbietem języka i podniebieniem twardym –...

 • SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA

  zob. SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA

 • SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA

  zob. SPÓŁGŁOSKA DENTALNA

 • SPÓŁGŁOSKA PALATALNA

  zob. SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA

 • SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA

  /SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA/ Spółgłoska, w trakcie artykulacji której dochodzi do szczeliny lub zwarcia między środkowym grzbietem języka i podniebieniem twardym (jest to jej główne miejsce artykulacji). Większość głosek miękkich...

 • SPÓŁGŁOSKA DENTALNA

  /SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA/ Spółgłoska, której głównym miejscem artykulacji są zęby. W trakcie jej realizacji dochodzi do utworzenia szczeliny lub zwarcia (albo ich kombinacji) z udziałem górnych zębów i przedniej części...

 • SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA

  Spółgłoska, w czasie artykulacji której nie dochodzi do drgania wiązadeł głosowych w krtani – wiązadła pozostają rozsunięte, nie tworząc przeszkody dla przepływającego między nimi swobodnie powietrza, które tym samym nie wprawia ich w ruch. Barwa...

 • SPÓLGŁOSKI LABIALNE

  /SPÓŁGŁOSKI WARGOWE, SPÓŁGŁOSKI BILABIALNE, SPÓŁGŁOSKI DWUWARGOWE, SPÓŁGŁOSKI LABIODENTALNE, SPÓŁGŁOSKI WARGOWO-ZĘBOWE/ ang. labial consonants Spółgłoski wymawiane z udziałem jednej lub obu warg (łac. labium ‘warga’). Należą do nich spółgłoski...

 • SPOSTRZEGANIE

  zob. GNOZJA

 • SPOSÓB ZAPOCZĄTKOWANIA DŹWIĘKU

  zob. ATAK DŹWIĘKU

 • SPOSÓB WYMAWIANIA

  zob. DYKCJA

 • SPOSÓB ARTYKULACJI GŁOSKI

  zob. MODALNOŚĆ

 • SPIRANTYZACJA

  ang. spirantization Proces fonetyczny zmieniający spółgłoski zwarto-wybuchowe w spółgłoski zwarto-szczelinowe lub szczelinowe. Przykładem spirantyzacji w historii języka polskiego są alternacje typu rąk : rączek (zwarto-wybuchowe [k] zmienia się w...

 • SPEKTRUM OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z EKSPOZYCJĄ NA ALKOHOL W OKRESIE CIĄŻY

  zob. FASD

 • SPECYFICZNE ZABURZENIE ROZWOJU JĘZYKOWEGO

  zob. SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

 • SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

  /SLI, SPECYFICZNE ZABURZENIE ROZWOJU JĘZYKOWEGO/ ang. specific language impairment Zaburzenie rozwoju mowy polegające na swoistych trudnościach w nabywaniu języka ojczystego, które wydają się pierwotne, niespowodowane żadnymi większymi zaburzeniami...

 • SPECYFICZNE ZABURZENIA CZYTANIA I PISANIA

  zob. DYSLEKSJA ROZWOJOWA

 • SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU

  zob. DYSLEKSJA ROZWOJOWA

 • SONANTYCZNOŚĆ

  /UDZIAŁ WIĄZADEŁ GŁOSOWYCH PRZY ARTYKULACJI GŁOSKI/ z łac . sonans, D. ~antis – dźwięczący Jeśli przyjąć za Danutą Ostaszewską i Jolantą Tambor (1997), że miękkość/twardość głosek to pochodna wobec miejsca artykulacji, gdyż „każda spółgłoska...

 • SŁUCHONIEMOTA RUCHOWA

  zob. DYSLALIA CAŁKOWITA

 • SŁUCHONIEMOTA MOTORYCZNA

  zob. DYSLALIA CAŁKOWITA

 • SŁUCHONIEMOTA

  Zob. ALALIA

 • SŁUCHACZ

  ang. listener /hearer/ pie. klu ‘słyszenie’; st.-germ. khauzjan ‘słyszeć’ Odbiorca w procesie komunikacji ustnej. Zadaniem słuchacza jest dekodowanie komunikatu w celu dotarcia do sensu wypowiedzi. Zgodnie z modelem przetwarzania informacji dekodowanie...

 • SŁUCH MOWNY

  od rzeczownika mowa Zdolność odbioru dźwięków mowy, dla której istotne są: recepcja dźwięków (polegająca na dostrzeżeniu działania bodźca lub tego, że bodziec przestał działać, równoważna ze słyszeniem), rozróżnianie dźwięków (odnoszące się do...

