Szkolenia Komlogo
korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty korp - programy terapii

fundusze europejskie

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Komlogo stosuje zasady etyki publikacyjnej oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE).
https://publicationethics.org/resources/code-conduct

W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej Wydawnictwo postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

Wydawnictwo Komlogo, w szczególności :

  • stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych,
  • przeciwdziała nierzetelności naukowej polegającej na pominięciu w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację (ghostwriting) bądź przypisaniu autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła (guest authorship),
  • w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga określenia procentowo lub merytorycznie wkładu poszczególnych autorów,
  • stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji,
  • podaje na stronie redakcyjnej informacje o źródłach finansowania publikacji,
  • zapewnia rzetelny  proces wydawniczy i dochowuje standardów edytorskich,
  • zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.  

Autorzy publikacji:

  • przekazują Wydawnictwu prace,  które nie stanowią w żadnej części plagiatu bądź autoplagiatu,
  • w dniu przyjęcia pracy do publikacji przekazują Wydawnictwu prawa autorskie,
  • w przypadku pracy zbiorowych określają własny wkład autorski.