VOT

/CZAS ROZPOCZĘCIA DŹWIĘCZNOŚCI/

ang. Voice Onset Time

Odstęp czasowy, w jakim dźwięczność (wibracje fałdów głosowych) pojawia się w relacji do momentu zwolnienia zwarcia ustnego, czyli wybuchu spółgłoski zwartej. Stopień dźwięczności spółgłosek zwarto-wybuchowych można zatem określić jako iloczas drgań periodycznych, które mogą wyprzedzać zwolnienie zwarcia lub następować po nim.

Wyróżnia się trzy sposoby realizacji dźwięczności:

  1. Krótkie opóźnienie dźwięczności (ang. short voicing lag) – drgania periodyczne pojawiają się tuż po zwolnieniu zwarcia (plozji) spółgłoski zwarto-wybuchowej (bezdźwięczne nieaspirowane), czemu opowiadają dodatnie wartości VOT od 0 do +25 milisekund.

  2. Długie opóźnienie dźwięczności (ang. long voicing lag) – dźwięczne drgania periodyczne występują po zwolnieniu zwarcia (plozji) spółgłoski i następującym po nim segmencie aspiracji (bezdźwięczne aspirowane), czemu odpowiadają dodatnie wartości VOT, mieszczące się w przedziale od +60 do +100 milisekund.

  3. Dźwięczność wyprzedzająca (ang. voicing lead) – dźwięczne drgania periodyczne pojawiają się już w segmencie odpowiadającym zwarciu narządów mowy (dźwięczne nieaspirowane spółgłoski zwarto-wybuchowe), czemu odpowiadają ujemne wartości VOT, mieszczące się w zakresie od –125 do –75 milisekund.

Opisywane zależności ilustruje rysunek 1.

Schemat pomiaru VOT
Ryc. 1. Schemat pomiaru VOT. Źródło: opracowanie własne.

Podane zakresy VOT zostały obliczone dla inicjalnych spółgłosek zwarto-wybuchowych niezależnie od ich miejsca artykulacji w odniesieniu do kilkunastu badanych języków, a wartości średnie wynoszą odpowiednio: dla short voicing lag +10 ms, dla long voicing lag +75 ms i dla voicing lead –100 ms.

Niektórzy badacze, definiując VOT, określają zakres tego parametru jako continuum w przestrzeni czasowej od –100 milisekund do około +100 milisekund. Wskazuje się również na uniwersalność VOT, wynikającą z możliwości ludzkiego toru głosowego, który może wyprodukować spółgłoski zwarte w jakimkolwiek punkcie podanego zakresu czasowego.

Najczęściej w rozmaitych językach świata continuum VOT dzielone jest na dwie kategorie. W niektórych, tak jak w polskim, hiszpańskim czy węgierskim, kontrast fonemiczny ± dźwięczna reprezentowany jest przez spółgłoski dźwięczne o ujemnym VOT (voicing lead) i spółgłoski bezdźwięczne nieaspirowane o krótkim dodatnim VOT (short voicing). Ten sam kontrast fonemiczny w języku angielskim realizowany jest przez spółgłoski częściowo dźwięczne o krótkim ujemnym lub zerowym VOT (voicing lead) i bezdźwięczne aspirowane o długim dodatnim VOT (long voicing). Część języków świata wykorzystuje trzystopniowy kontrast VOT, tak jak koreański, tajski lub hindi. Dotychczas nie opisano żadnego języka, w którym wykorzystywany byłby czterostopniowy kontrast VOT, natomiast istnieją języki o nawet pięciu szeregach spółgłosek zwarto-wybuchowych, ale dla uzyskania kontrastu pomiędzy nimi wykorzystywana jest nie tylko zmienna koordynacja dźwięczności, ale też kontrola kierunku przepływu powietrza, jak na przykład implozywność w języku sindhi.

Zamieszczone w tabeli 1 średnie wartości VOT bezdźwięcznych spółgłosek zwarto-wybuchowych [p, t, k] nie tylko obrazują ich zmienność w różnych językach, ale również jedno z podstawowych uniwersaliów dotyczących tego parametru. Mianowicie już w pierwszym studium poświęconym VOT (Leigh Lisker, Arthur Abramson, 1964) udowodniono, że jego poziom zależy od miejsca artykulacji i przyjmuje najwyższe wartości dla spółgłosek welarnych, najniższe dla labialnych, a średnie dla koronalnych. Wraz z przesuwaniem się artykulacji ponadkrtaniowej do tyłu wzrasta zatem długość VOT.

 

AUTOR OPRACOWANIA JĘZYK p t k

G.H. Yeni-Komshian i in. (1977)

arabski (Liban)

- 25 30

H.B. Kollia (1993)

grecki

19 27 49

A. Caramazza i in. (1973)

francuski (Quebec)

20 28 35

P.A. Keating i in. (1981)

polski (dorośli)

21 28 52

A. Trochymiuk (2008)

polski (dzieci 8-12 lat)

22 29 54

L.J. Raphael, Y. Tobin (1983)

hebrajski

26 34 64

Tabela 1. Średnie wartości VOT (w ms) bezdźwięcznych, nieaspirowanych spółgłosek [p, t, k] w pięciu wybranych językach (wartości dziesiętne zostały zaokrąglone do pełnych liczb)

Kolejne badania potwierdziły opisaną powyżej zależność, pozwoliły też ustalić szereg innych uniwersaliów na temat VOT:

  1. Im większa płaszczyzna kontaktu pomiędzy artykulatorami, tym dłuższy VOT.

  2. Im szybszy ruch artykulatorów, tym krótszy VOT.

  3. VOT jest zależny od następującej samogłoski – jego iloczas jest dłuższy przed wysoką samogłoską, krótszy przed niską.

  4. VOT jest dłuższy dla spółgłosek w sylabie akcentowanej.

  5. VOT przyjmuje wyższe wartości w izolowanych słowach, w zdaniach ulega skróceniu.

  6. VOT nie może być zdefiniowany dla spółgłosek zwarto-wybuchowych w wygłosie, przed pauzą, jego wyznaczenie sprawia trudności w przypadku dźwięcznych [b, d, g] w położeniu interwokalicznym.

 

Literatura:

T. Cho, P. Ladefoged: Variation and universals in VOT: evidence from 18 languages, „Journal of Phonetics” 1999, Vol. 27, s. 207–229.

L. Lisker, A.S. Abramson: A Cross-Language Study of Voicing in Initial Stops: Acoustical Measuments, „Word” 1964, Vol. 20, s. 384–422.

A. Trochymiuk: Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna, Lublin 2008.