• PALATOGRAM 38

 • PALATOGRAM 37

 • PALATOGRAM 36

 • PALATOGRAM 35

 • PALATOGRAM 34

 • PALATOGRAM 33

 • PALATOGRAM 32

 • PALATOGRAM 31

 • PALATOGRAM 30

 • PALATOGRAM 29

 • PALATOGRAM 28

 • PALATOGRAM 27

 • PALATOGRAM 26

 • PALATOGRAM 25

 • PALATOGRAM 24

 • PALATOGRAM 23

 • PALATOGRAM 22

 • PALATOGRAM 21

 • PALATOGRAM 20

 • PALATOGRAM 19

 • PALATOGRAM 18

 • PALATOGRAM 17

 • PALATOGRAM 16

 • PALATOGRAM 15

 • PALATOGRAM 14

 • PALATOGRAM 13

 • PALATOGRAM 12

 • PALATOGRAM 11

 • PALATOGRAM 10

 • PALATOGRAM 09

 • PALATOGRAM 08

 • PALATOGRAM 07

 • PALATOGRAM 03

 • PALATOGRAM 02

 • PALATOGRAM 01

 • PALATOGRAFIA

  Metoda pozwalająca określić obszar styku grzbietu języka na podniebieniu, dziąsłach i zębach. Polega na posmarowaniu grzbietu języka substancją kontrastującą i rejestrowaniu śladów pozostawionych przez język podczas wymawiania poszczególnych głosek....

 • PALATALNY

  /PODNIEBIENNY, TWARDOPODNIEBIENNY, ŚRODKOWOJĘZYKOWY/ ang. palatal Przymiotnik stosowany do określania miejsca artykulacji dźwięków tworzonych przy udziale środkowej części powierzchni języka i podniebienia twardego. Typowym przykładem dźwięku...

 • PALATALNOŚĆ

  /ZMIĘKCZENIE/ Miękkość głoski, czyli udział w artykulacji wzniesionej środkowej części języka do podniebienia twardego, czego efektem jest uzyskanie wrażenia pewnej miękkości głoski. W ujęciu Danuty Ostaszewskiej i Jolanty Tambor (1997)...

 • PALATALIZACJA

  /ZMIĘKCZENIE/ fr. palatalisation Palatalizacja to inaczej zmiękczenie głoski, czyli tworzenie głoski z dodatkową artykulacją podniebienną, która polega na wzniesieniu środkowej części języka do podniebienia twardego, czego efektem jest uzyskanie...

 • OWRZODZENIE KONTAKTOWE

  /ZIARNINIAK KONTAKTOWY/ ang. contact ulcer /contact granuloma/ , fr. granulome d'intubation , niem. wenden Ulcus, ros. контактная язва /контактная гранулема/ ang. contact ulcer (z łac. ulcus , ulcer ‘owrzodzenie’, contactus , od contact-, contingere...

 • OTORYNOLARYNGOLOGIA

  zob. LARYNGOLOGIA

 • OTORYNOLARYNGOLOG

  zob. LARYNGOLOG

 • OTOLARYNGOLOGIA

  zob. LARYNGOLOGIA

 • OTOLARYNGOLOG

  zob. LARYNGOLOG

 • OTĘPIENIE Z CIAŁAMI LEWY’EGO

  ang. dementia with Lewy bodies – DLB Otępienie to charakteryzują postępujące zaburzenia funkcji poznawczych – w stosunku do ogólnych kryteriów otępienia zaznacza się jednak, że w początkowym okresie niekonieczne jest występowanie zaburzeń pamięci,...

 • OTĘPIENIE WIELOZAWAŁOWE

  /OTĘPIENIE NACZYNIOWE, DEMENCJA WIELOZAWAŁOWA/ ang. multi-ninfract dementi – MID, vascular dementia – VaD łac. dementia ‘nierozum, głupstwo, szaleństwo, obłęd’ (od demens ‘głupi, szalony, obłąkany’) Zespół zaburzeń poznawczych spowodowanych chorobą...

