FORMAT ZAPISU

/FORMAT ZAPISU PLIKU, FORMAT ZAPISU DANYCH/

ang. saving format, file format

W informatyce pojęcie określające ustalony standard zapisu informacji w pliku, sposób jej kodowania umożliwiający zapis/odczyt przez różne programy/aplikacje. Z formalnego punktu widzenia wyróżnia się otwarty format zapisu (ang. open format), gdzie informacja/dokumentacja o strukturze pliku jest jawna i ogólnie dostępna, oraz zamknięty format zapisu (ang. proprietary format), gdzie informacja o strukturze pliku jest chroniona prawami patentowymi lub licencjami ograniczającymi jego wykorzystanie. O zastosowanym formacie pliku z reguły informuje jego rozszerzenie (3–4 znaki znajdujące się po kropce za nazwą pliku), np. txt, docx, dat, cvs.

Pojęcie formatu stosuje się także w przypadku zapisu danych głównie na nośniki optyczne – dyski CD, DVD, Blu-ray i odnosi się ono do sposobu zapisu systemu plików na nośnik z ograniczonymi możliwościami ponownego zapisu. Do najpopularniejszych formatów zapisu informacji na nośniki optyczne należą: ISO 13346 (ang. International Organization for Standardization), UDF (ang. Universal Disk Format) czy HFS (ang. Hierarchical File System) stosowany przez komputery typu Mac.

Zob. także: PLIK, DVD

Literatura:

ECMA TC45, OFFICE OPEN XML OVERVIEW [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: .

Microsoft, 2006, XML Paper Specification [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: < http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463431.aspx>.

Standardizing Information and Communication Systems, Standard ECMA-119, 1998, Volume and File Structure of CDROM for Information Interchange [online], [dostęp: 8.10.2013]. Dostępny w Internecie: .