REDUPLIKACJA

ang. reduplication, fr. réduplication, niem. Reduplikation, Verdoppelung, ros. редупликация, повтор, удвоение

łac. reduplicatio  ‘powtórzenie’

Powtórzenie, w bezpośredniej odległości czasowej, określonych jednostek  językowych, np. sylaby, wyrazu lub jego części. Reduplikację można rozpatrywać jako universalium językowe, czyli cechę wspólną wszystkim językom świata. Stanowi ona bardzo  żywotną  kategorią  słowotwórczą i jest istotnym zjawiskiem w komunikacji językowej.  W  językach  europejskich europejskich  reduplikacja  pełni  przede  wszystkim funkcję ekspresywną. Składają  się  na nią przede wszystkim wyrazy  dziecięce  (np.  mama,  baba, lulu, bobo, dada, koko)  i  onomatopeje  (np.  hau-hau,  puk-puk).

 Proces reduplikacji pełni niezwykle ważną rolę w przyswajaniu języka przez dziecko, szczególnie w pierwszym (od ok. 25 tygodnia) i drugim roku życia. Jest on szczególnie ważny w okresie gaworzenia, polegającym na wypowiadaniu sekwencji tych  samych  sylab, np. dadada…, bababa…, tatata... Powtarzanie przez dziecko sylab otwartych, najczęściej o kanonicznej strukturze CV (łac. vocalis = samogłoska, consonans = spółgłoska) nazywa się gaworzeniem reduplikacyjnym, powtarzalnym. Zjawisko powtarzania ciągu różnych sylab  określa się gaworzeniem konkatenacyjnym (łac. concatenatio ‘związanie łańcuchem’). Ten typ gaworzenia odnotowuje się zwykle około 10 miesiąca życia.

Reduplikacji w dość dużym nasileniu występuje  u dzieci w drugim roku życia, kiedy zaczynają pojawiać się u nich pierwsze wyrazy,  tzw. wyrazy dziecięce (nursery-words), które  najczęściej zbudowane są przede wszystkim z reduplikowanych sylab. Często w tym okresie rozwoju języka dziecka jeden z członów reduplikacji jest dokładnym powtórzeniem części wyrazu wyjściowego, np. cucu < cukierek, koko  <  kotek, pipi < kupi.  W takich przypadkach mówi się o reduplikacji  regresywnej.  W początkowych fazach rozwoju mowy reduplikacja może dotyczyć nawet 50% wyrazów używanych przez dziecko. Jest ona istotnym elementem w opanowywaniu wymowy. Powtarzanie jest bowiem podstawową formą ćwiczenia artykulacji różnorodnych ciągów głosek, które prowadzą do umiejętności wymawiania wyrazów o coraz bardziej skomplikowanej budowie.  Reduplikację, obok m. in. opuszczania wygłosowych i nagłosowych spółgłosek, opuszczania nieakcentowanych sylab, redukcji grup spółgłoskowych, można zaliczyć do procesów, które są wspólne dla dzieci (przede wszystkim w wieku od 18 do 24 miesiąca życia) nabywających różne języki. W miarę dorastania dziecka liczba  używanych  wyrazów  reduplikowanych  zdecydowanie  maleje.  Pod koniec drugiego roku życia stanowią one około 10% wszystkich wyrazów z jego czynnego leksykonu. 

Pierwsze wyrazy, których używają dorośli w kontakcie z małymi dziećmi, tzw. wyrazy języka nianiek,  mają także niezwykle prostą konstrukcję fonetyczną. Głoski wchodzące w ich skład należą najczęściej do łatwych artykulacyjnie, same wyrazy zaś zbudowane są zwykle z dwóch sylab, często reduplikowanych (CVCV), z akcentem na każdej z nich, np. dada ‘spacer’, lulu ‘spać, spanie’ itp. Zdaniem rodziców tego typu wyrazy są lepiej przez dzieci odbierane, rozumiane a także są łatwiejsze do wymówienia. Wprowadzanie ich do systemu leksykalnego dziecka ma więc charakter jednoznacznie dydaktyczny, choć z pewnością nie zawsze przez opiekunów uświadamiany.

Z procesem reduplikacji można się zetknąć także u osób z zaburzeniami mowy, np. u chorych z afazją: poma-gagam ‘pomagam’, mammama ‘mama’, ogururek ‘ogórek’, dale-leko ‘daleko’, nazyvava ‘nazywa’, kačkaka ‘kaczka’.

Za  prekursora  badań  nad reduplikacją uznaje  się  niemieckiego  językoznawcę Augusta  F.  Pott’a, który w pracy „Doppelung  (Reduplikation,  Gemination)… ” (1862),   przedstawił bardzo  bogaty  materiał  obejmujący reduplikacje z  różnych  języków. Analizowane przez niego zagadnienia okazały się bardzo interesujące dla kolejnych pokoleń językoznawców. Aktualnie zgromadzona  przez  Department  of  Linguistics  na  Uniwersytecie  w  Grazu (Austria) bibliografia poświęcona reduplikacji liczy ok. 2500 pozycji (zob. Graz database on reduplication - http://reduplication.uni-graz.at).

Literatura:


D. Antoniak: Reduplikacje jako uniwersalium językowe, Investigationes Linguisticae, vol. XII, Poznań 2005,  s. 1-16; P. Łobacz: P., 2005, Prawidłowy rozwój mowy dziecka, w: Podstawy neurologopedii – podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005, 231-268; J. Fee, D. Ingram:  Reduplication as a strategy of phonological development, Journal of Child Language 1982. v. 9, 41-54; M. Zarębina: Rozbicie systemu językowego w afazji (na materiale polskim), Prace Komisji Językoznawstwa nr 35, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973;  W. Dressler et al.: Reduplication in Child Language. In Bernhard Hurch (ed.) Studies on Reduplication. (Empirical Approaches to Language Typology 28). Berlin 2005, 455-474.