RELATYWIZM JĘZYKOWY

Teoria zakładająca nieograniczone i nieprzewidywalne zróżnicowanie języków. Myśl tę reprezentowali strukturaliści, zwłaszcza amerykańscy, przeciwstawiając się rozmaitym koncepcjom gramatyki uniwersalnej. Klasycznym przykładem relatywizmu językowego jest hipoteza Sapira–Whorfa. Zdaniem Franza Boasa i jego następców zakładanie, że jakiś nieznany język, który zaczynamy badać (np. język jakiegoś plemienia Indian amerykańskich), ma strukturę podobną do łaciny czy innego języka indoeuropejskiego, jest niewłaściwe już choćby z tego powodu, że nie jest płodne metodologicznie, gdyż badacz powinien być otwarty na nowe fakty i nowe struktury.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.