 • SŁUCH FONOLOGICZNY

  Zdolność odbioru (wyodrębniania oraz identyfikowania) elementów fonologicznie relewantnych w płaszczyźnie segmentalnej oraz suprasegmentalnej wypowiedzi, na podstawie ich cech dystynktywnych i delimitacyjnych. Na słuch fonologiczny składają się dwa...

 • SŁUCH FONETYCZNY

  Zdolność odbioru informacji pozasystemowych płaszczyzny segmentalnej i suprasegmentalnej ciągu fonicznego (określone zjawiska fonetyczne, pozasystemowe w danym języku, mogą być konstytutywne dla innych języków). Słuch fonetyczny stanowi część słuchu...

 • SŁUCH FONEMOWY

  od rzeczownika fonem Jeden z rodzajów słuchu fonologicznego (a szerzej – mownego), odnoszący się do podsystemu fonologicznego języka w jego wymiarze segmentalnym. Słuch fonemowy jest zdolnością odbioru dźwięków mowy dotyczącą ich struktury fonemowej, w...

 • SŁOWOTWÓRSTWO

  /DERYWACJA/ ang. word formation , word-building , niem. Wortbildung , fr. formation des mots , ros. cловообразование pol. słow-o-twór-stwo (od słowo i tworzyć ) Dział wiedzy o języku będący częścią morfologii. Zajmuje się opisem budowy wyrazów i...

 • SŁOWOFORMA

  zob. FORMA WYRAZOWA

 • SŁOWO KLUCZOWE

  W informacji naukowej wyraz lub wyrażenie wybrane z tytułu lub tekstu dokumentu w celu najbardziej ogólnego scharakteryzowania jego treści. W wypadku automatycznego indeksowania dokumentu za słowa kluczowe uważa się te wyrazy, które najczęściej są...

 • SŁOWO

  Termin współcześnie używany jako synonim wyrazu, natomiast w starej tradycji terminologicznej był to synonim czasownika. Wyraz jest najważniejszą obok zdania jednostką językową, która służy do przekazywania informacji za pomocą środków językowych. Jest...

 • SŁOWNIK UMYSŁOWY

  zob. LEKSYKON UMYSŁOWY

 • SŁOWNICTWO FACHOWE

  zob. TERMINOLOGIA

 • SŁABOSŁYSZĄCY

  ang. hard-of-hearing, partially deaf Określenie osób z uszkodzeniami słuchu, u których odbiór mowy drogą słuchową jest możliwy, ale w istotnym stopniu ograniczony. Wprowadzone do powszechnego użycia na mocy rozporządzenia w sprawie kształcenia...

 • SLI

  zob. SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

 • SKURCZ GŁOŚNI

  /LARYNGOSPASMUS/ ang. laryngospasm , niem. Stimmritzenkrampf / Glottiskrampf , Laryngospasmus /, fr. laryngospasme , ros. Ларингоспазм ang. laryngospasm (z łac. larynx ‘krtań’, spasmus ‘skurcz’) Zwężenie szpary głośni w czasie fonacji Nagłe, odruchowe...

 • SKRÓCENIE TUŁOWIA

  zob. ODRUCH GALANTA

 • SKŁADNIA

  /SYNTAKTYKA/ ang. syntax , niem. Syntax , fr. syntaxe , ros. синтаксис pol. skład-nia (od składać ‘łączyć’) Dział gramatyki zajmujący się regułami łączenia wyrazów w jednostki językowe wyższego rzędu, jakimi są wypowiedzenia. To jednocześnie podsystem...

 • SKALA DYZARTRII. WERSJA DLA DZIECI

  Logopedyczna technika diagnostyczna opracowana przez Urszulę Mirecką i Katarzynę Gustaw, przeznaczona do badania osób w wieku 6-15 lat, u których podejrzewa się lub stwierdza występowanie dyzartrii. Jest narzędziem pomocnym w określaniu rodzaju i...

 • SJÖGRENA–LARSSONA ZESPÓŁ

  /ZESPÓŁ RUDA/ ang. Sjögren–Larsson syndrome / Rud's syndrome /, niem. Sjögren – Larsson Syndrom , fr. syndrome de Sjögren–Larsson , ros. синдром Шегрена–Ларсона Zespół Sjögrena–Larssona, rybia łuska Rzadka choroba genetyczna z grupy rybiej łuski,...

 • SJÖGRENA ZESPÓŁ

  / CHOROBA MIKULICZA-RADECKIEGO/ ang. Sjögren's syndrome / Mikulicz disease , Sicca syndrome /, niem. Sjögren-Syndrom / Sicca-Syndrome /, fr. syndrome de Sjögren / syndrome de Gougerot-Sjögren /, ros. Синдро ́ м Шегре ́ на Choroba autoimmunologiczna o...

