AFAZJA ALZHEIMEROWSKA

ang. Alzheimer aphasia

nazwa odimienna

Zaburzenia językowe występujące w przypadku otępienia alzheimerowskiego, w literaturze polskiej ujmowane w postaci następującego rejestru objawów wiodących:

  • długie pauzy na początku zdań i na granicy między zdaniami, niekończenie fraz, zjawisko „na końcu języka”, autopoprawki,

  • w późniejszym okresie uproszczenie syntaktyki, parafazje semantyczne, zaburzenia nazywania (jeżeli są, to wynikają nie z zaburzeń percepcji, ale są pochodzenia semantycznego),

  • w zakresie fluencji (badanej przy użyciu testu gotowości słowa, przez niektórych traktowanego jako przesiewowy) chorym łatwiej jest wymieniać słowa w kategoriach semantycznych niż formalnych, pacjenci częściej używają nazw nadrzędnych niż podrzędnych,

  • następuje utrata kontroli nad wypowiedzią, zanika logika wywodu, pojawiają się dygresje i zmyślenia,

  • w klasycznej postaci choroby Alzheimera nie występuje zaburzenie wzorca ruchowego słowa,

  • stosunkowo długo zachowana jest umiejętność pisania i czytania.

Powyższy rejestr jest wyrazem odstąpienia od przypisywania osobom z otępieniem alzheimerowskim – na zasadzie podobieństwa, które może być pozorne – znanych typów afazji, wyodrębnionych w przypadku ogniskowych uszkodzeń mózgu. W ten sposób objawy zaburzeń mowy w otępieniu alzheimerowskim ujęła Elżbieta Łuczywek na podstawie ustaleń płynących z badań zachodnich, nie posługując się jednak terminem afazja alzheimerowska. W późniejszym czasie termin ten pojawił się na gruncie neuropsychologii, lecz nadal pozostał kontrowersyjny. Przywołuje go Anna Herzyk, wskazując na podobieństwo między wczesnymi zaburzeniami językowymi w chorobie Alzheimera a określonymi rodzajami afazji oraz na analogie dotyczące korelacji neuroanatomicznych, ale zwracając zarazem uwagę na odmienność neurodynamiki przebiegu objawów.

W literaturze zachodniej zaburzenia językowe w otępieniu alzheimerowskim są referowane jako afazja alzheimerowska, często w rozumieniu: nowy typ afazji, tak jak jest to wyrażone w samej nazwie wyróżniającej określoną grupę chorych (Ronald F. Zec). Termin ten jednak nie spotyka się z powszechną akceptacją. W opinii Kathryn A. Bayles i Alfreda W. Kaszniaka silnym argumentem przeciw takiemu terminowi jest duża różnorodność zachowań językowych w populacji osób z otępieniem alzheimerowskim. Ponadto tego rodzaju termin oznacza możliwość mnożenia analogicznych terminów dla nazwania zaburzeń językowych w przypadkach innych chorób otępiennych: Alzheimer’s aphasia obok Huntington’s aphasia, Pick’s aphasia, Parkinson’s aphasia, co wydaje się bezcelowe.

Literatura:

K.A. Bayles, A.W. Kaszniak: Communication and cognition in normal aging and dementia, Boston 1987.

A. Domagała: Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera, Lublin 2007.

A. Herzyk: Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Warszawa 2005.

E. Łuczywek: Zaburzenia aktywności poznawczej osób w późnym wieku. Problemy demencji, [w:] Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka: z perspektywy neuropsychologii klinicznej, red. A. Herzyk, D. Kądzielawa, Lublin 1996, s. 111–149.

R.F. Zec: Neuropsychological Functioning in Alzheimer’s Disease, [w:] Neuropsychology of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, eds. R.W. Parks, R.F. Zec, R.S. Wilson, Oxford 1993, s. 3–79.