 • OTĘPIENIE W CHOROBIE PARKINSONA

  ang. Parkinson’s disease dementia – PDD Występuje średnio u 20–30% pacjentów (niekiedy podaje się, że nawet u 90%, lecz większość badaczy uznaje wskaźniki tego typu za zawyżone). Dla zdiagnozowania otępienia w chorobie Parkinsona, jak stwierdzają...

 • OTĘPIENIE W CHOROBIE HUNTINGTONA

  /DEMENCJA W CHOROBIE HUNTINGTONA, DEMENCJA W PLĄSAWICY HUNTINGTONA/ ang. Huntingtons dementia , Huntington disease dementia łac. dementia ‘nierozum, głupstwo; szaleństwo, obłęd’ (od demens ‘głupi, szalony, obłąkany’) Zespół narastających zaburzeń...

 • OTĘPIENIE TYPU ALZHEIMERA

  zob. OTĘPIENIE ALZHEIMEROWSKIE

 • OTĘPIENIE PIERWOTNIE ZWYRODNIENIOWE

  ang. primary degenerative dementia Jeden z typów otępienia wyodrębniany ze względu na kryterium etiologiczne; rozwija się w przebiegu pierwotnie zwyrodnieniowych procesów uszkadzających mózg (najczęściej otępienie alzheimerowskie) – w odróżnieniu od...

 • OTĘPIENIE NACZYNIOWE

  zob. OTĘPIENIE WIELOZAWAŁOWE

 • OTĘPIENIE NACZYNIOPOCHODNE

  ang. vascular dementia – VaD Zróżnicowana grupa zaburzeń, tak ze względu na patogenezę, jak obraz kliniczny. Może być uwarunkowana różnorodnymi zmianami naczyniopochodnymi w mózgu: niedokrwiennymi i pokrwotocznymi w następstwie choroby dużych naczyń,...

 • OTĘPIENIE MIESZANE

  ang. mixed dementia Występuje w sytuacji współistnienia dwóch lub więcej procesów patologicznych, powodujących obniżanie się funkcjonowania umysłowego; obraz kliniczny otępienia odzwierciedla nakładanie się różnych jego przyczyn. Takie typy otępienia...

 • OTĘPIENIE KORSAKOWA

  zob. ZESPÓŁ KORSAKOWA

 • OTĘPIENIE CZOŁOWO-SKRONIOWE

  ang. Frontotemporal Dementia – FTD Należy do grupy otępień zwyrodnieniowych typu niealzheimerowskiego. Bywa nazywane zespołem/kompleksem Picka (prototypową chorobą jest w tym przypadku opisana przed ponad 100 laty choroba Picka, która przez długi czas...

 • OTĘPIENIE ALZHEIMEROWSKIE

  /OTĘPIENIE TYPU ALZHEIMERA/ ang. Alzheimer’s dementia , dementia of Alzheimer’s type – DAT Ten rodzaj otępienia jest uwarunkowany chorobą Alzheimera, definiowaną obecnie jako choroba pierwotnie zwyrodnieniowa mózgu, spowodowana odkładaniem się dwu...

 • OTĘPIENIE

  /DEMENCJA/ ang. dementia , niem. Demenz łac. dementia ‘nierozum, głupstwo, szaleństwo, obłęd’ (od demens ‘głupi, szalony, obłąkany’) Zespół nabytych zaburzeń poznawczych wywołanych przewlekłą, postępującą chorobą mózgu u osób, które osiągnęły właściwy...

 • OSTRE ZAPALENIE KRTANI

  ang. acute laryngitis , niem. Akute Laryngitis , fr. laryngite aiguë , ros. острое воспаление гортани / острый ларингит / ang . acute laryngitis (z łac . acut- , acuere ‘ostrzyć’, od acus ‘igła’, larynx ‘krtań’) Zapalenie błony śluzowej krtani, w...