 • SIGMATISMUS STRIDENS

  zob. SEPLENIENIE ŚWISZCZĄCE

 • SIAKANIE

  zob. JABŁONKOWANIE

 • SERWER

  zob. KOMPUTER

 • SEPLENIENIE WARGOWO-ZĘBOWE

  /sygmatyzm labiodentalny/ ang. labiodental sigmatism , niem. Sigmatismus labio-dentalis , fr. sigmatisme labiodental , ros. сигматизм губно-зубной , сигматизм лабиодентальный łac. sigmatismus labio-dentalis Rodzaj sygmatyzmu właściwego, który może...

 • SEPLENIENIE ŚWISZCZĄCE

  /SYGMATYZM ŚWISZCZĄCY, SIGMATISMUS STRIDENS / ang. sigmatism strident , niem. Sigmatismus stridens , ros. сигматизм свистящий , свистящая шепелявость łac. sigmatismus stridens Rodzaj sygmatyzmu właściwego, częściej dotyczy szeregów syczącego i...

 • SEPLENIENIE ŚRÓDZĘBNE

  zob. SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

 • SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE

  /sygmatyzm addentalny, seplenienie dozębne, seplenienie przyzębne, seplenienie dentalne/ ang. addental sigmatism fr. sigmatisme addental, niem. Sigmatismus addentalis, ros. сигматизм адденталъный , призубная шепелявость łac. sigmatismus addentalis...

 • SEPLENIENIE PRZYZĘBNE

  zob. SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE

 • SEPLENIENIE NOSOWE

  / sygmatyzm nosowy/ ang. sigmatism nasal , niem. Sigmatismus nasalis , fr. sigmatisme nasal , ros. сигматизм назальный , носовая шепелявость łac. sigmatismus nasalis Rodzaj sygmatyzmu właściwego, który może dotyczyć wszystkich głosek dentalizowanych....

 • SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

  / sygmatyzm interdentalny, seplenienie śródzębne/ ang. interdental sigmatism , niem. Sigmatismus interdentalis , fr. sigmatisme interdental , ros. сигматизм интердентальный , межзубная шепелявость łac. sigmatismus interdentalis Rodzaj sygmatyzmu...

 • SEPLENIENIE KRTANIOWE

  /sygmatyzm laryngalny/ ang. laryngeal sigmatism , niem. Sigmatismus laryngealis , fr. sigmatisme latéral , ros. сигматизм гортанный łac. sigmatismus laryngealis Rzadko spotykany rodzaj sygmatyzmu właściwego, który może dotyczyć wszystkich głosek...

 • SEPLENIENIE DOZĘBNE

  zob. SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE

 • SEPLENIENIE DENTALNE

  zob. SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE

 • SEPLENIENIE BOCZNE

  /sygmatyzm lateralny/ ang. lateral sigmatism , niem. Sigmatismus lateralis , fr. sigmatisme latéral , ros. сигматизм боковой , шепелявость латеральный łac. sigmatismus lateralis Rodzaj sygmatyzmu właściwego, który może dotyczyć wszystkich głosek...

 • SEPLENIENIE

  /sygmatyzm/ ang. sigmatism , lisp , niem. Sigmatismus , Lispeln , Schetismus , fr. sigmatisme , zozotement , ros. сигматизм , шепелявость łac. sigmatismus (od grec. σ /sigma/ ‘litera s ’) Zaburzenie mowy polegające na niewłaściwej artykulacji głosek...

 • SEKWENCJA PIERRE’A ROBINA

  ang. Pierre Robin syndrome, Pierre Robin sequence, Robin's anomaly Nazwa sekwencji pochodzi od imienia i nazwiska lekarza – Pierre’a Robina – który opisał ją po raz pierwszy. Sekwencja wad wrodzonych twarzoczaszki wiążąca się z niedorozwojem struktur I...

 • SCHWA

  zob. SAMOGŁOSKA NEUTRALNA

 • SCENY WSPÓLNEJ UWAGI

  zob. EPIZODY WSPÓLNEGO ZAANGAŻOWANIA

 • SAMOISTNE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (SORM)

  /PROSTE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY, ALALIA PROLONGATA, WYCINKOWE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY, OPÓŹNIONY ROZKWIT MOWY, OPÓŹNIONE ROZPOCZĘCIE MOWY, OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY CZYNNEJ, OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY, ZAKŁÓCENIE ROZWOJU MOWY/ ang. late bloomers Zjawisko...

