CECHA DYSTYNKTYWNA GŁOSKI

Ta z cech fonologicznych fonemu (a także cech fonetycznych głoski), której zamiana na inną cechę (przy zachowaniu pozostałych) spowoduje powstanie innego fonemu, np. jeśli w zespole cech fonologicznych fonemu /p/, na który składają się bezdźwięczność, wargowość i zwarto-wybuchowość, wymieniona zostanie cecha bezdźwięczności na cechę dźwięczności, powstanie odrębny fonem /b/; jeśli wymieniona zostanie cecha wargowości na cechę zębowości, powstanie odrębny fonem /t/ itp.

Jest to zatem – z funkcjonalnego punktu widzenia – cecha, która różnicuje fonemy, a tym samym różnicuje znaczenie wyrazów zestawionych metodą substytucji (podstawiania fonemów, wymieniania jednego na drugi) w tzw. pary minimalne, czyli pary wyrazów, które różnią się w obrębie jednego segmentu fonologicznego wyłącznie jedną cechą (właśnie dystynktywną), np. pobo, powiembowiem, baktak itd. Wymienienie jednego fonemu na inny, który od fonemu wyjściowego różni się jedną cechą dystynktywną, powoduje każdorazowo zmianę znaczenia wyrazu. Stanowi to dowód na dystynktywność tej cechy – jej zmiana pociąga za sobą jakościową zmianę semantyczną, funkcjonalną.

Literatura:

L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

D. Ostaszewska, J. Tambor: Fonetyka i fonologia języka polskiego, Warszawa 2008.

B. Wierzchowska: Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

M. Wiśniewski: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2007.