 • OSŁABIENIE SPRAWNOŚCI PSYCHICZNYCH

  zob . OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • OSŁABIENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO

  zob. NIEPEŁNOSPRWNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • ORTOTONICZNE WYRAZY

  zob. WYRAZY ORTOTONICZNE

 • ORTOLOGOPEDIA

  Termin zaproponowany przez Bohdana Mackiewicza, utworzony na gruncie nauki polskiej, ze skojarzenia nazw dwóch dziedzin wiedzy: ortopedii szczękowej i logopedii. Przedmiotem zainteresowań ortologopedii jest analizowanie mechanizmów zależności między...

 • ORTOGRAFIA

  ang. orthography , spelling grec. orthographia Ogół zasad dotyczących poprawnej pisowni w danym języku; ogół zasad określających poprawną wersję pisaną danego języka; zbiór zasad pisania stosowanych w tekstach opierających się na systemie...

 • ORTOFONIA

  fr. orthophonie grec. orthos ‘poprawny, prawidłowy’, phone ‘głos’ Dział ortoepii zajmujący się ustalaniem zasad poprawnej wymowy połączeń głoskowych, wyrazów i połączeń wyrazowych w języku polskim. Zbiór najważniejszych zasad wymowy stanowi polską...

 • ORTOEPIA

  ang. orthoepy ; ros. орфоэпия gr. orthoépeia ‘poprawna wymowa, poprawne posługiwanie się formami językowymi’; orthós – poprawny, prawidłowy, èpos – słowo Dział językoznawstwa zaliczany do językoznawstwa stosowanego i normatywnego obejmujący całość...

 • ORTODONTA

  ang.: orthodontist Lekarz dentysta specjalizujący się w dziedzinie ortodoncji.

 • ORTODONCJA-ORTOPEDIA SZCZĘKOWA

  ang. orthodontics Dziedzina stomatologii zajmująca się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych. Pierwsze wzmianki o zębach i ich ustawieniu pochodzą z czasów starożytnych. Hipokrates (450–375 rok p.n.e.) w swoich pracach...

 • OPUSZCZANIE GŁOSEK

  zob. ELIZJA GŁOSEK

 • OPUSZCZANIE DŹWIĘKÓW MOWY

  zob. MOGILALIA

 • OPUSZCZANIE

  zob. ELIZJA

 • OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY

  zob. OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (ORM)

 • OPÓŹNIONY ROZWÓJ JĘZYKOWY

  zob. OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (ORM)

 • OPÓŹNIONY ROZWÓJ EKSPRESJI I PERCEPCJI JĘZYKOWEJ

  zob. NIESAMOISTNE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (NORM)

 • OPÓŹNIONY ROZKWIT MOWY

  zob . SAMOISTNE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (SORM)

 • OPÓŹNIONE ROZPOCZĘCIE MOWY

  zob. SAMOISTNE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (SORM)

 • OPÓŹNIONE NABYWANIE KOMPETENCJI I SPRAWNOŚCI REALIZACYJNEJ

  zob. OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (ORM)

 • OPÓŹNIENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO

  zob. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 • OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY CZYNNEJ

  zob. SAMOISTNE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (SORM)

 • OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (ORM)

  /OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY, DZIECI PÓŹNO MÓWIĄCE, OPÓŹNIENIE ROZWOJU JĘZYKA, OPÓŹNIONY ROZWÓJ JĘZYKOWY, OPÓŹNIONE NABYWANIE KOMPETENCJI I SPRAWNOŚCI REALIZACYJNEJ, ISTOTNIE NIŻSZA SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA/ ang. late talkers W polskiej literaturze termin...

 • OPÓŹNIENIE ROZWOJU JĘZYKA

  zob. OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (ORM)

 • OPÓŹNIENIA I ZABURZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

  ang. delays and disorders of an aural perception Prawidłowy rozwój dziecka jest uzależniony m.in. od niezaburzonej percepcji słuchowej. Wszelkie opóźnienia lub zaburzenia w spostrzeganiu słuchowym ujawniają się najczęściej w rozwoju mowy dziecka....

