CZAS TRWANIA FONACJI

ang. duration of phonation, niem. Dauer der Phonation

grec. phōnḗ ‘głos, dźwięk’

Ocenia się go podczas fonacji głoski [a] lub [o] na jednej wysokości muzycznej, na jednym wydechu. Za wartość prawidłową przyjmuje się średnią arytmetyczną z co najmniej trzech prób. Wartość prawidłowa dla osób ze sprawnym układem fonacyjnym to 20‑25 sekund. Śpiewacy mogą mieć czas fonacji 40–60 sekund. Wartość poniżej 10 sekund świadczy o znacznej patologii w obrębie układu fonacyjno-oddechowego.

Literatura:

A.R. Halama, J. Raes: Pomiar maksymalnego czasu fonacji jako prosta próba oceny zaburzenia głosu, [w:] Zaburzenia głosu. Materiały z Konferencji Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka, 6–8 czerwca 1998, Warszawa 1998.

Foniatria kliniczna, red. A. Pruszewicz, Warszawa 1992.