MANUAL ABILITY CLASSIFICATION SYSTEM (MACS)

System klasyfikacji zdolności manualnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 4. do 18. roku życia. W ocenie możliwości dziecka bierze się pod uwagę samodzielnie podejmowane czynności manualne, ze szczególną uwagą traktując posługiwanie się przez nie przedmiotami, które są w jego zasięgu. W skali tej wyodrębniono pięć poziomów. Przypisanie dziecka do danego poziomu opiera się na subiektywnej ocenie inicjowanej przez nie czynności, podczas której posługuje się ono przedmiotami. Należy także wziąć pod uwagę ewentualną konieczność udzielenia dziecku pomocy lub dostosowania sprzętów, by mogło się nimi posługiwać w codziennych czynnościach.

  • Poziom I – dziecko łatwo i skutecznie posługuje się przedmiotami, objawy zaburzeń są niewielkie i nie ograniczają niezależności dziecka w wykonywaniu codziennych czynności.
  • Poziom II – dziecko posługuje się większością przedmiotów, ale z nieco ograniczoną jakością i/lub szybkością wykonywania danej czynności. Może także unikać pewnych czynności bądź wykonywać je w sposób swoisty. Zazwyczaj nie ogranicza to jednak niezależności dziecka w codziennych czynnościach.
  • Poziom III – dziecko wolno i z trudem posługuje się przedmiotami, wymaga pomocy, aby podjąć daną czynność lub podejmuje tylko czynność wcześniej dostosowaną do swoich możliwości; możliwe jest wykonanie pewnych czynności samodzielnie, ale dotyczy to czynności wcześniej wyuczonych.
  • Poziom IV – dziecko posługuje się w sposób ograniczony przedmiotami łatwymi do używania i tylko w dostosowanych sytuacjach; wymaga ciągłego wsparcia i/lub dostosowanego sprzętu.
  • Poziom V – dziecko nie posługuje się przedmiotami i ma poważnie ograniczoną zdolność wykonywania nawet prostych czynności życia codziennego.

Skala zawiera także opis różnic między poszczególnymi poziomami, który umożliwia dokładne zaklasyfikowanie danego dziecka.

Literatura:

E. Gajewska: Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu dziecięcym, [w:] „Neurologia Dziecięca” 2009, vol. 18, nr 35, s. 67–72.

Fizjoterapia w pediatrii, red. W. Kuliński, K. Zeman, Warszawa 2012.

Manual Ability Classification System, 2005 [online], [dostęp: 28.09.2013]. Dostępny w Internecie: [http://www.fizjoterapia.ump.edu.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=43&func=startdown&id=52]