Zapytania ofertowe UE

logotypes-ue

PIOTR GRUBA "KOMLOGO" (ul. Wiejska 21, 47-143 Ujazd) realizuje projekt pt. „Wdrożenie zaawansowanego narzędzia teleterapeutycznego wspomagającego pracę z dziećmi w wieku od 1 miesiąca do 9 lat zagrożonymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego lub przejawiającym takie zaburzenia”.

W ramach projektu zostanie wdrożona aplikacja oparta na technologii SaaS (Software as a Service) stanowiąca kompleksowe narzędzie terapii wspomagającej rozwój psychomotoryczny dzieci w odniesieniu do następujących sfer:

  • sfera rozwoju ruchowego,
  • sfera rozwoju motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
  • sfera rozwoju spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • sfera rozwoju komunikowania się i mowy,
  • sfera rozwoju emocjonalno-społecznego,
  • sfera rozwoju funkcji behawioralnych,
  • sfera rozwoju wiedzy i umiejętności uczenia się.

Projekt obejmuje również zakup 2 zestawów komputerowych.

Przedsięwzięcie prowadzi do implementacji innowacji produktowej w postaci zaawansowanej e-usługi wspomagającej terapię dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 lat z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym lub przejawiających takie zaburzenia. Wprowadzenie na rynek nowej oferty warunkowane jest implementacją innowacji procesowej dotyczącej nowatorskiego modelu zdalnej współpracy specjalisty i opiekuna za pośrednictwem narzędzia telerehabilitacyjnego stanowiącego alternatywę/uzupełnienie dla tradycyjnej terapii realizowanej stacjonarnie. Projekt wygeneruje 2 nowe miejsca pracy.

Kwota całkowita projektu: 1 232 583,00 PLN
Wartość dofinansowania: 450 945,00 PLN
Termin realizacji: 2017.03.01 – 2019.06.30

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/


Gliwice, 29 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczące wykonania i wdrożenia dedykowanego oprogramowania

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego narzędzia teleterapeutycznego wspomagającego pracę z dziećmi w wieku od 1 miesiąca do 9 lat zagrożonymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego lub przejawiającym takie zaburzenia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0293/17) zapraszamy do składania ofert na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania. Pełną treść ogłoszenia oraz formularz oferty można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu 
Formularz oferty 


Gliwice, 08 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania ofertowego dotyczącego wykonania i wdrożenia dedykowanego oprogramowania

WYNIK POSTĘPOWANIA


Gliwice, 12 września 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczące dostawy zestawów komputerowych

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie zaawansowanego narzędzia teleterapeutycznego wspomagającego pracę z dziećmi w wieku od 1 miesiąca do 9 lat zagrożonymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego lub przejawiającym takie zaburzenia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0293/17) zapraszamy do składania ofert na dostawę zestawów komputerowych. Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu


Gliwice, 25 września 2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy zestawów komputerowych.

WYNIK POSTĘPOWANIA