BŁĄD FONETYCZNY

/BŁĄD WYMOWY/

ang. phonetic error, niem. phonetisch Fehler, fr. erreur phonetique, ros. фонетическaя ошибкa

Nieświadoma wymowa głosek w sposób niezgodny z ogólnopolską normą językową, np. ą jako w wygłosie (idoł zamiast idą); ś jako śi (śiroda zamiast środa); przydechowe wymawianie głoski [k], np. kholej; mylenie głosek (tranwaj zamiast tramwaj); opuszczanie głosek (gupi zamiast głupi); niepoprawna wymowa grup głoskowych (k'elner zamiast kelner, nog'e zamiast noge, czmiel zamiast tszmiel); upraszczanie grup spółgłoskowych, redukcja głosek i grup spółgłoskowych (miłoś zamiast miłość, dugopis zamiast długopis); „wierne” tzn. „literowe” odzwierciedlanie w wymowie pisowni (zaczął, dziewiętnaście zamiast zaczoł, dziewietnaście). Do błędów fonetycznych zalicza się również błędy w akcentowaniu wyrazów i form wyrazowych czy nieprawidłową intonację zdań.

Literatura:

A. Markowski: Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.