AKTYWNY SŁOWNIK

/CZYNNE SŁOWNICTWO/

ang. active vocabulary

z łac. agere ‘robić coś, wykonywać jakąś czynność’ 

Zasób słownictwa, jakim posługuje się czynnie użytkownik języka. Przyjmuje się, że słownictwo czynne stanowi jedynie część (10–20%) słownictwa biernego, tj. słów rozpoznawanych w procesie rozumienia wypowiedzi. Pojęcie aktywnego (i biernego) słownika wiąże się z leksykonem umysłowym rozumianym jako funkcjonujący w umyśle system słownictwa. Ocenę zakresu znajomości słownictwa, w tym liczby słów używanych do tworzenia wypowiedzi, utrudnia brak zarówno jednoznacznej definicji terminu słowo, jak i przejrzystych procedur stosowanych w eksperymentach psycholingwistycznych. Badanie procesu produkcji mowy jest przy tym trudniejsze niż pomiar tempa rozpoznawania słów, mimo że rozpoznawanie przebiega niemal dwukrotnie szybciej. Szacuje się (dane dla języka angielskiego), że dorosły wykształcony użytkownik języka zna i może potencjalnie użyć w wypowiedzi nie mniej niż 50 tysięcy słów.

Literatura:

J. Aitchison: Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon, Oksford 1987;

J.C. Richards, J. Platt, H. Platt: Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics, Harlow 1992;