FARYNGOPLASTYKA

ang. pharyngoplasty

Chirurgiczny sposób pomocy pacjentowi z nosowaniem otwartym na tle strukturalnym. Jej celem jest likwidacja lub zmniejszenie nosowania otwartego, wynikającego z niedostatecznej ilości tkanek podniebienia miękkiego. Wyróżnia się dwa główne sposoby przeprowadzania takich operacji: faryngofiksacja płatem podniebienno-gardłowym oraz tzw. faryngoplastyki zwieraczowe. Pierwszy z nich to stworzenie połączenia pomiędzy podniebieniem miękkim a tylną ścianą gardła za pomocą płata z tylnej ściany gardła. Drugi rodzaj faryngoplastyki polega na operacyjnie przeprowadzonym ścieśnieniu gardła górnego, co istotne, na poziomie zwarcia podniebienno-gardłowego. Używa się do tego celu mięśni trąbkowo-gardłowych, podniebienno-gardłowych bądź zwieraczy gardła górnych (M. Hortis-Dzierzbicka, Z. Dudkiewicz, E. Stecko: Nosowanie otwarte – przyczyny, diagnostyka, sposoby eliminacji, „Nowa Pediatria” 2000, nr 18, s. 18–19).

W kwalifikowaniu pacjentów z nosowaniem otwartym do zabiegu faryngoplastyki powinien brać udział foniatra, który – przeprowadzając nasofiberoskopię – może ocenić wszystkie elementy mające wpływ na możliwość oddzielenia jamy ustnej od nosowej, co nie jest możliwe do oceny za pomocą badania logopedycznego. Współpraca logopedy i foniatry w przypadku nosowania otwartego jest niezbędna, gdyż logopeda nie ma możliwości obiektywnej oceny warunków pracy podniebienia miękkiego (widzi podniebienie jedynie od strony jamy ustnej), a także wpływu innych elementów mających znaczenie w zwarciu podniebienno-gardłowym, np. roli migdałka gardłowego.

Literatura:

M. Hortis-Dzierzbicka: Nasofiberoskopia w ocenie zastosowania płata gardłowego w niewydolności podniebienno-gardłowej u pacjentów z rozszczepem podniebienia, Warszawa 2004.

M. Hortis-Dzierzbicka, Z. Dudkiewicz, E. Stecko: Nosowanie otwarte – przyczyny, diagnostyka, sposoby eliminacji, „Nowa Pediatria” 2000, nr 18, s. 18–19.

D. Pluta-Wojciechowska: Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-teoria-praktyka, Bielsko-Biała 2006.

D. Pluta-Wojciechowska: Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków 2011.