BŁĘDY W CZYTANIU

ang. errors in reading, niem. Fehler beim Lesen

Odstępstwa podczas dekodowania pisanego tekstu od obiektywnie istniejącego wzoru, spowodowane trudnościami percepcyjnymi, poznawczymi lub realizacyjnymi.

Trudności podczas czytania mogą wynikać z dysfunkcji percepcji wzrokowej, problemów z przetwarzaniem fonologicznym, błędnej realizacji, np. w przypadku wad wymowy, oraz nieprawidłowych metod nauki czytania, np. literowania i głoskowania. Zjawiska te mogą także współwystępować.

W wyniku trudności z percepcją wzrokową oraz braku prawidłowych mechanizmów percepcji przestrzeni podczas czytania mogą wystąpić następujące błędy:

 • mylenie liter podobnych (substytucje w obrębie alfabetu),

 • metatezy, np. liter, sylab, wyrazów, fraz lub linijek tekstu,

 • opuszczenia (elizje), np. liter, sylab, wyrazów, fraz lub linijek tekstu,

 • reduplikacje, np. liter, sylab, wyrazów, fraz lub linijek tekstu,

 • odwracanie (nieustabilizowanie) kierunku czytania,

 • trudności z odczytywaniem wyrazów jednosylabowych,

 • zamiany wyrazów w obrębie pola formalnego i semantycznego,

 • pomijanie znaków diakrytycznych,

 • pomijanie znaków interpunkcyjnych.

W wyniku trudności z przetwarzaniem fonologicznym podczas czytania mogą wystąpić następujące błędy:

 • mylenie głosek podobnych, np. opozycyjnych fonologicznie (substytucje w obrębie systemu fonetyczno-fonologicznego),

 • zamiany wyrazów w obrębie pola formalnego i znaczeniowego,

 • nieprawidłowe odczytywanie samogłosek nosowych.

W wyniku błędnych technik czytania pojawiają się następujące błędy:

 • wstawki samogłosek (czytanie litery jak sylaby),

 • trudności z odczytywaniem dwuznaków (sz, ch, rz, , , si, zi, ci) oraz trójznaków (dzi),

 • problemy z syntezą – brak odczytywania znaczeń.

Błędy w czytaniu mogą mieć charakter zarówno paradygmatyczny (wynikający z nieprawidłowego wyboru określonego elementu językowego), jak i syntagmatyczny (dotyczący linearnego uporządkowania elementów w tekście).

Literatura:

J. Cieszyńska: Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2001.

J. Cieszyńska: Zaburzenia linearności – podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu, [w:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2012, s. 322–327.

M. Korendo: Dysleksja paradygmatyczna i syntagmatyczna – przykłady błędów w zapisach dzieci, [w:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2012, s. 346–352.