KOMUNIKACJA

Komunikację definiuje się albo jako wymianę informacji za pomocą znaków między istotami żyjącymi (ludźmi, zwierzętami), a także między ludźmi i maszynami (w szerszym znaczeniu), albo jako porozumiewanie się ludzi za pomocą środków językowych lub niejęzykowych (w węższym znaczeniu).

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.