FONOSTATYSTYKA

ang. phonostatistics,  fr. phonostatistique, niem. Phonostatistik, ros. фоностатистика

gr. phōn ‘głos, dźwięk’; łac. status ‘stan rzeczy’

Fonostatystyka ustala częstość występowania elementów mowy (głosek) lub języka (fonemów) w różnych odmianach stylistycznych języka polskiego. Do parametrów fonostatystycznych zalicza się także: średnią długość fonemową wyrazów tekstowych, rozkład częstości wyrazów n-fonemowych, średnią długość fonemową sylab, częstość głosek/fonemów w różnych pozycjach w wyrazie, częstość diad, triad i tetrad fonemowych. Wymienione parametry charakteryzują  system  fonetyczno-fonologiczny danego języka i decydują  o  jego  odmienności.  Każdy język ma charakterystyczną dla niego strukturę fonostatystyczną. Informacje z zakresu fonostatystyki powinny być integralnie związane ze zdobywaną wiedzą z zakresu fonetyki i fonologii.

Tabela Frekwencja fonemów w wybranych próbach tekstów

Fonemy

Współczasny język polski (Rocławski, 1981)

Język dzieci przedszkolnych (Milewski, 1997) Język dorosły kierowany do niemowląt (Milewski, 2007)
Frekwencja (%)  
samogłoskowe 40,0 42,37 41,68
półotwarte 22,68 22,21 20,94
szczelinowe 15,74 12,57 12,19
zwarto-szczelinowe 5,02 4,22 5,66
zwarto-wybuchowe 16,56 18,63 19,53
Razem: 100,00 100,00 100,00

Z badań fonostatystycznych wynika wyraźnie, iż frekwencja tekstowa fonemów/ głosek jest uwarunkowana stylistycznie, co przejawia się wahaniami częstości pojedynczych fonemów w zależności od rodzaju poddanych badaniu tekstów. Wzrost lub obniżenie frekwencji określonego fonemu zawsze wpływa na obniżenie lub wzrost frekwencji innego fonemu. Na zróżnicowanie częstości występowania połączeń fonemowych w różnych stylowych odmianach polszczyzny ma wpływ struktura leksykalno-morfologiczna poddanych analizie tekstów, czyli frekwencja określonych morfemów fleksyjnych i słowotwórczych oraz konkretnych wyrazów.

Podczas badania fonostatystycznych właściwości tekstów przynależnych do określonego stylu, dokonuje się zabiegu porównania z odpowiednimi listami rangowymi sporządzonymi dla standardowej odmiany języka. W trakcie dotychczasowych badań fonostatystycznych odkryto istnienie fonemów „kluczy”, czyli korelacji między przynależnością tekstu do określonej odmiany stylistycznej języka a rangą fonemu.

Badania fonostatystyczne w Polsce zaczęły się rozwijać dopiero w okresie powojennym. Przez lata jedyną dostępną lekturą z tego zakresu był pionierski artykuł M. Steffen „Częstość występowanie głosek polskich” (1957), w którym autorka poddała analizie statystycznej przetranskrybowane fonologicznie teksty pisane. Łącznie uwzględniła w badaniach materiał składający się z 50 000 fonemów. Następne prace z zakresu częstości i łączliwości fonemów języka polskiego pojawiły się dopiero w latach siedemdziesiątych, kiedy zaistniały możliwości wykorzystania do takich badań elektronicznej techniki obliczeniowej. Do najważniejszych publikacji z tego okresu należy zaliczyć artykuły P. Łobacz i W. Jassema (1971, 1974). Oprócz informacji o frekwencji poszczególnych fonemów, autorzy podali także odpowiednie dane ilościowe dotyczące frekwencji diad, triad i tetrad fonemowych. W roku 1981 ukazało się obszerne studium z zakresu omawianej problematyki pt. „System fonostatystyczny współczesnego języka polskiego” autorstwa B. Rocławskiego, który swoje badania oparł na korpusie składającym się z 363 856 fonemów. Analizując teksty czterech odmian stylistycznych języka polskiego, autor scharakteryzował między innymi rozkład częstości występowania fonemów i diad fonemowych we współczesnym języku polskim i przytoczył wiele interesujących danych na temat dystrybucji fonostatystycznej, czyli częstości występowania fonemów na określonych miejscach w wyrazach o określonej długości. Szczegółowe dane na temat fonostatystycznych aspektów palatalności przedstawił B. Rocławski w monografii  „Palatalność. Teoria i praktyka” (1984).  Jedną z najnowszych prac poświęconych tej problematyce jest monografia S. Milewskiego (2004), w której autor przedstawił fonostatystyczne parametry mowy dorosłych skierowanej do niemowląt. Tenże autor przedstawił dane dotyczące frekwencji fonemów w tekstach mówionych dzieci w wieku przedszkolnym (1997).

Wiedza z zakresu fonostatystyki ma bardzo wyraźny aspekt praktyczny. Może być przydatna między innymi w racjonalnym doborze materiału językowego w terapii mowy, właściwym uszeregowaniu ćwiczeń ortofonicznych, ustaleniu optymalnej kolejności  wprowadzania liter oznaczających poszczególne fonemy podczas nauki czytania i pisania w języku ojczystym.  Frekwencja nieprawidłowo wymawianych lub zastępowanych głosek może mieć wpływ na zrozumiałość wypowiedzi pacjenta.

Zob. także: FONOTAKTYKA

Literatura:


S. Milewski:  Frekwencja fonemów w tekstach mówionych dzieci w wielu przedszkolnym, Logopedia  1997, nr 24, s. 67-83; S. Milewski: Mowa dorosłych kierowana do niemowląt (studium fonostatystyczno-fonotaktyczne), Gdańsk 2004; B. Rocławski: System fonostatystyczny współczesnego języka polskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981; B. Rocławski: Zarys fonologii, fonetyki, fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego, Gdańsk 1986; J. Sambor: Język polski w świetle statystyki, [w:] Współczesny język polski, J. Bartmiński (red.), Lublin 2001, s. 504-526