 • SAMOGŁOSKI ZAOKRĄGLONE

  /SAMOGŁOSKI LABIALIZOWANE/ ang. rounded vowels Wymowie samogłosek zaokrąglonych towarzyszy zbliżenie oraz wysunięcie do przodu warg, co określane jest również jako labializacja (łac . labia – wargi). Opisana konfiguracja warg bywa dodatkowo dzielona w...

 • SAMOGŁOSKI ZAMKNIĘTE

  /SAMOGŁOSKI PRZYMKNIĘTE, SAMOGŁOSKI ŚCIEŚNIONE, SAMOGŁOSKI POCHYLONE/ ang. raised vowels Samogłoski zamknięte (ścieśnione) pojawiły się w języku polskim w pierwszej połowie XVI wieku jako kontynuanty dawnych samogłosek długich, jeszcze przed zanikiem...

 • SAMOGŁOSKI TYLNE

  /SAMOGŁOSKI CIEMNE/ ang. back vowels Artykulację samogłosek tylnych wyróżnia przesunięcie i maksymalne wzniesienie masy języka ku tyłowi jamy ustnej, co skutkuje zwężeniem kanału głosowego w okolicach podniebienia miękkiego. Środkowa i przednia części...

 • SAMOGŁOSKI ŚCIEŚNIONE

  zob. SAMOGŁOSKI ZAMKNIĘTE

 • SAMOGŁOSKI PRZYMKNIĘTE

  zob. SAMOGŁOSKI ZAMKNIĘTE

 • SAMOGŁOSKI PRZEDNIE

  /SAMOGŁOSKI JASNE, PALATALNE/ ang. front vowels Ich artykulacja charakteryzuje się przesunięciem masy języka ku przodowi, co skutkuje zwężeniem kanału głosowego w tej części jamy ustnej. Środkowa część języka jest wysklepiona w kierunku przedniej...

 • SAMOGŁOSKI PODSTAWOWE

  ang. cardinal vowels Oryginalny opis artykulacji samogłosek Daniela Jonesa dzieli je na samogłoski podstawowe pierwotne (ang. Primary Cardinal Vowels ) i, dodane później, samogłoski podstawowe wtórne (ang. Secondary Cardinal Vowels ). Jonesonowski...

 • SAMOGŁOSKI POCHYLONE

  zob. SAMOGŁOSKI ZAMKNIĘTE

 • SAMOGŁOSKI PŁASKIE

  /SAMOGŁOSKI NIEZAOKRĄGLONE/ ang. spread vowels Samogłoski, podczas wymawiania których wargi przyjmują kształt spłaszczony. W fonetyce ze względu na konfigurację warg tradycyjnie wyróżnia się trzy typy samogłosek: płaskie (spłaszczone), obojętne...

 • SAMOGŁOSKI PALATALNE

  zob. SAMOGŁOSKI PRZEDNIE

 • SAMOGŁOSKI NOSOWE WTÓRNE

  Samogłoski [ą, i  , y  , u  ,  , ę], które są uwarunkowanymi kontekstowo wariantami wymowy śródgłosowych połączeń wyrazowych o strukturze: samogłoska (V) + spółgłoska nosowa (N) + spółgłoska szczelinowa (S), występujących w wyrazach obcego...

 • SAMOGŁOSKI NOSOWE

  ang. nasal vowels , niem. nasale Vokalen , fr. voies nasales , ros. носовые гласные Samogłoski wymawiane zarówno z udziałem jamy ustnej, jak i nosowej. Podczas artykulacji samogłosek nosowych powietrze wydychane z płuc przepływa przez tchawicę, krtań,...

 • SAMOGŁOSKI NISKIE

  ang. low vowels Samogłoski niskie (obok średnich i wysokich) wyróżnia się ze względu na ruchy języka w płaszczyźnie pionowej. W języku polskim samogłoską niską jest [a] (podczas jej wymowy język znajduje się w położeniu niskim, na dnie jamy ustnej). W...

 • SAMOGŁOSKI NIEZAOKRĄGLONE

  zob. SAMOGŁOSKI PŁASKIE

 • SAMOGŁOSKI LABIOWELARNE

  ang. labio-velar vowels Artykułowane są przy jednoczesnym zaokrągleniu i wysunięciu warg (łac. labia ) oraz przesuwaniu się i unoszeniu tylnej części języka ku podniebieniu miękkiemu (łac. velum ). Omawiane położenie narządów mowy nazywane jest...

