PASMO

/PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI, PASMO PRZENOSZENIA/

ang. band, ~ częstotliwości - frequency band

Słowo oznaczające pewien określony lub wybrany zakres jakiegoś zjawiska fizycznego lub grupę szeregu podobnych rzeczy zwykle wyróżniających się pewnym stopniem ciągłości/podobieństwa. Pojęcie to stosuje się do fal elektromagnetycznych np. możemy wyróżnić pasmo światła widzialnego o długości fal 380-780 nm lub pasmo fal radiowych o częstotliwości 3 kHz – 3 THz.

W technice wyróżnia się pojęcie pasma przenoszenia – zakres częstotliwości, w którym spadek amplitudy jest nie większy niż 3 dB w stosunku do amplitudy początkowej. W paśmie przenoszenia amplituda osiąga wartość nie mniejszą niż 70,7% swojej wartości maksymalnej.

W fizyce ciała stałego spotykamy pasma energetyczne - przedział energii, jaką mogą posiadać elektrony wg. pasmowego model materii w oparciu o statystykę Fermiego-Diraca.

Literatura:


R. Resnick, D. Halliday, Fizyka 1-2, Wydanie IX, PWN, Warszawa (1993)