Wady - głoski w izolacji: Bibliografia

 1. Antos D., Demel G., Styczek I., 1967, Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa, WSiP.
 2. Demel G., 1996, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa, WSiP.
 3. Demel G., 1987, Elementy logopedii, Warszawa, WSiP.
 4. Głogowski K., 1962, Terapia rotacyzmu, Logopedia, t. 3, s. 13-19.
 5. Jastrzębowska G., 1998, Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole, Uniwersytet Opolski Wydawnictwa Skryptowe.
 6. Jastrzębowska G., 2003, Dyslalia, [w:] Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, tom II Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 143-175.
 7. Jastrzębowska Grażyna, 1996, Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogiki, psychologii, filologii, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 8. Kania J. T., 2001, Szkice logopedyczne, Lublin, Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny.
 9. Kowalska A., 1973, Podstawowe metody korekcji wad artykulacyjnych w zaburzeniach mowy u dzieci, [w:] Wybrane zagadnienia z defektologii, t. 2, red. T. Gałkowski, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej.
 10. Łobacz P., 1996, Polska fonologia dziecięca, Warszawa, Energia.
 11. Minczakiewicz E. M., 1997, Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia, Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP.
 12. Ostaszewska D., Tambor J., 2010, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Pruszewicz A. (red.), 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa, PZWL.
 14. Rocławski B., 1986, Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, Warszawa, WSiP.
 15. Rocławski B., 2001, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, Gdańsk, Glottispol.
 16. Skorek E. M., 2008, Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 17. Skorek E. M.,2009, Z logopedią na ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 18. Skorek E., 2001, Oblicza wad wymowy, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 19. Sołtys-Chmielowicz A., 2005, Zaburzenia artykulacji, [w:] Podstawy neurologopedii, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 421-475.
 20. Sołtys-Chmielowicz A., 2008, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków Impuls.
 21. Styczek I., 1973, Badania eksperymentalne spirantów polskich s š ś ze stanowiska fizjologii i patologii mowy, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 22. Styczek I., 1979, Logopedia, Warszawa, PWN.
 23. Surowaniec Józef, 2008, Logopedyczne kompendium, Kraków – Pysznica.
 24. Wierzchowska B., 1971, Wymowa polska, Warszawa, PZWS.
 25. Wierzchowska B., 1980, Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław-Warszawa, Ossolineum.