SŁOWO

Termin współcześnie używany jako synonim wyrazu, natomiast w starej tradycji terminologicznej był to synonim czasownika. Wyraz jest najważniejszą obok zdania jednostką językową, która służy do przekazywania informacji za pomocą środków językowych. Jest najmniejszą znaczącą jednostką językową, wykazującą względną samodzielność składniową, oznaczającą albo jednostkę systemu słownikowego języka, albo element tekstu. Jest to termin wieloznaczny, którego definicja zależna jest od płaszczyzny językowej, dla której pojęcie wyrazu ma być definiowane, np. wyraz ortograficzny to ciąg liter między dwoma spacjami, wyraz słownikowy, czyli leksem, to element systemu słownikowego, natomiast wyraz tekstowy to element tekstu, jednostka języka, której pozycja w tekście jest zmienna w stosunku do innych elementów (wyrazów) tego tekstu.

Literatura:

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa 1998.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.