• LARYNGOSPASMUS

  zob. SKURCZ GŁOŚNI

 • LARYNGOSKOPIA POŚREDNIA

  zob. LARYNGOSKOPIA

 • LARYNGOSKOPIA BEZPOŚREDNIA

  zob. LARYNGOSKOPIA

 • LARYNGOSKOPIA

  /LARYNGOSKOPIA POŚREDNIA, LARYNGOSKOPIA BEZPOŚREDNIA, MIKROLARYNGOSKOPIA, VIDEOLARYNGOSKOPIA/ ang. laryngoscopy / direct laryngoscopy , indirect laryngoscopy /, niem. Laryngoskopie / indirekte Laryngoskopie , direkte Laryngoskopie /, fr. laryngoscopie...

 • LARYNGOSKOP

  /WZIERNIK KRTANIOWY/ ang. laryngoscope , niem. Laryngoskop , fr. laryngoscope , ros. ларингоскоп ang. laryngoscope (z grec. larynx ‘krtań’, scopio ‘oglądać’) Laryngoskop Instrument do wykonywania laryngoskopii bezpośredniej umożliwiający dokładną ocenę...

 • LARYNGOPLEGIA

  /PORAŻENIE KRTANI/ ang. laryngoplegia / paralysis of the larynx , laryngeal paralysis /, niem. Kehlkopfmuskel-Lähmung , fr. paralysie laryngée / paralysie des muscles du larynx /, ros. ларингоплегия / паралич гортани / ang. laryngoplegia (z łac. larynx...

 • LARYNGOLOGIA

  /OTOLARYNGOLOGIA, OTORYNOLARYNGOLOGIA/ ang. otolaryngology , niem. Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde , fr. oto-rhino-laryngologie , ros. отоларингология / о ториноларингология / ang. otolaryngology (z grec. ous ‘ucho’, rhinos ‘nos’, larynx ‘krtań’, logos...

 • LARYNGOLOG

  / OTOLARYNGOLOG, OTORYNOLARYNGOLOG/ ang. laryngologist / ENT physician , otolaryngologist /, niem. Halsnasenohrenarzt / HNO-Arzt , Hals-Nasen-Ohren-Arzt /, fr. laryngologiste , ros. ларинголог / оториноларинголог , ЛОР - врач / ang. laryngologist (z...

 • LARYNGOCELE

  zob. TORBIEL KRTANI

 • LAMBDACYZM

  /LAMBDACISMUS, LELANIE, NIEPRAWIDŁOWA WYMOWA GŁOSKI [l]/ ang. lambdacism , lallation , niem. Lambdazismus , fr. lambdacisme , lallation , ros. ламбдацизм łac. lambdacismus (z grec. lambdakismos ‘nieprawidłowe używanie dźwięku l ’, od grec. λ /lambda/...

 • LAMBDACISMUS

  zob. LAMBDACYZM

 • LABIOGRAFIA

  Fotografowanie układu warg podczas wypowiadania poszczególnych głosek lub wyrazów. Do tworzenia labiogramów można wykorzystywać zamiast fotografii grafikę komputerową. Pierwszy w Polsce program komputerowy Rentgenogramy, palatogramy, labiogramy...

 • KYNOTERAPIA

  zob. DOGOTERAPIA

 • KULTUROTERAPIA

  zob. ARTTERAPIA

 • KULTURA ŻYWEGO SŁOWA

  zob. SZTUKA ŻYWEGO SŁOWA

 • KULTURA SŁOWA

  Instytucjami, których celem jest działalność na rzecz upowszechniania kultury języka/słowa, są m.in.: Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (PAN), Towarzystwo Kultury Języka (jego organem jest „Poradnik Językowy”),...

 • KULTURA JĘZYKA

  Instytucjami, których celem jest działalność na rzecz upowszechniania kultury języka/słowa są m.in.: Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (PAN) , Towarzystwo Kultury Języka (jego organem jest „Poradnik Językowy”),...

