WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA

Wszelkie oddziaływania logopedy wobec dzieci zagrożonych niepełnosprawnością bądź ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością, u których stwierdza się nieprawidłowości w zakresie warunków prawidłowego kształtowania się mowy. Wymagają więc one wczesnych oddziaływań w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej.

Do grupy dzieci wymagających opieki logopedycznej od okresu noworodkowego zaliczyć można m.in. te, u których stwierdzono:

 • wysokie ryzyko ciążowo-porodowe,

 • wcześniactwo z typową dla przedwcześnie urodzonych niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego,

 • urazy okołoporodowe uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy,

 • wady genetyczne, mutacje chromosomowe, aberracje chromosomowe,

 • wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),

 • opóźnione dojrzewanie odruchowe,

 • infekcje w obrębie centralnego układu nerwowego,

 • zaburzenia metaboliczne obciążające układ nerwowy,

 • mikrozaburzenia czynności mózgu o ciężkim przebiegu,

 • padaczkę,

 • wady w budowie anatomicznej aparatu artykulacyjnego,

 • izolowane zaburzenia w przebiegu odruchowych reakcji oralnych,

 • zaburzenia oddychania.

Dokonując wczesnej diagnozy logopedycznej, terapeuta przeprowadza:

 • dokładną anamnezę (dane dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju postnatalnego dziecka itd.),

 • badanie warunków anatomicznych twarzy i jamy ustnej, w tym ocenę symetrii oraz napięcia mięśniowego,

 • ocenę poziomu funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (ocena odruchów z punktów głównych, ważnych dla rozwoju mowy, m.in. ssania, połykania, otwierania i wysuwania warg, wypychania języka),

 • ocenę sposobu karmienia dziecka i ewentualnych problemów w tym zakresie,

 • ocenę sposobu oddychania,

 • ocenę poziomu rozwoju zmysłów,

 • badanie poziomu rozwoju mowy (czas pojawienia się i czas trwania stadiów przedwerbalnych),

 • wraz z innymi specjalistami ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka.

Właściwie przeprowadzona diagnoza pozwala stwierdzić istniejące nieprawidłowości i dysfunkcje oraz podjąć działania terapeutyczne i profilaktyczne. W zależności od potrzeb dziecka logopeda stymuluje prawidłowy przebieg odruchowych reakcji oralnych, wspomaga czynności pokarmowe oraz oddychanie, a także udziela w tej mierze instruktażu rodzicom. Poprzez podjęcie właściwej stymulacji sfery orofacjalnej przygotowuje odpowiednie warunki dla przebiegu rozwoju mowy, a następnie rozwija percepcję i ekspresję mowy.

Istotnym zadaniem logopedy jest ścisła współpraca z lekarzem opiekującym się dzieckiem (neonatolog, pediatra), a także lekarzami innych specjalności, personelem medycznym, psychologiem oraz fizjoterapeutami.

Literatura:

K. Kaczorowska-Bray: Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012, s. 223–262.

A. Regner: Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością, [w:] Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura, Kraków 2006, s. 239–252.

U. Bernatowicz-Łojko, I. Brzozowska-Misiewicz, M. Twardo: Wczesna interwencja – opieka logopedyczna od pierwszych dni dziecka, [w:] Medycyna w logopedii. Terapia – wspomaganie – wsparcie. Trzy drogi – jeden cel, red. J.J. Błeszyński, Gdańsk 2013, s. 40–56.