GLOTTOGONIA

Teoria pochodzenia języka. Wszelkie twierdzenia na temat pochodzenia języka, ze względu na brak źródeł, mają charakter przypuszczeń. Najbardziej rozpowszechniona była teoria Wilhelma Wundta, który powstanie języka wiązał z tzw. ruchami ekspresywnymi narządów mowy (krtani, języka, warg itd.), towarzyszącymi różnym afektom człowieka pierwotnego. Ruchy te miały wytwarzać spontanicznie różne dźwięki, które następnie ulegały skonwencjonalizowaniu i stały się zaczątkiem języka. Współcześnie badania nad powstaniem mowy ludzkiej związane są z obserwacjami nad porozumiewaniem się różnych gatunków zwierząt, zwłaszcza pszczół, delfinów i małp (komunikacja).

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.