DYFTONGIZACJA

Przebieg artykulacji, w wyniku którego dochodzi do powstania dyftongu w miejscu, w którym pierwotnie wymawiana była jedna głoska (monoftong), lub – w przypadku gwar – realizacja dyftongiczna w miejscu, w którym w polszczyźnie ogólnopolskiej występuje samogłoska monoftongiczna.

Literatura:

L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1978.