TERAPIA LOGOPEDYCZNA

/LOGOTERAPIA, POSTĘPOWANIE LOGOPEDYCZNE, LOGOPEDYCZNE POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE, LOGOPEDYCZNE POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE/

ang. speech therapy

Całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań naprawczych, ukierunkowanych na usunięcie patologicznych zjawisk logopedycznych (nieprawidłowości w rozwoju mowy, zaburzeń komunikacji językowej) oraz ich konsekwencji psychologicznych, pedagogicznych, społecznych. Podejmowane w ramach terapii logopedycznej oddziaływania naprawcze mają na celu: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, podnoszenie poziomu sprawności językowej (rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi), nauczanie mowy, która się nie wykształciła, usuwanie trudności w nauce czytania i pisania.

Termin terapia logopedyczna ma szerszy zakres znaczeniowy niż terminy: korekta logopedyczna, reedukacja mowy czy rehabilitacja mowy. Można nim zastąpić każdy z wymienionych, ale nie odwrotnie.

Prowadząc terapię logopedyczną, należy przestrzegać kilku zasad. Należą do nich:

  • zasada wczesnego rozpoczynania terapii,

  • zasada indywidualizacji,

  • zasada wykorzystywania potencjału pacjenta i dostosowywania metod, środków do jego możliwości,

  • zasada kompleksowego oddziaływania,

  • zasada aktywnego i świadomego udziału,

  • zasada współpracy z najbliższym otoczeniem,

  • zasada systematyczności,

  • zasada stopniowania trudności.

Interdyscyplinarny charakter logopedii ujawnia się w wielu obszarach, w tym również na gruncie logopedii stosowanej w postaci wykorzystywanych w procesie naprawczym metod i technik. Do podstawowych metod stosowanych w terapii logopedycznej należą specyficzne dla niej metody logopedyczne oraz metody zaadaptowane przez logopedię z różnych dyscyplin naukowych: lingwistyczne, pedagogiczne, psychologiczne, medyczne.

Literatura:

S. Grabias: Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia” 1997, t. 10, s. 9–37.

S. Grabias: Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [w:] Zaburzenia mowy, red. S. Grabias, Lublin 2001, s. 11–44.

G. Jastrzębowska, O. Pelc-Pękala: Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 2, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003, s. 285–309.