WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

Program rządowy „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”, realizowany w latach 2005–2007, precyzuje terminy wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie rozwoju. Wczesna interwencja to równoczesne, uzupełniające się wzajemnie oddziaływania medyczno-rehabilitacyjno-terapeutyczne, natomiast przez wczesne wspomaganie rozwoju rozumie się oddziaływania rewalidacyjno-wychowawcze. Za wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju małego dziecka uznaje się system wielospecjalistycznych oddziaływań leczniczo-terapeutycznych, kierowany w stronę dziecka ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością lub zagrożonego nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym. W ramach tych oddziaływań mieści się także wszechstronna pomoc udzielana jego opiekunom, w tym także wsparcie psychiczne.

Podjęcie wczesnego wspomagania winna poprzedzać właściwie przeprowadzona diagnoza, która pozwala na dobranie oddziaływań leczniczo-terapeutycznych do potrzeb dziecka. Sformułowanie pełnego rozpoznania nie zawsze jest możliwe, w przypadkach niektórych bowiem schorzeń czy zespołów zaburzeń specyficzne dla nich objawy ujawniają się po upływie miesięcy czy wręcz lat (w 3.–4. roku życia). Istotne jest więc postawienie diagnozy funkcjonalnej. Polega ona na określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych.

Wczesne podjęcie terapii i stymulacji zaburzonych u dziecka funkcji pozwala na zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń oraz nie dopuszcza do pogłębienia trudności rozwojowych.

Do istotnych cech wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju zaliczyć należy:

  • jak najwcześniejsze rozpoczęcie oddziaływań,

  • ich ciągłość – udzielanie potrzebnej pomocy dziecku i rodzinie przez ten sam zespół specjalistów do 7. roku życia lub do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego,

  • skoordynowanie i kompleksowość,

  • wielodyscyplinarność – udzielanie pomocy dziecku i jego rodzinie przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą (w zależności od potrzeb) lekarze różnych specjalności, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i inni terapeuci, psycholog, pedagog, pracownik socjalny.

Literatura:

B. Cytowska: Idea wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, [w:] Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura, Kraków 2006, s. 15–26.

Wczesna, Wielospecjalistyczna, Kompleksowa, Skoordynowana i Ciągła Pomoc Dziecku Zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie [online], [dostęp: 7.10.2013]. Dostępny w internecie: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=446:qwc...