TYFLOPEDAGOG

ang. typhlopedagog

grec. typhlosniewidomy

Pedagog specjalny pracujący z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. W cyklu kształcenia zdobywa wiedzę o prawidłowościach rozwoju oraz zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych, specyfice procesu kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących. Tyflopedagog winien posiąść odpowiednie umiejętności psychoedukacyjne, takie jak umiejętność wyboru optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z defektami wzroku. Studia na specjalności tyflopedagogicznej mają za zadanie przygotować kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabo widzącą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach, również integracyjnych, oraz w poradniach specjalistycznych.

 

Literatura:
M. Grzegorzewska: Wybór pism, Warszawa 1989.

Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących. Tendencje współczesne, red. J. Kuczyńska-Kwapisz, Warszawa 1996.

T. Sękowski: Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niewidomych zatrudnionych w warunkach pełnej i częściowej integracji, Lublin 2001.

R. Walthes: Tyflopedagogika, Gdańsk 2007.