 • KRZYWA PROGOWA

  zob. AUDIOGRAM

 • KRZYWA POWIETRZNA

  zob. AUDIOGRAM

 • KRZYWA KOSTNA

  zob. AUDIOGRAM

 • KRYTERIA POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ

  ang. criteria of linguistic correctness , niem. Kriterien der sprachlichen Korrektheit , fr. critères de correction linguistique , ros. критерии правильности речи Zbiór elementów weryfikujących zgodność danej formy językowej z normą. Ocenie normatywnej...

 • KRYTERIA KLASYFIKACYJNE DYZARTRII

  Kryteria stanowiące podstawę typologii dyzartrii: kliniczne, lokalizacyjne, etiologiczne, wieku zachorowania, nasilenia zaburzeń. Kryterium kliniczne, nazywane też objawowym lub percepcyjnym, odwołuje się do dominujących symptomów zaburzenia, które są...

 • KRYCIE GŁOSU

  zob. KRYCIE DŹWIĘKU

 • KRYCIE DŹWIĘKU

  /KRYCIE GŁOSU/ Pierwsze znaczenie tego terminu odnosi się przede wszystkim do muzyki w warstwie dźwiękowej. Jest to zagłuszanie, przykrywanie czy raczej maskowanie jednego dźwięku przez inny dźwięk lub szmer. Oczywiste jest, że dźwięk zagłuszany ma...

 • KRÓTKIE WĘDZIDEŁKO JĘZYKA

  zob. ANKYLOGLOSJA

 • KOROWE ZABURZENIA SŁUCHOWE

  zob. AGNOZJA SŁUCHOWA

 • KOPROLALIA

  z gr. kόpros ‘kał’, ‘nawóz’, gnój’, ‘plugastwo’; laliά ‘ gadanina’; łac. coprolalia ; ang. coprolalia Obsesyjne, niepohamowane używanie w miejscach publicznych słów lub wyrażeń uznawanych za społecznie niedopuszczalne (nieprzyzwoitych, wulgarnych, o...

 • KOORDYNACYJNA NIEDOMOGA GŁOSOWA

  zob. FONASTENIA

 • KOŃCÓWKA

  ang. ending , niem. Flexionsendung , fr. desinence , ros. окончание końc-ówka (od koniec ) Końcowy morfem formy fleksyjnej. W języku polskim jest to najczęstszy typ morfemu fleksyjnego, występujący po temacie fleksyjnym, tak jak w formie pomyłka ,...

 • KONTEKST W KOMUNIKACJI

  zob. KONTEKST KOMUNIKACYJNY

 • KONTEKST KOMUNIKACYJNY

  /KONTEKST W KOMUNIKACJI/ Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje kontekstu komunikacyjnego: Kontekst językowy, który bywa przez językoznawców nazywany właściwym, oznacza językowe otoczenie danego elementu, a więc inne słowa, wyrażenia czy zdania z...

 • KONIUGACJA

  ang. conjugation , niem. Konjugation , fr. conjugaison , ros. Спряжéние łac. coniugatio ‘sprzęganie się, połączenie, zmieszanie czegoś’, w gramatyce – odmiana czasowników Jeden z dwóch typów fleksji (obok deklinacji). Dotyczy odmiany leksemów...

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  ang. interpersonal communications łac. communicatio ‘użyczenie, doniesienie, łączność, rozmowa’; communico ‘uczynić wspólnym, łączyć’; communio ‘uczestnictwo, wspólność’; munio ‘murować, wznosić, torować, obwarować, czynić bezpiecznym’ Komunikacja to...

 • KOMUNIKACJA

  Komunikację definiuje się albo jako wymianę informacji za pomocą znaków między istotami żyjącymi (ludźmi, zwierzętami), a także między ludźmi i maszynami (w szerszym znaczeniu), albo jako porozumiewanie się ludzi za pomocą środków językowych lub...