 • ONTOLINGWISTYKA

  ang. ontolinguistics , linguistics of children’s speech , ros. oнтолингвистика , лингвист и ка детской речи grec. óntos ‘byt’; łac. lingua ‘język’ Terminem tym określa się aktualnie w Rosji dyscyplinę naukową, którą wcześniej nazywano przyswajaniem...

 • ONOMATOPEJA

  /DŹWIĘKONAŚLADOWNICTWO, DŹWIĘKONAŚLADOWCZY WYRAZ, WYRAZY ONOMATOPEICZNE, WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY/ ang. onomatopoeia , niem. Onomatopöie , fr. onomatopée , ros. ономатопея , звукоподражание łac. onomatopoeia (z grec. ονοματοποιία ‘tworzenie nazw’)...

 • ONOMATOPEICZNA TEORIA MOWY

  ang. onomatopoeia grec. onomatopoiía ‘tworzenie nazw’ Teoria wskazująca na pozakonwencjonalną genezę języka jako procesu dźwiękowego (i innego typu, np. wyrazy dyndać czy zygzak imitują ruch o charakterze rytmicznym) naśladownictwa świata zewnętrznego...

 • ONLINE

  /ON-LINE/ Dosłownie z ang. ‘na linii’ (bezpośrednio). W technice komputerowej oznacza tryb bezpośredniej pracy urządzenia w sieci; dostęp użytkownika do sieci (Internetu). W przypadku komunikatorów internetowych, serwisów społecznościowych, wspólnej...

 • ON-LINE

  zob. ONLINE

 • OLIGOLALIA

  zob. OLIGOFAZJA

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

  /OSŁABIENIE SPRAWNOŚCI PSYCHICZNYCH, PSYCHASTENIA, OPÓŹNIENIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO, ZAHAMOWANIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO/ ang. oligophrenopedagogic (z groligos" -mało, " phren" -umysł), niem. Geistesschwache Obiektem zainteresowań oligofrenopedagogiki jest...

 • OLIGOFRENOLOGOPEDIA

  Dział neurologopedii zajmujący się oligofazją, czyli zaburzeniem mowy będącym wynikiem niewykształcenia się kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej na skutek niepełnosprawności intelektualnej. Przyjmując, iż oligofazja jest zaburzeniem...

 • OLIGOFRENIA

  zob. NIEPEŁNOSPRWNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • OLIGOFAZJA

  /OLIGOLALIA/ ang. oligophasia grec. oligos + phasis Zaburzenie mowy będące wynikiem niewykształcenia się kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej na skutek niepełnosprawności intelektualnej. Zdaniem Urszuli Jęczeń jest to zaburzenie...

 • OKLUZJA STATYCZNA

  zob. ZGRYZ PRAWIDŁOWY

 • OKLUZJA PRAWIDŁOWA

  zob. ZGRYZ PRAWIDŁOWY

 • OKLUZJA CENTRALNA

  zob. ZGRYZ PRAWIDŁOWY

 • OKLUZJA

  zob. ZGRYZ

 • OFFLINE

  /OFF-LINE/ Dosłownie z ang. ‘odłączony od linii’ (poza, niedostępny, rozłączony, nieaktywny). W odniesieniu do sieci komputerowych (Internetu) oznacza sposób oglądania porcji materiałów pobranych z sieci bez stałego podłączenia do niej. Można również...

 • OFF-LINE

  zob. OFFLINE

 • OFF

  Z angielskiego wyłącz (ang. off, turn off, switch off), opis spotykany na przełącznikach oznaczający pozycję wyłączoną urządzenia.

 • ODRUCHY WARGOWE

  Wyodrębnić można trzy odruchy wargowe: z wargi górnej, ze spoidła, z wargi dolnej. Wywołanie odruchów – drażnienie palcem warg dziecka. Reakcja badanego – wysunięcie warg do przodu i ich zwieranie. Reakcje te notowane są już w życiu płodowym –...

 • ODRUCHOWA REAKCJA WYMIOTNA

  zob. ODRUCH ZWRACANIA


Rezultaty wyszukiwania 601 - 700 z 1000