• ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA DZIECKA

  /DZIECIĘCA ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA, DZIECIĘCA ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKA/ ang. linguistic awareness, language awareness , niem. Sprachbewusstein, ros. языковоe сознание Pojęcie rozumiane wieloznacznie. Temat licznych dyskusji toczących się na gruncie różnych...

 • ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA

  ang. linguistic awareness łac. lingua ‘język’; st.-germ. war / wer ‘czuwać, pilnować się’ Poczucie społecznych norm językowych umożliwiające wybór środków językowych ze względu na określone cele komunikacyjne oraz formułowanie sądów na temat języka i...

 • ŚWIADOMOŚĆ FONOLOGICZNA

  ang. phonological awareness Świadomość fonologiczna jest definiowana jako: rodzaj świadomości metajęzykowej – procesu metapoznawczego (refleksja percepcyjna dotycząca poziomu fonologicznego języka), podtyp świadomości językowej (zdolności do...

 • ŚRÓDGŁOS

  Niepoczątkowa i niekońcowa część złożonego fonologicznie elementu językowego, np. wyrazu. Literatura: L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia , Kraków 1995.

 • ŚRODKOWOJĘZYKOWY

  zob. PALATALNY

 • ŚRODKI RETORYCZNE

  grec. rhetorike ‘sztuka przekonywania, wymowy’ Stosowane w ramach elokucji – działu retoryki zajmującego się celowym i odpowiednim do myśli użyciem słów. Służą także argumentacji, zwiększając funkcjonalność tekstu. Można je podzielić na tropy i figury...

 • SZYBKOŚĆ MÓWIENIA

  zob. TEMPO MÓWIENIA

 • SZTUKA ŻYWEGO SŁOWA

  /KULTURA ŻYWEGO SŁOWA/ Stanowi element kultury języka. Dotyczy języka mówionego: sprawności technicznej mówcy, kwestii estetyki wygłaszanego tekstu oraz umiejętności klarownego i sugestywnego przekazu treści. Na sztukę żywego słowa składa się również...

 • SZIAKANIE

  zob. JABŁONKOWANIE

 • SYSTEM KLASYFIKACJI FUNKCJI MOTORYKI DUŻEJ

  ang. Gross Motor Function Classification System – GMFCS Wystandaryzowana skala służąca klasyfikowaniu stopnia niepełnosprawności ruchowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest to test bazujący na ocenie ruchu, który inicjuje samo dziecko, ze...

 • SYSTEM JĘZYKOWY

  /STRUKTURA JĘZYKA/ ang. language system , niem. Sprachsystem , fr. syst é me de langage , ros. языковая система grec. systema ‘zorganizowana całość’; język-owy Pojęcie języka przedstawianego jako zorganizowana całość. W takim ujęciu język nie jest...

 • SYNTAKTYKA

  zob. SKŁADNIA

 • SYNTAKTYCZNE SŁOWO

  zob. LEMMA

 • SYNAPTOGENEZA

  ang. synaptogenesis P roces tworzenia się sieci neuronalnej. Układ nerwowy człowieka tworzy się i doskonali począwszy od 3 tygodnia życia płodowego. W jego rozwoju wyróżnia się następujące etapy: 1. tworzenie się prekursorów komórek nerwowych i...

 • SYMBOLE PROZODYCZNE

  zob. SUPRASEGMENTALNE SYMBOLE

 • SYMBOLE BLISSA

  ang. Blissymbols or Blissymbolics Nazwa systemu alternatywnego porozumiewania się, w którym słowa przedstawione są w postaci rysunku. Zamiarem twórcy było zbudowanie systemu graficznego, który mógłby być stosowany przez uczestników międzynarodowych...

 • SYGMATYZM ŚWISZCZĄCY

  zob. SEPLENIENIE ŚWISZCZĄCE

 • SYGMATYZM NOSOWY

  zob. SEPLENIENIE NOSOWE

 • SYGMATYZM LATERALNY

  zob. SEPLENIENIE BOCZNE

 • SYGMATYZM LARYNGALNY

  zob. SEPLENIENIE KRTANIOWE


Rezultaty wyszukiwania 241 - 260 z 1000