SURDOPEDAGOG

ang. surdo-pedagogue /teacher of the deaf/, ros. сурдопедагог

łac. surdus ‘głuchy’, gr. paidagogos ‘prowadzący dziecko’ (z gr. pais ‘chłopiec, dziecko’, ago ‘prowadzić’)

Specjalista posiadający wykształcenie w zakresie surdopedagogiki. Pedagog specjalny mający odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy z osobami z uszkodzeniami słuchu. Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem dzieci z uszkodzeniami słuchu. W klasyfikacji zawodów i specjalności określany jest jako nauczyciel głuchych i niedosłyszących. Znajduje się w grupie nauczycieli szkół specjalnych, zaliczanych do specjalistów nauczania i wychowania. Surdpedagodzy pracują w szkołach i przedszkolach dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, poradniach Polskiego Związku Głuchych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jako nadrzędny cel pracy surdopedagoga wymienia się przygotowanie osób z wadami słuchu do samodzielnego życia oraz funkcjonowania w warunkach zmienionych na skutek deficytów percepcyjnych. Wśród zakresów jego działań wymienia się takie jak: profilaktyka (zapobieganie pogłębiania się wady słuchu i jej skutków), kompensacja (wyrównywanie możliwości rozwojowych, wykorzystywanie innych zmysłów), korektura (poprawianie zachowań zakłócających proces kształtowania się mowy, wykorzystywanie urządzeń technicznych w odbiorze dźwięków), usprawnianie (wychowanie i trening słuchowy, maksymalne udoskonalenie funkcji słuchowych oraz funkcji innych zmysłów), dynamizowanie (aktywizowanie psychiczne jednostki). Surdopedagog zajmuje się diagnozowaniem, terapią i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej, również współpracą z nauczycielami i rodziną. 

Zob. także: SURDOPEDAGOGIKA

Literatura:

U. Eckert: Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika, [w]: Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 1997, s. 150–158.

G. Gunia: Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej, Kraków 2006.

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Warszawa 2010.