Informacje dla Autorów

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do czwartego numeru czasopisma „Przegląd Logopedyczno-Pedagogiczno-Psychologiczny”.

Na Państwa artykuły czekamy do 30 września 2023 r.

W czasopiśmie „Przegląd Logopedyczno-Pedagogiczno-Psychologiczny” publikowane są artykuły oryginalne, niepublikowane wcześniej w żadnym innym wydawnictwie.

Artykuły należy przesyłać drogą mailową na adres: czasopismo@komlogo.pl

Artykuły zostaną poddane wstępnej kwalifikacji przez Zespół Redakcyjny. Oceniana będzie oryginalność artykułu, zgodność z profilem czasopisma oraz poprawność przedstawienia zagadnienia.

Artykuł powinien zawierać następujące pozycje:

 • imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, nazwę instytucji reprezentowanej przez autora, adres e-mail,
 • streszczenie w 3-4 zdaniach,
 • artykuł właściwy zawierający wstęp, rozwinięcie, zakończenie,
 • bibliografię,
 • notkę o autorze.

Artykuły powinny być przesłane w formacie .doc lub .odt. Tekst artykułu powinien być napisany w postaci:

 • czcionka - Times New Roman,
 • wielkość czcionki - 12 pkt.
 • interlinia - 1,5 wiersza,
 • marginesy - 2,5 cm z każdej strony,
 • wcięcie w akapicie - 1,25cm,
 • wszystkie rysunki, schematy, tabele itd. powinny być ponumerowane i podpisane.

UWAGA: opisy tabeli powinny znajdować się nad tabelą, a opisy rysunków, schematów i wykresów powinny znajdować się pod nimi.

Przypisy do tekstu powinny znajdować się na dole strony.

Przykłady:

Książki:

 • Gruba J., Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania dzieci sześcioletnich, Kraków 2001, s. 33.
 • dz. cyt. s. 45 – w przypadku pozycji przywołanych na poprzednich stronach artykułu,
 • tamże, s. 45 – w przypadku pozycji przywołanej bezpośrednio powyżej.

Czasopisma:

 • Gruba J., Internetowy portal fonetyki – założenia projektu, „Poradnik językowy” 7/2011, s. 124-125.

Strony internetowe:

Na końcu tekstu należy umieścić całą bibliografię.

Autor, przesyłając tekst do publikacji, zgadza się i akceptuje warunki niniejszych postanowień.

Wszelkie kopiowanie tekstów i wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.