 • KOMPUTERY MAINFRAME

  zob. KOMPUTER

 • KOMPUTER OSOBISTY

  zob. KOMPUTER

 • KOMPUTER

  /KOMPUTER OSOBISTY, SERWER, KOMPUTER MAINFRAME/ ang. computer łac. computare ‘liczyć’ Urządzenie (obecnie elektroniczne) służące do przetwarzania informacji, którą można przedstawić za pomocą cyfr lub sygnału liniowego. Przetwarzanie informacji w...

 • KOMPETENCJA PRAGMATYCZNA

  zob. KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA

 • KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA

  /KOMPETENCJA PRAGMATYCZNA/ ang. communicative competence łac. competentia ‘odpowiedniość, zgodność’, communicare ‘dzielić, brać udział’, communis ‘wspólny, powszechny, ogólny, pospolity’ Twórcą pojęcia jest amerykański socjolingwista Dell Hymes, który...

 • KOMPETENCJA JĘZYKOWA

  ang. language acquisition device – LAD łac. competentia ‘odpowiedniość, zgodność’ Termin wprowadzony przez Noama Chomsky’ego, twórcę gramatyki transformacyjno-generatywnej, na określenie wrodzonego mechanizmu, który tkwi w umysłach osób posługujących...

 • KOMPETENCJA FONOLOGICZNA

  ang. phonological competence W teorii Stanisława Grabiasa kompetencja fonologiczna jest rodzajem kompetencji językowej (obok kompetencji morfologicznej i składniowej); o kompetencji fonologicznej decyduje tkwiący w umyśle człowieka pełny zasób...

 • KOMPENSACJA ARTYKULACYJNA

  /ARTYKULACYJNA KOMPENSACJA/ Zastąpienie jednego ruchu artykulacyjnego przez inny, który daje efekt dźwiękowy podobny do tego, jaki jest wytwarzany przez ruch poprzedni. W wymowie francuskiej [æ], artykułowanej najczęściej jako samogłoska przednia,...

 • KODYFIKACJA

  Nadanie normie językowej mocy obowiązującej przez sformułowanie, zapisanie i zatwierdzenie konkretnych zaleceń przez ciało oficjalne lub posiadające autorytet w danej społeczności językowej. Klasycznym przykładem kodyfikacji jest formułowanie, na...

 • KLONUS

  W neurologii – ciąg mimowolnych skurczów włókien mięśniowych, wywołanych przez nagłe rozciąganie mięśnia. Klonusy są charakterystyczne dla zespołu piramidowego . Zawsze są wywołane na drodze odruchowej (są wynikiem znacznego wygórowania odruchu ) oraz...

 • KLITYKI

  zob. WYRAZY ATONICZNE

 • KLASYFIKACJA JĄKANIA

  zob. TYPY JĄKANIA

 • KLASYFIKACJA ANGLE'A

  ang. Angle’s classification , niem. die klassifikation nach Angle Klasyfikacja opisująca wzajemne relacje zębów górnego i dolnego łuku. Przyjmuje się w niej, że pierwsze zęby trzonowe górne (szóstki) mają niezmienną pozycję i mogą stanowić wzorzec do...

 • KCIUK PRZYWIEDZIONY

  zob. KCIUK KOROWY

 • KCIUK KOROWY

  /KCIUK PRZYWIEDZIONY/ Objaw ten związany jest z uszkodzeniem nadrzędnego systemu kontroli ruchu. U dziecka obserwuje się wówczas trudności w otwieraniu dłoni, a kciuk stale spoczywa nieruchomo w poprzek dłoni. Jest to postrzegane jako uszkodzenie...

 • KATEGORIA SŁOWOTWÓRCZA

  ang. word-formation category , niem. Kategorie der Wortbildung , ros. cловоoбразовательная категория łac. categoria (z grec. kategoria , kategoros ‘ujawniający publicznie, oskarżający’; słow-o-twór-czy – od słowo i tworzyć ) Jednostka systemu...

