WYRAZ ORTOGRAFICZNY

ang. orthographic word

od rzeczownika ortografia

Jednostka tekstu pisanego wyodrębniana w nim na podstawie segmentacji graficznej. Wyraz ortograficzny stanowi ciąg liter danego alfabetu ograniczony z obu stron dwoma odstępami (spacjami) lub odstępem i znakiem interpunkcyjnym, niezawierający wewnątrz odstępu ani znaku interpunkcyjnego. Wyraz ortograficzny może zawierać łącznik (łącznik nie jest znakiem interpunkcyjnym), np. pół-Polak to jeden wyraz ortograficzny, ale pół Polak w wyrażeniu pół Polak, pół Czech to dwa wyrazy ortograficzne.

Literatura:

Słownik gramatyki języka polskiego, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, Warszawa 2002.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999.