 • SAMOGŁOSKI LABIALIZOWANE

  zob. SAMOGŁOSKI ZAOKRĄGLONE

 • SAMOGŁOSKI JASNE

  zob. SAMOGŁOSKI PRZEDNIE

 • SAMOGŁOSKI CIEMNE

  zob. SAMOGŁOSKI TYLNE

 • SAMOGŁOSKI

  /WOKOIDY/ ang. vowels Zgodnie z postulatem Kennetha Lee Pike’a z 1962 roku samogłoskami nazywa się te dźwięki mowy, które można wyodrębnić w oparciu o kryterium funkcjonalne, gdyż w odróżnieniu od spółgłosek tworzą sylaby. Wydzielanie ich na podstawie...

 • SAMOGŁOSKA NEUTRALNA

  /SCHWA/ ang. neutral vowel Samogłoskę tę cechuje neutralne położenie narządów artykulacyjnych podczas jej wymawiania. Realizowana jest przy swobodnym, obojętnym układzie warg, które są niezaokrąglone. Ze względu na wielkość otworu wargowego określana...

 • SAŁATKA SŁOWNA

  zob. ŻARGON AFATYCZNY

 • RZEKOMY BŁĄD ORTOGRAFICZNY

  ang. (apparent) spelling error grec. orthós ‘prawidłowy’, grápho ‘piszę’ Pojedynczych liter – gdy zniekształcenia formy liter, nieprawidłowości w zespoleniu ich elementów składowych oraz zakłócenia proporcji elementów strukturalnych litery skutkują...

 • RYTMIKA

  grec. rhythmikos ‘dotyczący rytmu’ Termin używany do oznaczenia: nauki o rytmie, całokształtu przebiegu rytmicznego w utworze muzycznym, nauki wyrabiającej poczucie rytmu, opartej na ruchowych ćwiczeniach gimnastyczno-tanecznych. W logopedii...

 • RYTM MOWY

  Jedna z cech prozodycznych. Jest to charakterystyczny przebieg dźwięków w czasie. Aby elementy wypowiedzi (głoski, sylaby, wyrazy, zdania) były prawidłowo zrozumiane przez odbiorcę, muszą następować w określonym rytmie, z zastosowaniem określonych...

 • RYTM

  grec. rhythmos ‘miarowy przebieg’ Pojęcie to funkcjonuje w logopedii zarówno w znaczeniu medycznym, jak i muzycznym. Rytm w medycynie jest rozpatrywany m.in. jako rytm biologiczny, czyli powszechnie występujące periodyczne nasilanie się i zmniejszanie...

 • RYNOLALIA ZAMKNIĘTA

  zob. NOSOWANIE ZAMKNIĘTE

 • RYNOLALIA OTWARTA

  zob. NOSOWANIE OTWARTE

 • RYNOLALIA

  zob. NOSOWANIE

 • RYNIZM

  zob. NOSOWANIE

 • RUCHY DOWOLNE

  zob. PRAKSJA

 • RUCH ROZWIJAJĄCY

  zob. METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

 • ROZZIEW

  zob. HIATUS

 • ROZWÓJ MOWY U OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

  Upośledzenie umysłowe występuje u 1–3% ogólnej populacji. Ogromne zróżnicowanie tej grupy (m.in. etiologiczne, poziomu funkcjonowania, warunków rozwoju i stymulacji) utrudnia opis rozwoju tak istotnej funkcji, jaką jest mowa. Tym niemniej stwierdza...

 • ROZUMIENIE WYPOWIEDZI USTNYCH

  zob. ROZUMIENIE MOWY

 • ROZUMIENIE MOWY

  /ROZUMIENIE WYPOWIEDZI USTNYCH, INTERPRETACJA TEKSTU MÓWIONEGO, DEKODOWANIE KOMUNIKATU/ ang. listening comprehension /understanding utterances, decoding/ Jedna z czterech podstawowych (obok mówienia, czytania i pisania) sprawności językowych...

 • ROZUMIENIE

  ang. understanding /comprehension/ pie. ndhero ‘niżej’, sta ‘stać’; łac. praeda ‘łup, zdobycz’ Podstawowe pojęcie hermeneutyki, którego znaczenie zmieniało się wraz z rozwojem tej dyscypliny filozoficznej. Problematyka hermeneutyczna związana była...

 • ROZSZCZEPIENIE WARGI I WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO

  zob. ROZSZCZEP PODNIEBIENIA PIERWOTNEGO , ROZSZCZEP WARGI I WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO

 • ROZSZCZEPIENIE WARGI

  zob. ROZSZCZEP WARGI


Rezultaty wyszukiwania 301 - 400 z 1000