 • KATEGORIA MORFOLOGICZNA

  zob. KATEGORIA FLEKSYJNA

 • KATEGORIA LEKSYKALNA

  ang. lexical category z gr. kategoria ‘sąd, orzeczenie’, z łac. leksis ‘wyraz’ Jedna z dających się wyróżnić kategorii językowych, tj. zbiorów elementów pełniących tę samą funkcję w systemie językowym. Jako kategoria syntaktyczna (w gramatyce...

 • KATEGORIA JĘZYKOWA

  ang. linguistic category , niem. linguistische Kategorie , fr. cat ѐgorie linguistique , ros. языковая категория łac. categoria (z gr. kategoria , kategoros ‘ujawniający publicznie, oskarżający’); język-owy W szerokim znaczeniu termin kategoria...

 • KATEGORIA GRAMATYCZNA

  ang. grammatical category , niem. grammatische Kategorie , fr. cat ѐ gorie grammaticale , ros. грамматическая категория łac. categoria (z gr. kategoria , kategoros ‘ujawniający publicznie, oskarżający’); gramatycz-ny Element systemu gramatycznego...

 • KATEGORIA FLEKSYJNA

  /KATEGORIA MORFOLOGICZNA/ ang. inflectional/grammatical category , niem. Flexionskategorie, grammatische Kategorie , fr. cat ѐ gorie de flexion , cat ѐ gorie grammaticale , ros. флективная категория łac. categoria (z gr. kategoria , kategoros...

 • KARMIENIE PIERSIĄ

  zob. KARMIENIE NATURALNE

 • KARMIENIE NATURALNE

  /KARMIENIE PIERSIĄ/ ang. breast-feeding Karmienie pokarmem kobiecym. Tę formę karmienia noworodków i niemowląt jako optymalną zaleca wiele instytucji i organizacji, m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz...

 • KAMERTON

  /DIAPAZON/ Przyrząd wykonany ze stali niehartowanej, który służy do ustalenia stroju, czyli dostrojenia instrumentów muzycznych. Ma również zastosowanie w odniesieniu do głosu ludzkiego. Wynaleziony został przez lutnistę i trębacza Korony Brytyjskiej,...

 • KALIGRAFIA

  ang. calligraphy grec. kalligraphia Sztuka pięknego i wyraźnego pisania; pismo kaligraficzne, czytelne, staranne. Kaligrafia – jako sztuka pięknego pisania i odrębny gatunek artystyczny – powstała i rozwinęła się w Chinach. W krajach Dalekiego Wschodu...

 • KAKUMINALNOŚĆ

  zob. RETROFLEKSJA

 • KAKOGRAFIA

  ang. cacography grec. kakos ‘zły’, grapho ‘piszę’ Termin wprowadzony do polskiej logopedii przez Leona Kaczmarka dla oznaczenia zaburzeń substancji graficznej tekstu pisanego. W korelacyjnej klasyfikacji zaburzeń słownego i pisemnego porozumiewania się...

 • KADENCJA

  ang. falling intonation , declination śrdw.łc. cadentia ‘upadek’ Intonacja o kierunku opadającym. Cechuje się wyraźnym spadkiem częstotliwości podstawowej w obrębie ostatniego wyrazu frazy. Szczególnie nacechowany znaczeniowo jest końcowy odcinek...

 • JĘZYK PRZEDMIOTOWY

  /JĘZYK PIERWSZEGO STOPNIA/ ang. objective language z łac. objectum ‘przedmiot widzialny, coś w zasięgu wzroku’, lingua ‘język’ Język służący do opisu zjawisk pozajęzykowych, np. język fizyki czy biologii. Język naturalny można uznać za język...

