ABERRACJA CHROMOSOMOWA

ang. chromosomal aberration

łac. aberrare ‘zabłądzić, zabłąkać się’

Komórki zdrowych ludzi zawierają 46 chromosomów (23 pary), w których zawarty jest materiał genetyczny człowieka. Aberracje chromosomowe to zaburzenia polegające na ich zmianach liczbowych i/lub strukturalnych. Powszechnie stosowaną metodą pozwalającą na ocenę chromosomów jest badanie cytogenetyczne.

Do zmian liczbowych najczęściej dochodzi podczas rozdzielania się chromosomów we wczesnych podziałach komórek, a więc na początku procesu rozwojowego. Do najczęściej występujących aberracji liczbowych należy:

  • zespół Downa (trisomia chromosomu 21),

  • zespół Edwardsa (trisomia chromosomu 18),

  • zespół Turnera (monosomia chromosomu X).

Zmiany strukturalne skutkują utratą (delecją), podwojeniem (duplikacją) lub inwersją (obróceniem się o 180 stopni) fragmentów lub całych ramion chromosomów (ramienia długiego – q lub krótkiego – p). Do najczęstszych zespołów tego typu należy:

  • zespół kociego krzyku (zespół cri du chat) – delecja fragmentu lub całego ramienia krótkiego chromosomu 5 (5p),

  • zespół Wolfa–Hirschhorna – delecja fragmentu lub całego ramienia długiego chromosomu 4 (4p).

Jeśli natomiast fragmenty chromosomów są przenoszone między chromosomami, mówi się o translokacji. Obecność translokacji niezrównoważonej (z utratą bądź nadmiarem materiału genetycznego) skutkuje z reguły u dziecka dysmorfią, opóźnieniem rozwoju i/lub wadami narządowymi. W przypadku translokacji zrównoważonej ilość materiału genetycznego nie ulega zmianie, natomiast osoba będąca nosicielem takiej translokacji jest narażona na pojawienie się translokacji niezrównoważonej u jej potomstwa. Dla pojawienia się translokacji niezrównoważonej można wyliczyć ryzyko genetyczne. Każde stwierdzenie aberracji strukturalnej u danej osoby jest wskazaniem do wykonania badań cytogenetycznych u jej rodziców.

Literatura:

J.M. Friedman et al.: Genetyka, Wrocław 1997.

L.B. Jorde, J.C. Carrey, L.R. White: Genetyka medyczna, Lublin 2000.

J.M. Connor, M.A. Ferguson-Smith: Podstawy genetyki medycznej, Warszawa 1997.