BŁĄD SŁOWOTWÓRCZY

ang. word formation error, niem. Wortbildungsfehler, fr. erreur formative, ros. ошибка словообразования

Charakteryzuje się nieświadomym odstępstwem od obowiązującej w danym momencie normy językowej. Należy do grupy błędów wewnętrznojęzykowych – systemowych leksykalnych (obok błędów słownikowych i frazeologicznych), gdyż wpływa na strukturę języka, naruszając reguły systemowe czy zasady rozwoju języka.

Błędy słowotwórcze dotyczą: użycia nieodpowiedniego formantu, np. głupość zamiast głupota; wyboru nieodpowiedniej podstawy słowotwórczej, np. eurosejm zamiast europarlament; tworzenia formacji niezgodnie z polskimi schematami słowotwórczymi, np. speckomisja zamiast komisja specjalna (przykłady błędów zaczerpnięto z publikacji: A. Markowski: Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005).

 

Literatura:

H. Jadacka: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

Język polski. Encyklopedia w tabelach, red. W. Mizerski, Warszawa 2005.

A. Markowski: Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

J. Porayski-Pomsta: Błędy językowe i ich rodzaje, [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, red. K. Handke, H. Dalewska-Greń, Warszawa 1994, s. 55–66.