 • JĘZYK PIERWSZEGO STOPNIA

  zob. JĘZYK PRZEDMIOTOWY

 • JĘZYK PIASTUNEK

  zob. MOWA SKIEROWANA DO DZIECKA

 • JĘZYK NIANIEK

  zob. MOWA SKIEROWANA DO DZIECKA

 • JĘZYK MATEK

  zob. MOWA SKIEROWANA DO DZIECKA

 • JĘZYK DZIECIĘCY

  zob. MOWA SKIEROWANA DO DZIECKA

 • JĘZYK

  System znaków prymarnie dźwiękowych, wtórnie pisanych, służący do porozumiewania się w obrębie danej społeczności. Język jest tworem społecznym – wspólnym wszystkim członkom danej społeczności (nazywanej społecznością językową), w przeciwnym bowiem...

 • JĘZYCZKOWY

  zob. UWULARNY

 • JĘZYCZEK PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO

  zob. UVULA

 • JĘZYCZEK

  zob. UVULA

 • JĄKANIE WTÓRNE

  Termin stosowany: 1) w lingwistycznej klasyfikacji jąkania – jąkanie, w którym, poza powtarzaniem, pojawia się przeciąganie oraz blokowanie umiejscowione w różnych odcinkach wypowiedzi; 2) w podejściu psychologicznym – chroniczna postać jąkania...

 • JĄKANIE TRAUMATYCZNE

  Kwalifikowane również jako rodzaj jąkania psychologicznego lub jako jąkanie nerwicowe. Pojawia się niezależnie od wieku pacjenta, wskutek bardzo silnego negatywnego przeżycia. Rozpoczyna się najczęściej od mutyzmu lub afonii, a następnie przechodzi w...

 • JĄKANIE SIĘ BARDZIEJ PŁYNNE

  /MODYFIKOWANIE SPOSOBU JĄKANIA SIĘ / ang. stutter/stammer more fluently ; stuttering/stammering modification/management (SM) ang. stuttering/stammering ‘jąkanie’ Za twórcę podejścia modyfikowania sposobu jąkania się uznaje się Charlesa Van Ripera,...

 • JĄKANIE SAMOISTNE

  zob. JĄKANIE ROZWOJOWE

 • JĄKANIE ROZWOJOWE

  /JĄKANIE FUNKCJONALNE, JĄKANIE SAMOISTNE/ Najczęściej występujący rodzaj jąkania, który pojawia się w dzieciństwie, przeważnie w wieku przedszkolnym, na podłożu wieloczynnikowym. Między 3. a 5. rokiem życia dziecko ma jeszcze nieukończony ogólny rozwój...

 • JĄKANIE ORGANICZNE

  Termin wprowadzony, obok terminu jąkanie czynnościowe (funkcjonalne) , w latach 50. XX wieku przez Aleksandrę Mitrinowicz-Modrzejewską. Oznaczono nim osobną jednostkę chorobową, rzadką postać zaburzenia mowy, występującą jako objaw towarzyszący afazji...

 • JĄKANIE NEUROLOGICZNE

  Rodzaj jąkania nabytego. Ma charakter organiczny, jest spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (np. urazem głowy, nowotworem, zażywaniem narkotyków). Może współwystępować z innymi zaburzeniami mowy, np. afazją lub dyzartrią. Zazwyczaj ma...

 • JĄKANIE NERWICOWE

  Kwalifikowane niekiedy jako jąkanie psychologiczne lub jego rodzaj. Uwarunkowane oddziaływaniem czynników nerwicogennych. Pojawia się niezależnie od wieku pacjenta, wskutek nagłej, szokowej reakcji w momencie przeżywania nasilonego stresu. Początki...

 • JĄKANIE NABYTE

  Może pojawić się na podłożu neurologicznym (jąkanie neurologiczne) lub psychologicznym (jąkanie nerwicowe, jąkanie traumatyczne). Współwystępuje z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (i innymi zaburzeniami spowodowanymi tą samą etiologią, w tym...

