ARND

/POALKOHOLOWE ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE/

ang. Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder

Poalkoholowe zaburzenia neurorozwojowe /ARND/ obok FAS są diagnozowane jako przewlekłe zaburzenia rozwojowe i neuropsychiatryczne. Wyróżnia się trzy zróżnicowane objawowo postaci kliniczne poalkoholowych zaburzeń neurorozwojowych

  1. łagodną, cechującą się zaburzeniami w uczeniu się (głównie matematyki), zaburzonym rozwojem mowy (zarówno recepcji, jak i percepcji), zaburzeniami uwagi, impulsywnością, deficytami funkcji adaptacyjnych i wykonawczych oraz współwystępowaniem zaburzeń psychiatrycznych,
  2. umiarkowaną, z trudnościami w uczeniu się (również idące w parze z opóźnieniem intelektualnym), neuropsychologicznymi deficytami pamięci operacyjnej, funkcji wykonawczych, adaptacyjnych, osądu, podejmowania decyzji oraz
  3. ciężką (statyczna encefalopatia), której znamionami są napady drgawek i uszkodzenie struktury mózgu.

Diagnoza ARND opiera się na następujących kryteriach: niska waga urodzeniowa, tzn. poniżej 2500g, dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego oraz wywiad potwierdzający narażenie na działanie alkoholu w życiu płodowym. Do stwierdzenia występowania zespołu zaburzeń rozwoju układu nerwowego nie jest konieczne stwierdzenie anomalii fizycznych. Najczęściej pojawiające się skutki to m. in.: nadpobudliwość, impulsywność, trudności w uczeniu się na podstawie doświadczeń, ciągłe powtarzanie błędów, zaburzenia funkcji percepcyjnych .

Literatura:


M. Klecka, Fascynujące dzieci, Kraków 2007; M. Klecka, M. Janas-Kozik, Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii, Warszawa2009; M. Banach (red.), Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka, Kraków 2011; P. Raczyński, Materiały informacyjne o płodowym zespole alkoholowym Fas dla lekarzy, Warszawa 2007,