PROZODEM

od prozodia, na wzór terminu fonem

Termin oznaczający w teorii fonologicznej Nikołaja Trubieckiego elementarną jednostkę (sylabę lub morę) będącą nosicielem cech prozodycznych.

Literatura:

R. Laskowski: Prozodem, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 467.

N.S. Trubiecki: Podstawy fonologii, Warszawa 1970.