PAUZA LOGICZNA

ang. logical pause

z gr. logikos ‘zgodny z rozumowaniem’, pausis ‘zatrzymanie się, zaprzestanie’

Pauza, która służy skoncentrowaniu uwagi odbiorcy na występujących po niej wyrazach (inaczej: cezura, średniówka) lub wyodrębnia z wypowiedzi struktury składniowe (pauza składniowo-logiczna). Cezura jako środek ekspresji sygnalizuje zaangażowanie w stosunku do tekstu mówionego. Pauza składniowo-logiczna pełni funkcję delimitacyjną, tzn. sygnalizuje granice jednostek składniowych w tekście mówionym, i zaliczana jest (obok intonacji oraz akcentów logicznych) do zbioru konwencjonalnych środków prozodycznych.konwencjonalnych środków prozodycznych.

Literatura:

O. von Essen: Fonetyka ogólna i stosowana, Warszawa 1967.

K. Pisarkowa: Składnia rozmowy telefonicznej, Wrocław 1975.

S. Śniatkowski: Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków 2002.