GRAFICZNE BŁĘDY

grec. gràphein ‘pisać, rysować’

Błędy dotyczące graficznej strony pisma. Odróżnia się je od błędów ortograficznych (w zakresie ortografii), z uwzględnieniem problemu tzw. rzekomych błędów ortograficznych. W toku edukacji, z punktu widzenia pedagogiki, psychologii, logopedii, najważniejsze znaczenie ma ocena strony graficznej pisma na etapie początkowym, zwłaszcza u osób doświadczających trudności w sferze grafomotoryki.

Graficzny aspekt pisma podczas oceny jego poprawności bywa traktowany jako drugoplanowy. Od lat podnosi się problem braku norm graficznych i ścisłych kryteriów pozwalających wykrywać odstępstwa od normy, z uwzględnieniem dopuszczalnych różnic indywidualnych i zjawisk rozwojowych. W ocenie graficznej strony pisma w pierwszej kolejności przyjmuje się kryteria ogólne: czytelności, pisemności i estetyki. Zwraca się jednak uwagę na to, by na etapie rozwojowym ocena graficznego aspektu pisma nie miała wyłącznie charakteru ogólnego (w kategoriach typu: pismo staranne/niestaranne, ładne/brzydkie) – u osób przejawiających trudności w pisaniu konieczne jest rozpoznanie błędów graficznych, ich rodzaju i nasilenia, w celu podjęcia odpowiednich działań pomocowych. W Polsce przez wiele dekad najczęściej stosowaną typologią błędów graficznych była typologia Tadeusza Wróbla, zgodnie z którą wyróżnia się:

  • błędy konstrukcyjne dotyczące formy danej litery,

  • błędy łączenia liter w wyrazach,

  • błędy proporcjonalności pisma, ukształtowania litery względem innych liter,

  • błędy niejednolitego pochylenia pisma.

Szerszy rejestr błędów graficznych wyznacza Karta oceny pisma i wzorów literopodobnychProfilu sprawności grafomotorycznych autorstwa Anety Domagały i Urszuli Mireckiej, obejmująca nieprawidłowości w takich kategoriach jak: 1) linia, ślad narzędzia piszącego (nacisk narzędzia piszącego, stabilność linii); 2) litery (forma liter, proporcje w obrębie litery); 3) litera w wyrazie (wielkość liter w wyrazach, pochylenie liter w wyrazach, połączenia liter w wyrazach); 4) zapis tekstu (pochylenie pisma, wielkość pisma); 5) organizacja wersu (odstępy między wyrazami, utrzymanie pisma w liniaturze); 6) organizacja strony (usytuowanie tekstu w układzie poziomym, usytuowanie tekstu w układzie pionowym). Analogiczne lub podobne rodzaje błędów można odnieść do innych znaków graficznych pisarskich, np. znaków literopodobnych.

Na etapie nauczania podstawowego u uczniów najczęściej występują błędy graficzne następujących kategorii:

  • litera w wyrazie – przykład: nieprawidłowe połączenia liter, niedokładne, zachodzące na literę (uczeń klasy II)

Graficzne błędy

  • litery – przykład: nieprawidłowa forma liter, zniekształcenia formy związane z deformacją elementów strukturalnych (uczennica klasy III)

Graficzne błędy

  • linia – przykład: niestabilność linii, linia niepewna, drżąca (uczennica klasy V)

Graficzne błędy

 Rozpoznanie błędów graficznych oraz określenie u danej osoby ich uwarunkowań jest podstawą ustalenia sposobów postępowania terapeutycznego lub dydaktycznego w poradni, szkole i domu. Jako błędy graficzne postrzegane są objawowo zaburzenia grafomotoryki w przypadku dysgrafii, u osób z globalnymi zaburzenia rozwoju psychoruchowego czy uszkodzeniami narządów zmysłów. Tego rodzaju problemy mogą mieć również charakter nabyty.

Literatura:

A. Domagała, U. Mirecka: Grafomotoryka u dzieci w wieku 7–13 lat, Lublin 2010.

A. Domagała, U. Mirecka: Profil sprawności grafomotorycznych, Gdańsk 2010.

E. Górniewicz: Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Toruń 1998.

M. Kwaśniewska: Graficzna i ortograficzna poprawność pisma uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Kielce 2000.

T. Wróbel: Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym, Warszawa 1979.