Zasady etyki publikacyjnej

Procedura recenzji

 1. Procedura recenzji wydawniczej Wydawnictwa Komlogo obejmuje etapy recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.
 2. Na recenzję wewnętrzną składa się ocena zgłoszonej publikacji z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych oraz wstępną oceną merytoryczną.
 3. Recenzję wewnętrzną sporządza Kolegium Redakcyjne
 4. Pozytywna recenzja wewnętrzna jest warunkiem koniecznym przekazania pracy do recenzji zewnętrznej
 5. Praca może być recenzowana przez jednego lub więcej niezależnych recenzentów zewnętrznych powoływanych spośród pracowników naukowych jednostek niezatrudniających autora pracy naukowej. Wyboru recenzenta lub recenzentów dokonuje Wydawnictwo.
 6. Recenzja ma charakter otwarty, zarówno autor jak i recenzent/recenzenci znają swoje personalia.
 7. Recenzja kończy się wnioskiem, co do:
  1. przyjęcia pracy bez poprawek,
  2. przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek,
  3. odrzucenia pracy.
 8. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.

 

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Komlogo stosuje zasady etyki publikacyjnej oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE).
https://publicationethics.org/resources/code-conduct

W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej Wydawnictwo postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

Wydawnictwo Komlogo, w szczególności :

 • stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych,
 • przeciwdziała nierzetelności naukowej polegającej na pominięciu w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację (ghostwriting) bądź przypisaniu autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła (guest authorship),
 • w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga określenia procentowo lub merytorycznie wkładu poszczególnych autorów,
 • stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji,
 • podaje na stronie redakcyjnej informacje o źródłach finansowania publikacji,
 • zapewnia rzetelny  proces wydawniczy i dochowuje standardów edytorskich,
 • zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.  

Autorzy publikacji:

 • przekazują Wydawnictwu prace,  które nie stanowią w żadnej części plagiatu bądź autoplagiatu,
 • w dniu przyjęcia pracy do publikacji przekazują Wydawnictwu prawa autorskie,
 • w przypadku pracy zbiorowych określają własny wkład autorski.

 

Procedura wydawnicza

 1. Wydawnictwo Komlogo wydaje: monografie naukowe, raporty z badań, testy diagnostyczne, encyklopedie, zestawy ćwiczeń terapeutycznych, poradniki dla nauczycieli i rodziców, diagnostyczno-terapeutyczne programy komputerowe, portale internetowe.
 2. Decyzje w sprawach objętych procedurą wydawniczą podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.
 3. Autor dostarcza do Wydawnictwa wersję elektroniczną pracy w formie pliku Word.
 4. Kolegium  Redakcyjne dokonuje wstępnej oceny pracy biorąc pod uwagę:
  • zgodność tematu pracy z profilem Wydawnictwa,
  • oryginalność tematu pracy,
  • poziom naukowy i warsztatowy pracy.
 5. Warunkiem przyjęcia pracy do wydania jest uzyskanie przez nią pozytywnych recenzji sporządzonych zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą recenzyjną.
 6. Kolegium Redakcyjne po uzyskaniu pozytywnych recenzji zleca przeprowadzanie prac redakcyjnych i publikację pracy.
 7. Prace redakcyjne obejmują:
  • redagowanie tekstu,
  • skład i łamanie,
  • korektę językową,
  • opracowanie graficzne projektu okładki,
  • druk.