 • JĄKANIE FUNKCJONALNE

  zob. JĄKANIE ROZWOJOWE

 • JĄKANIE CZYNNOŚCIOWE

  Termin wprowadzony, obok terminu jąkanie organiczne , w latach 50. XX wieku przez Aleksandrę Mitrinowicz-Modrzejewską. Jąkanie czynnościowe jest następstwem zmian czynnościowych w centralnym układzie nerwowym, które wpływają na ruchowe mechanizmy...

 • JABŁONKOWANIE

  /SIAKANIE, SZIAKANIE/ Zjawisko to polega na wymienieniu szeregów podniebiennego ś , ź , ć , dź i dziąsłowego sz , ż , cz , dż ([š], [ž], [č], [ǯ]) na szereg dziąsłowy miękki szi , żi , czi , dżi ([š’], [ž’], [č’], [ǯ’]). Wymowa typu sziano , żito ,...

 • ISTOTNIE NIŻSZA SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

  zob. OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (ORM)

 • IRONIA

  Ukryta drwina, złośliwość w wypowiedzi pozornie akceptującej. Wyrażenie nie wprost znaczenia stojącego w sprzeczności z dosłownym sensem wypowiedzi sygnalizowane jest niekiedy przez ton głosu, intonację, mimikę (np. wyrażona poważnym tonem pochwała...

 • IPA

  zob . MIĘDZYNARODOWY ALFABET FONETYCZNY

 • INTUICJA JĘZYKOWA

  zob. POCZUCIE JĘZYKOWE

 • INTONACJA ZDANIA

  zob. MELODIA ZDANIA

 • INTONACJA GŁOSU

  ang. voice intonation łac. intonare ‘grzmieć, rozbrzmiewać, wołać’ Oznacza powstawanie głosu w krtani pod wpływem drgań fałdów głosowych. Właściwą intonację warunkuje odpowiednia budowa i sprawność funkcjonalna układu oddechowego oraz krtani. Wyróżnia...

 • INTONACJA

  ang. intonation łac. intonare ‘grzmieć, rozbrzmiewać, wołać’ Definicje intonacji cechuje duża różnorodność. Intonacja w wąskim rozumieniu bywa określana jako zmiany parametru częstotliwości podstawowej (F 0 ) wywołujące percepcyjne wrażenie modulacji...

 • INTERPRETACJA TEKSTU MÓWIONEGO

  zob. ROZUMIENIE MOWY

 • INTERAKCYJNA METODA TERAPII JĄKANIA WCZESNODZIECIĘCEGO

  zob. PALIN PCI

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA

  ang. Sensory Integration łac. integratio ‘składanie całości’, sensorium ‘organ czucia’ Twórczynią podstaw teorii integracji sensorycznej jest Anna Jean Ayres (1920–1988), doktor psychologii i terapeuta zajęciowy. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie...

 • INNOWACJA W JĘZYKU

  /INNOWACJA JĘZYKOWA/ Nowy element języka. Innowacje mogą obejmować wszystkie działy językoznawstwa – fonetykę, fonologię, morfologię, składnię (nowy wyraz, wyrażenie, forma gramatyczna, znaczenie, konstrukcja składniowa). Przykładem innowacji...

 • INNOWACJA JĘZYKOWA

  zob. INNOWACJA W JĘZYKU

 • INFANTYLIZM

  Brak dojrzałości psychicznej, intelektualnej, emocjonalnej itp., zatrzymanie się na poziomie rozwojowym dziecka. Infantylizm w języku najczęściej oznacza używanie słów lub sformułowań nieprzystających do wieku i pozycji człowieka, np. nadużywanie...

 • IMIĘ WŁASNE

  zob. NAZWA WŁASNA

 • IMIĘ POSPOLITE

  zob. NAZWA POSPOLITA

 • HOTENTOTYZM

  zob. DYSLALIA CAŁKOWITA


Rezultaty wyszukiwania 901 - 1000 z 1000