CECHY FONOLOGICZNE

Wyłącznie te spośród cech artykulacyjnych głosek, które są istotne z fonologicznego punktu widzenia, a więc różnicują jedne fonemy od drugich i w efekcie różnicują znaczenie, mają zatem charakter funkcjonalny. Cechy fonologiczne (i tylko one) tworzą (konstytuują) fonemy. Można zatem też przyjąć, że wykaz wszystkich cech, z jakich składają się poszczególne fonemy w systemie językowym, stanowi pełen, wyczerpujący inwentarz cech fonologicznych tego systemu. Każda cecha dystynktywna danego fonemu jest zatem z natury swojej cechą fonologiczną.

Literatura:

L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

D. Ostaszewska, J. Tambor: Fonetyka i fonologia języka polskiego, Warszawa 2008.

J. Szpyra-Kozłowska: Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002.

B. Wierzchowska: Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

M. Wiśniewski: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2007.