SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów

Procedura recenzji

 1. Procedura recenzji wydawniczej Wydawnictwa Komlogo obejmuje etapy recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.
 2. Na recenzję wewnętrzną składa się ocena zgłoszonej publikacji z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych oraz wstępną oceną merytoryczną.
 3. Recenzję wewnętrzną sporządza Kolegium Redakcyjne
 4. Pozytywna recenzja wewnętrzna jest warunkiem koniecznym przekazania pracy do recenzji zewnętrznej
 5. Praca może być recenzowana przez jednego lub więcej niezależnych recenzentów zewnętrznych powoływanych spośród pracowników naukowych jednostek niezatrudniających autora pracy naukowej. Wyboru recenzenta lub recenzentów dokonuje Wydawnictwo.
 6. Recenzja ma charakter otwarty, zarówno autor jak i recenzent/recenzenci znają swoje personalia.
 7. Recenzja kończy się wnioskiem, co do:
  1. przyjęcia pracy bez poprawek,
  2. przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek,
  3. odrzucenia pracy.
 8. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.

 

fundusze europejskie