WYRAZY ATONICZNE

/ATONA, KLITYKI/

ang. atonic words, clitics

grec. átonos ‘atonon, niemający akcentu’

Wyrazy, które nie mają akcentu gramatycznego. Jako wyrazy niesamodzielne akcentowo w mowie wiążą się z wyrazami ortotonicznymi, w obrębie których został zrealizowany główny akcent wyrazowy, w zestroje akcentowe. Grupę tę stanowią wyrazy krótkie – jednosylabowe lub dwusylabowe.

Wyrazy atoniczne dzieli się na proklityki, jeśli poprzedzają wyraz ortotoniczny, oraz enklityki, jeśli występują po nim. Podziału na proklityki i enklityki można dokonać, stosując kryterium formalne, związane z przynależnością klityki do danej części mowy, oraz biorąc pod uwagę czynniki znaczeniowe (wyraz o dużym znaczeniu będzie nacechowany akcentem głównym), długość wyrazu (im krótsze formy, tym większa ich tendencja do utraty akcentu głównego) i czynniki ekspresywne (na realizację akcentu wpływa tempo mowy, umiejscowienie akcentu zdaniowego, logicznego, ekspresywnego, odmiana stylistyczna wypowiedzi, umiejętności realizacyjne mówcy).

Według przynależności do danej części mowy klityki można podzielić następująco:

a) proklityki:

  • jedno- lub dwusylabowe spójniki (np. i miasto, lub cztery, albo zły),
  • przyimki (np. po drodze, za oknem, przed domem, obok biurka); w połączeniu z jednosylabowym zaimkiem lub, rzadziej, rzeczownikiem przyimek jest akcentowany i przestaje być proklityką (np. do niej, po nim, przy mnie, we dnie, na głos, na dół); akcentowanie przyimków może podkreślać kontrast znaczeniowy (np. nie przed, tylko za tobą, na stole i pod stołem),
  • przeczenie nie przed formami dwusylabowymi i złożonymi z większej liczby sylab (np. nie pój, ale nie idź),

b) enklityki:

  • zaimek zwrotny się (np. złości się, zastanów się),
  • jednosylabowe zaimki osobowe (np. powiadom go, gratuluję jej, kupią mu),
  • partykuły (np. jaki by nie był, powiedz no, napiszże),
  • ruchome końcówki czasownika pierwszej i drugiej osoby czasu przeszłego liczby mnogiej -śmy, -ście (np. uzyskaliśmy, oglądaliście),
  • morfemy -sta, -set (np. czterysta, pięćset).

Monosylaby (niebędące zaimkami i spójnikami), jeśli znajdują się przy wyrazie ortotonicznym, zachowują akcent, gdy są miejscem występowania akcentu zdaniowego, emfatycznego czy logicznego. Poza tym wykazują tendencję do proklizy lub enklizy, funkcjonując jako klityki doraźne.

Literatura:

M. Dłuska: Prozodia języka polskiego, Warszawa 1976.

T. Karpowicz: Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

W. Mańczak: Enklityki i proklityki w języku polskim, „Język Polski” 1952, z. XXXII, s. 15–24.

I. Sawicka: Fonologia, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, red. H. Wróbel, Kraków 1995, s. 105–195.

M. Steffen-Batogowa: Struktura akcentowa języka polskiego, Warszawa–Poznań 2000.