Multimedialna rehabilitacja afazji, KOMLOGO, Gliwice 2005

przejdź do produktu >>>

„Multimedialna rehabilitacja afazji” to kolejna oferta wydawnictwa KOMLOGO adresowana do logopedów zajmujących się zaburzeniami mowy u osób chorych neurologicznie, a także do pacjentów, którzy poza gabinetem logopedycznym, w warunkach domowych mogą realizować zadania służące usprawnieniu ich mowy. Autorami programu są logopedzi: dr Michał Bitniok i dr Joanna Gruba, co z pewnością zadecydowało o trafności wyboru ćwiczeń i form ich opracowania.

Menu programu oferuje – w opisie autorów – następujące zestawy ćwiczeń:

 1. Wybieranie nazwy;
 2. Układanie nazwy;
 3. Wpisywanie nazwy;
 4. Zadania opisowe;
 5. Wpisywanie przysłów;
 6. Wybieranie przysłów;
 7. Dopasowywanie czynności;
 8. Zautomatyzowane ciągi słowne;
 9. Powtarzanie przysłów;
 10. Powtarzanie nazw obrazków;
 11. Powtarzanie nazw czynności.

Materiał graficzny wykorzystany do ilustracji nazw rzeczownikowych jest realistyczny, jednoznaczny, pozbawiony cech infantylizmu, które są częstą wadą pomocy logopedycznych przygotowywanych z myślą o dorosłych pacjentach. Aktualizacja nazw czasownikowych oparta jest o materiał video, poprzez animację uzyskano właściwą ilustrację znaczenia czasowników. Dodatkową zaletą jest możliwość powtórzenia nagrania video w trakcie wykonywania danej próby. Prócz percepcji wzrokowej, prezentacja materiału ćwiczeniowego wykorzystuje również aferentację słuchową. Lektor podaje nazwy obiektów, czynności, wymienia elementy ciągu zautomatyzowanego, wypowiada przysłowia. Warte podkreślenia jest to, że wypowiadane są tylko poprawne warianty odpowiedzi, przez co wzmacnia się drogą słuchową prawidłowe ścieżki asocjacyjne. Słuszne jest to, by unikać utrwalania w słuchowej pamięci słownej rozwiązań niepoprawnych. Nieoceniona jest w procedurze postępowania logopedycznego możliwość nagrywania mowy pacjenta (a przy tym również komentarzy logopedy). Zwłaszcza w afazji motorycznej kinestetycznej, w której dochodzi do zniekształcenia artykulacji oraz w afazji akustyczno-gnostycznej, kiedy chory ma trudności w słuchowym różnicowaniu i rozumieniu słów ta opcja może okazać się szczególnie użyteczna. W konstrukcji programu znalazła się opcja „Pomoc”, dzięki czemu chory może wykorzystać podpowiedzi, a przez to samodzielnie korzystać z programu.

„Multimedialna rehabilitacja afazji” to program terapeutyczny, który stwarza sposobność do monitorowania procesu usprawniania. Zakładka „Pacjent”, szczególnie istotna z perspektywy logopedy, służy wpisywaniu metryczek pacjentów i przechowywaniu danych o procesie terapeutycznym poszczególnych chorych. Zakładka „Statystyka”, użyteczna szczególnie dla chorego, zawiera dane ilościowe (w liczbach bezwzględnych i wartościach procentowych) o poprawności wykonanych przez pacjenta ćwiczeń. Można też monitorować dzięki tej funkcji przebieg terapii, program bowiem zapamiętuje, jakie ćwiczenia były przez danego pacjenta wykonywane i jakie wyniki chory osiągnął w poszczególnych próbach, przez to programować planowo dalszy przebieg rehabilitacji mowy.

Instalacja i obsługa programu nie sprawiają żadnych problemów technicznych, nawet osobom o bardzo podstawowych umiejętnościach w posługiwaniu się komputerem. Przejrzysty układ przycisków, opcjonalne możliwości zamiany obrazu kolorowego na czarno-biały dają też sposobność do samodzielnego korzystania z tego programu przez większość chorych.

Prezentowane narzędzie może być atrakcyjnym urozmaiceniem procedur terapii logopedycznej nie tylko w odniesieniu do chorych z afazją, ale również z pragnozją, demencją, a także formą wspomagającą proces programowania mowy w przypadku alalii czy niedokształcenia mowy o typie afazji. Polecam to narzędzie wszystkim logopedom.”

Fragment recenzji zamieszczonej w Biuletynie Logopedycznym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Nr 1-2 (18/19) 2006.

dr Jolanta Panasiuk